งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า 2554 พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 1 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า 2554 พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 1 มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า 2554 พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 1 มิถุนายน 2554

2 1.สนับสนุนและชดเชยการบริการ (On-Top Payment) ค้นหาผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ระยะเริ่มแรก (Early Detection) รักษาผู้ป่วยตั้งแต่ต้น (Prompt Rx) เพิ่มคุณภาพการรักษาผู้ป่วย (Improve Quality of Rx) 2.สนับสนุนการบริหารและพัฒนาระบบบริการ DM & HT มติคณะกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 กรกฎาคม 2552 มติคณะกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบงบบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง : บริการควบคุม ป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง

3 ค้นหาผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ระยะเริ่มแรก (Early Detection) เน้นบทบาทของ อปท. และกองทุน อบต./เทศบาล ในการทำ Self Screening และ ระบบเฝ้าระวัง DM & HT ในชุมชน รักษาผู้ป่วยตั้งแต่ต้น ( Prompt Treatment) เน้นการให้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น รพ.สต. และ ระบบส่งต่อส่งกลับผู้ป่วยของเครือข่ายหน่วยบริการ DM & HT เพิ่มคุณภาพการรักษาผู้ป่วย ( Improve Quality of Care ) เน้นการเพิ่มคุณภาพของคลินิก DM & HT และเพิ่มการมีส่วน ร่วมของผู้ป่วย/ญาติ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล สุขภาพ

4 เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  สังคม เกิดกระแสใส่ใจภัยเงียบ DM/HT  กสธ./สปสช. - เป็นนโยบายเน้นหนัก - ผู้ตรวจ/เขตให้ความสำคัญอันดับต้นๆ - บูรณาการการทำงานของกองทุนย่อย  องค์กรวิชาการ - สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการและบุคลากร - มีเวทีวิชาการที่หลากหลาย และต่อเนื่อง

5  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพและมีผู้บริหารเป็น System Manager ที่ active - มีระบบข้อมูลผู้ป่วย DM/ HT ของพื้นที่  โรงพยาบาลทุกระดับ - มี DM/HT Case Manager - ปรับคลินิก DM/HT เป็น Chronic care model - มีข้อมูลและการส่งต่อผู้ป่วยสู่เครือข่ายปฐมภูมิ - เพิ่มการมีส่วนร่วมของชมรมผู้ป่วย และญาติ  ศูนย์แพทย์ชุมชน/รพ.สต. - มีระบบบริการ DM/HT - สนับสนุนกิจกรรม DM/HT ในชุมชน  กองทุนอบต./เทศบาล - กิจกรรม DM/HT อยู่ในแผน - มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยง และตรวจ DM/HT - สนับสนุนการตั้งชมรม DM/HT ที่มีกิจกรรมทุกชุมชน เป้าหมายการพัฒนาระบบบริการ โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

6 Primary preven tion Verbal screening Early detec tion Chronic care clinic Secon dary preven tion Tertiary preven tion Rehab ilitation PP กองทุนท้องถิ่น หน่วยบริการปฐมภูมิ งบเหมาจ่ายรายหัว งบกองทุนโรคเรื้อรัง หน่วยบริการประจำ และปฐมภูมิ งบเหมาจ่ายรายหัว, งบ ค่าใช้จ่ายสูง, จัดการโรค เฉพาะ, กองทุนไต, กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ

7 Cardiac center กรอบการดำเนินงานบูรณาการกองทุนฯสนับสนุน การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Metabolic Disease Secondary Prevention Primary Prevention CKD Prevention Gr. 1 - 3 1.CAPD 2.HD 3.KT RRT Center Retinopathy Therapy Stroke fast tract Stroke Awareness Stroke Alert ACS Alert กองทุนฯโรคเรื้อรัง DM/HT การตรวจคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนต่อหลอดเลือด และการตรวจร่างกาย 1.HbA 1 C < 7 % 2.LDL-Chol < 100 mg% 3.BP 130/80 mmHg 4.Micro albumin 5.Eye exam 6.Foot exam กองทุน PP กลุ่มเสี่ยง Pre-DM Pre-HT ตรวจสุขภาพ คัดกรองปัจจัยเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสนับสนุนการจัดการตนเอง การรักษาด้วยยา การลงทะเบียน Tertiary Prevention & Care กองทุน อปท. - Verbal screening - สนับสนุนงบประมาณ การจัดการพฤติกรรม เสี่ยงในชุมชน - สนับสนุนการจัดตั้ง ชมรม ผป. DM & HT CKD clinic

