งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 การบูรณาการด้านนโยบายและกลไกทางการเงิน ของ กองทุนปฐมภูมิ, กองทุนแพทย์แผนไทย และกองทุนส่งเสริมและป้องกันโรค หน่วยบริการ PC บริการ PP บริการ TTM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 การบูรณาการด้านนโยบายและกลไกทางการเงิน ของ กองทุนปฐมภูมิ, กองทุนแพทย์แผนไทย และกองทุนส่งเสริมและป้องกันโรค หน่วยบริการ PC บริการ PP บริการ TTM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 การบูรณาการด้านนโยบายและกลไกทางการเงิน ของ กองทุนปฐมภูมิ, กองทุนแพทย์แผนไทย และกองทุนส่งเสริมและป้องกันโรค หน่วยบริการ PC บริการ PP บริการ TTM

2 Page 2 2 ภาพรวมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ Output PCU ที่มี ศักยภาพ ตามเกณฑ์ จ่ายเพิ่มเติม (ON TOP) ( งบ 12.50 บ.) Outcome เกณฑ์ คุณภาพ งบคุณภาพ บริการ ( 18 บ.) Process งบกองทุน ฟื้นฟูฯ, DM งบเสริมระบบ ปฐมภูมิ งบ PP,OP,P4P,TTM แผนพัฒนาระบบ บริการ PC แผนพัฒนาคุณภาพ แผนพัฒนากลไก บริการ PC แผนพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกัน และดูแลผู้ป่วย เบาหวาน ความดันฯ Input งบ OP งบค่าเสื่อม งบเสริมระบบ ปฐมภูมิ แผนกำลังคน แผนงบ ลงทุน

3 Page 3 P&P National priority and central procurement 15.17 P&P Expressed demand 125.64 (109.86) งบตามเกณฑ์คุณภาพ บริการ 40 บาท : บัตร กองทุน ฟื้นฟูฯ P&P Area based (รวม PP Community) 58.41 P&P Area based (รวม PP Community) 58.41 Area problem 18.41+A (31.00) สาขา เขต (9.30) Itemized 31.79 Capitation 93.85 CUP กองทุน อปท. 40.00 On top payment OP&PP ind. record สาขา จว. (21.70) งบค่าเสื่อม ๑. ซ่อมบำรุง ๒. พัฒนาศักยภาพ PC ๒. ๑ เขตเมือง, ชนบท ๒. ๒ รพสต. 2 แสนบาท ๒. ๓ พัฒนา บุคลากร งบค่าเสื่อม ๑. ซ่อมบำรุง ๒. พัฒนาศักยภาพ PC ๒. ๑ เขตเมือง, ชนบท ๒. ๒ รพสต. 2 แสนบาท ๒. ๓ พัฒนา บุคลากร PCU = จ่ายตามผลงาน = ผลงานตามตัวชี้วัด (KPI) = On top ตามเกณฑ์ = โครงการ สธ. กรม อ., คร. สป. GF, ฯลฯ อปท. ยุทธฯจว. PCU CUP เอดส์, วัณโรค 50 บาท : บัตร 100 บาท : บัตร ปฐมภูมิ 2 บาท 18 บาท ปฐมภูมิ 2 บาท 18 บาท รับส่งต่อ 18+2 บาท : บัตร KPI Composite Indicator DM, HT

4 Page 4 P&P National priority and central procurement 15.17 P&P Expressed demand 125.64 (109.86) P&P Area based (รวม PP Community) 58.41 P&P Area based (รวม PP Community) 58.41 Area problem 18.41+A (31.00) Itemized 31.79 Capitation 93.85 กองทุน อปท. 40.00 คัดกรองความเสี่ยง (verbal screening) ผิดปก ติ ตรวจ ยืนยัน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ปกติ ผิดปก ติ ปกติ กองทุน PP กองทุน DM HT พัฒนาระบบ พัฒนาศักยภาพบริการ ชดเชยบริการ ดูแลหรือรักษา ตาม CPG & กองทุน P4P ประเมิน คุณภาพ บริการปฐม ภูมิ และรับ - ส่งต่อ คุณภาพ ชีวิต ผู้ป่วย การเบิกงบ กิจกรรม ประเภทงบ ความสัมพันธ์ กองทุน PP PC DM &HT P4P กองทุน PC พัฒนา คุณภาพ หน่วยบริการ / บริการ