8 Expanded Chronic care model

9 หน่วยบริการประจำ รัฐและเอกชน หน่วยบริการประจำ รัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เครือข่ายผู้ป่วย ผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง 1 เข้าถึงบริการ 2 ได้รับบริการที่มี คุณภาพ 3 ลดภาวะแทรก ซ้อนและความ พิการ กองทุนโรคเรื้อรัง และกองทุนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ________ - การออกแบบการเงิน - พัฒนา กำลังคน - พัฒนามาตรฐานและ ระบบบริการ - การจัดการสารสนเทศ - การเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผล เขต 1. สสจ.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักการบริหารในระดับพื้นที่ 2. การจัดการข้อมูลและระบาดวิทยาในระดับพื้นที่ 3.บริหารแผนและงบประมาณเชิงบูรณาการ 4. พัฒนาระบบบริการและคุณภาพมาตรฐาน 5. การกำกับติดตามและประเมินผล 1. สสจ.เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักการบริหารในระดับพื้นที่ 2. การจัดการข้อมูลและระบาดวิทยาในระดับพื้นที่ 3.บริหารแผนและงบประมาณเชิงบูรณาการ 4. พัฒนาระบบบริการและคุณภาพมาตรฐาน 5. การกำกับติดตามและประเมินผล กรอบการบริหารจัดการการควบคุมป้องกันโรค เรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) สสจ. NCD Board เป้าหมาย

10 งบค่าบริการ2nd prevention On-top (90%) พัฒนาระบบบริการ (10%) งบบริการโรคเรื้อรัง (DM/HT) (630,595,000 บาท) จัดสรรตามจำนวน ผู้ป่วยที่มีในทะเบียน (80%) จัดสรรตามความครอบคลุมและ คุณภาพบริการ ** (20%) ค่าบริการจัดสรรผ่านจังหวัด ค่าบริการจัดสรรให้หน่วยบริการ (≥90%) ค่าบริการดำเนินการร่วมกันระดับ จังหวัด(<10%) - นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน - พัฒนาระบบบริการ - พัฒนาบุคลากร - ระบบสารสนเทศและ M&E งบประมาณ 2554

11 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.Case Manager : ( สธ. รพ. จุฬาลงกรณ์ สภาการพยาบาล และ สปสช.) - พัฒนาหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางโรคเรื้อรัง 4 เดือน (APN) - เนื้อหาเน้นการจัดการและการดูแล ผป. - กลุ่มเป้าหมาย : พยาบาลที่รับผิดชอบดูแล DM/HT clinic ใน รพ. - ปี 54 เป้าหมายจำนวน 100 คน - ภายในปี 56 เป้าหมายจำนวน 1,000 คน 1.Case Manager : ( สธ. รพ. จุฬาลงกรณ์ สภาการพยาบาล และ สปสช.) - พัฒนาหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางโรคเรื้อรัง 4 เดือน (APN) - เนื้อหาเน้นการจัดการและการดูแล ผป. - กลุ่มเป้าหมาย : พยาบาลที่รับผิดชอบดูแล DM/HT clinic ใน รพ. - ปี 54 เป้าหมายจำนวน 100 คน - ภายในปี 56 เป้าหมายจำนวน 1,000 คน 2. System Manager : ( สธ. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สปสช.) - System management - Strategic management - Epidemiology - MIS - Financial & Resource management - Healthcare system management กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบงาน NCD จังหวัดและทีม NCD Board 3 – 4 คน 2. System Manager : ( สธ. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สปสช.) - System management - Strategic management - Epidemiology - MIS - Financial & Resource management - Healthcare system management กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบงาน NCD จังหวัดและทีม NCD Board 3 – 4 คน

12 2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ 1. Clinical Practice Guideline DM, HT 2554 เพื่อสนับสนุนการจัดทำ Management care protocol ระดับจังหวัด 2. กระตุ้นหน่วยบริการให้มีการประเมินตนเองในการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model) - Self assessment & Gap analysis - Quality improvement Plan 3. สนับสนุนการดูแล ผป. ที่มีภาวะแทรกซ้อนใน DM,HT clinic - การดูแล ผป. ภาวะไตวายเรื้อรังระยะแรก (Gr. 1 -3) - การบำบัดและป้องกันตาบอดจากเบาหวาน 4. สนับสนุนการจัดเครือข่ายการดูแลอย่างต่อเนื่อง (ระดับปฐมภูมิ) 5. สนับสนุนการจัดการความรู้ (KM.) ระดับภูมิภาค เขต จังหวัด 6. พัฒนาระบบการจัดการดูแลตนเอง (Self care management) พื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด 1. Clinical Practice Guideline DM, HT 2554 เพื่อสนับสนุนการจัดทำ Management care protocol ระดับจังหวัด 2. กระตุ้นหน่วยบริการให้มีการประเมินตนเองในการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model) - Self assessment & Gap analysis - Quality improvement Plan 3. สนับสนุนการดูแล ผป. ที่มีภาวะแทรกซ้อนใน DM,HT clinic - การดูแล ผป. ภาวะไตวายเรื้อรังระยะแรก (Gr. 1 -3) - การบำบัดและป้องกันตาบอดจากเบาหวาน 4. สนับสนุนการจัดเครือข่ายการดูแลอย่างต่อเนื่อง (ระดับปฐมภูมิ) 5. สนับสนุนการจัดการความรู้ (KM.) ระดับภูมิภาค เขต จังหวัด 6. พัฒนาระบบการจัดการดูแลตนเอง (Self care management) พื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด โดยความร่วมมือกับองค์วิชาชีพและสถาบันการศึกษา

13 แผนการดูแลโรคเรื้อรังบรรจุในแผนที่ยุทธศาสตร์พื้นที่ (SRM) การเฝ้าระวังและคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่ม ป่วย (Verbal screening, BP., BW., Ht., วัดรอบเอว ตรวจเลือดปลายนิ้ว มือ) ระบบการจัดการฐานข้อมูลในชุมชนที่เชื่อมโยงกับระบบบริการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ คนในชุมชน ประสานงานและเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพ (ปฐมภูมิ) เพื่อการดูแล อย่างต่อเนื่องในชุมชน และการส่งต่อ สนับสนุนการจัดตั้งและกิจกรรมของชมรม ผป. ความดันฯ เบาหวาน รวมทั้งการจัดการดูแลตนเองของ ผป. 3. สนับสนุนความร่วมมือการดำเนินงานของ อปท. การดูแล ผป. โรคเรื้อรัง (DM/HT)

14 4. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 1. ระบบลงทะเบียน กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มป่วย กลุ่มป่วยมี ภาวะแทรกซ้อน - ระดับหน่วยบริการ - ระดับชุมชน 2. ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศโดยจังหวัดเป็นศูนย์กลาง - พัฒนาชุดข้อมูลพื้นฐานทางคลินิก - บูรณาการระบบข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพการจัดบริการและความ ครอบคลุมการบริการของหน่วยบริการโดย CRCN. (เครือข่าย วิจัยคลินิกสหสถาบัน)