5 Page 5 สาขาจังหวัด CUP, หน่วยบริการรับส่งต่อ CMU, รพสต., PCU PP OP PP ind. PCP4 P ม. ๖๙ Refer โรค เรื้อรัง Stroke STEMI - IT Master plan -Provincial Health InformationSystem - ระบบ / ฐานข้อมูลโรค เรื้อรัง Node of PC network - Care map - Referral conference - พัฒนาระบบ IT, คุณภาพข้อมูล - Audit - พัฒนาระบบ IT, คุณภาพข้อมูล - HbA1C, micro Albumin - พัฒนาระบบ 455,000 บาท /: จว. ( สำรวจพฤติกรรมเสี่ยง NCD 170,000 ) ระบบ / ฐานข้อมูลโรค เรื้อรัง On Top, 200,000 บาท : รพสต. ปี 53 -Area based ตาม composite indicator - กองทุนตำบล, เทศบาล 3 อ, 2 ส., คัดกรองความเสี่ยง -Area based ตาม composite indicator - กองทุนตำบล, เทศบาล 3 อ, 2 ส., คัดกรองความเสี่ยง พัฒนาคลินิก NCD ในรูปแบบ Chronic care model ? ? - NPP โครงการสนองน้ำพระทัยฯ 200,000 บาท : จว. - Area based ตาม composite indicator

6 Page 6 เป้าหมายเชิงปริมาณ วิสัยทัศน์ กองทุน “ บริหารจัดการกองทุนอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิด้วยความมั่นใจ ” Mission 1. บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็น ธรรม 2. กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 3. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ 4. พัฒนานโยบายและกลไกที่เกี่ยวข้อง Goal - ปชช. ใช้บริการที่หน่วยปฐมภูมิเป็นที่แรกอย่างมั่นใจ - ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในโรคที่ป้องกันได้ - หน่วยบริการปฐมภูมิมีกำลังคนเพื่อจัดบริการอย่างมี คุณภาพ - บริการแพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกหลักในระบบบริการ สุขภาพ

7 Page 7 เป้าหมายเชิงปริมาณ หน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี ความพร้อมให้บริการประชาชนเป็นที่แรก อย่างมั่นใจ ( ภายในปี 2558) สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะแรกต่อ ระยะลุกลาม (CIS:CA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อ เทียบกับปีที่ผ่านมา ( เป้าหมายปี 2556 สัดส่วน 60 : 40) Low birth weight ไม่เกิน ร้อยละ 7 กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน / ความดัน ลดลง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ประชากร UC ได้รับบริการแพทย์แผนไทย อย่างน้อย ร้อยละ 1 ( ปัจจุบัน 0.33) รพช./ หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นสถาบันสมทบ และจัดการเรียนการสอนแพทย์ FM /NP แบบ In service training จำนวน 100 แห่ง

8 Page 8 แนวทางการบรรลุเป้าหมาย แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิระยะ 5 ปี ใช้กลไกการจ่ายเงินตามผลงาน PP itemized / On top payment / แพทย์ แผนไทย บูรณาการกลไกการเงินเพื่อกระตุ้นหน่วย บริการไปในทิศทางเดียวกัน เสริมความเข้มแข็งสภาวิชาชีพ สถาบัน หลัก และสถาบันสมทบให้ดำเนินการด้าน กำลังคนตามทิศทางที่กำหนดร่วมกัน ระบบข้อมูลเพื่อการกำกับ ติดตาม


ดาวน์โหลด ppt Page 1 การบูรณาการด้านนโยบายและกลไกทางการเงิน ของ กองทุนปฐมภูมิ, กองทุนแพทย์แผนไทย และกองทุนส่งเสริมและป้องกันโรค หน่วยบริการ PC บริการ PP บริการ TTM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google