15 5. การกำกับติดตาม ประเมินผล หัวข้อการประเมินระยะเวลาแหล่งข้อมูล 1. การเข้าถึงบริการ กลุ่มเสี่ยง (Pre DM, Pre HT) กลุ่มป่วย และ กลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน รายไตร มาส 1.PPIS 2.OP Individual 3.IP Individual 4.สน.ระบาดวิทยา 2. ความครอบคลุมและคุณภาพบริการดูแล ผป. 1 ครั้ง/ปี1.การสำรวจ CRCN. 2.IP Individual 3. การบริหารจัดการและการดำเนินงานระดับพื้นที่ 1.ตรวจเยี่ยมของ คกก. กำกับฯ และ สปสช. เขต 2. แบบสำรวจการ ดำเนินงาน 4. การสำรวจภาวะพฤติกรรมเสี่ยงฯ (BRFSS) 3 ปี/ครั้ง สำรวจโดยกรม คร. 5. สำรวจสุขภาพคนไทย (NHES.) 5ปี/ครั้ง สำรวจโดย สวรส. (สสท.)

16 18 แฟ้ม (OP/PP Individual Records) E-Claim (IP Individual Records) การสำรวจประเมินคุณภาพการดูแล ผป. โดย CRCN ระบบรายงานสำนักระบาดวิทยา การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง กรมควบคุมโรค ทุก 3 ปี การสำรวจภาวะสุขภาพและตรวจร่างกาย สวรส. ทุก 5 ปี 535554 56 57 ทะเบียนผู้ป่วย (Registry) โปรแกรมบันทึกเวชระเบียน (Electronic Medical Record)

17 แนวทางดำเนินการประเมินผลคุณภาพ การดูแล ผป. เบาหวาน ความดันฯ 2554 แนวทางดำเนินการประเมินผลคุณภาพ การดูแล ผป. เบาหวาน ความดันฯ 2554 วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาคุณภาพการดูแล ผป. เบาหวาน ความดันฯ เพื่อ ป้องกันและชะลอความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบประเมินผลการดูแลฯ ในระดับ หน่วยบริการ และภาพรวมระดับจังหวัด 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการ ดูแลฯ วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาคุณภาพการดูแล ผป. เบาหวาน ความดันฯ เพื่อ ป้องกันและชะลอความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบประเมินผลการดูแลฯ ในระดับ หน่วยบริการ และภาพรวมระดับจังหวัด 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการ ดูแลฯ

18 แนวทางดำเนินการประเมินผลคุณภาพ การดูแล ผป. เบาหวาน ความดันฯ 2554 แนวทางดำเนินการประเมินผลคุณภาพ การดูแล ผป. เบาหวาน ความดันฯ 2554 เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 1. ทีมประเมินคุณภาพการดูแลฯ ระดับจังหวัด 2. ความครอบคลุมการเข้าถึงบริการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงหรือ โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน/ความดันฯ 3. อัตราการควบคุมโรคและภาวะเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด เพิ่มขึ้น เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 1. ทีมประเมินคุณภาพการดูแลฯ ระดับจังหวัด 2. ความครอบคลุมการเข้าถึงบริการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงหรือ โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน/ความดันฯ 3. อัตราการควบคุมโรคและภาวะเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด เพิ่มขึ้น ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน ส.ค. 2554

19 รายงานผลการดำเนินงาน การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัด กรุงเทพมหานคร 2553 An Assessment on Quality of Care among Patients Diagnosed with type 2 Diabetes and Hypertension Visiting Ministry of Public Health and Bangkok Metropolitan Administration Hospitals in Thailand 2011 เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน Clinical Research Collaboration Network :CRCN

20 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย เพื่อนำผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ วางแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน กระตุ้นให้หน่วยบริการมีการพัฒนาแนวทางและคุณภาพ การดูแลผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เกิดฐานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเรื้อรังในแต่ละจังหวัดเพื่อ นำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ของ สปสช.ต่อไป

21 สถานที่ทำวิจัย โรงพยาบาลในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ (รพ ศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร คำนวณขนาดตัวอย่างรวม 76 จังหวัดทั่วประเทศได้ 53,993 ราย จำนวน ประมาณ 275 แห่งทั่วประเทศ

22 ผลการดำเนินโครงการ

23 จำนวนแบบสอบถามที่ส่งกลับ เป้าหมาย 55,000 ราย ยอดรับถึงวันที่ 20 มกราคม 2554 จำนวน 53,119 ราย ( 96.6% )

24 ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร (FPG) ในผู้ป่วย type 2 DM จำแนกตามเขตสปสช. National Average = 148.9  57.1

25 ระดับ Hb A1C ในผู้ป่วย type 2 DM จำแนกตามเขตสปสช. National Average = 8.0  2.1 National% <7 = 35.63% US 2003-2006 = 7.15  0.07 US 2003-2006 %<7 = 57.0%

26 ร้อยละของผู้ป่วย type 2 DM ที่สามารถควบคุม ระดับความดันโลหิตได้ BP ≤ 130/80 mmHg จำแนก ตามเขตสปสช. National Average = 51.23% US 2003-2006 = 45.2%

27 ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่มีระดับความดันโลหิต ≤140/90 mmHg จำแนกตามเขตสปสช. National Average = 61.85 %

28 ร้อยละของผู้ป่วย HT ที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วย ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ < 130/80 mmHg National Average = 43.9 %

29 ร้อยละของผู้ป่วย type 2 DM ที่มีระดับ LDL < 100 mg/dL จำแนกตามเขตสปสช. National Average = 42.9 %

30 เป้าหมายการดำเนินการ 2554 เพิ่มจำนวนโรงพยาบาลชุมชนให้ครอบคลุม ให้สามารถ เป็นตัวแทนของข้อมูลในระดับ จังหวัด ได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วม ของ System Manager ในระดับ จังหวัด ◦ รับทราบระบบการจัดเก็บข้อมูล ◦ ร่วมในการกำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูล สนับสนุน การใช้ข้อมูลในทุกระดับ การประเมินผล ใน การพัฒนาการบริการ ในระดับจังหวัด ปรับปรุงตัวชี้วัด เช่น เพิ่ม ผลลัพธ์ ทางคลินิก ของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2

31 จำนวน รพ.ทั้งหมดในงานวิจัย 2554 รพ.สังกัด สป.สธ.ใน เครือข่าย สปสช. (แห่ง) รพ.ใน งานวิจัย (แห่ง) ร้อยละ รพศ.25 100.00 รพท.69 100.00 รพช.73645461.68 รวม รพ.83054866.02

32 แนวคิดในการประเมินในปี 55 ดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 เน้น การมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ของ case manager ตั้งแต่การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงแบบเก็บ ข้อมูล และการวิเคราะห์ผล เพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพของข้อมูล ในระดับจังหวัด นำร่อง การเก็บข้อมูล ในส่วนของผู้ป่วย PCU ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายผล การจัดเก็บข้อมูล ให้ เป็นแบบ Computerized data entry จากหน่วยบริการ วางแผนการศึกษา ระยะยาว เพื่อประเมินการเกิดผลลัพธ์ทาง คลินิกของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จากรูปแบบ ของการให้บริการต่างๆ ของแต่ละพื้นที่

33 แนวคิดในอนาคต เชื่อมโยง ข้อมูล การดูแลรักษา (Secondary Prevention) เข้ากับภาพของการดำเนินการป้องกันโรค และการค้นหาผู้ป่วยในระดับชุมชน พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพ ให้ จังหวัด สามารถนำไปดำเนินการต่อเนื่อง ในอนาคต เกิดการใช้ประโยชน์ ของข้อมูล เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ในอนาคต ◦ ผู้กำหนดนโยบาย การควบคุมป้องกันและรักษา โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ระดับชาติ ◦ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์แพทย์ ◦ แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการใน โรงพยาบาล ทุกระดับ ◦ ผู้ป่วย และ ประชาชน

34


ดาวน์โหลด ppt แนวทางดำเนินงานควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า 2554 พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 1 มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google