งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 การบูรณาการด้านนโยบายและกลไกทางการเงิน ของ กองทุนปฐมภูมิ, กองทุนแพทย์แผนไทย และกองทุนส่งเสริมและป้องกันโรค หน่วยบริการ PC บริการ PP บริการ TTM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 การบูรณาการด้านนโยบายและกลไกทางการเงิน ของ กองทุนปฐมภูมิ, กองทุนแพทย์แผนไทย และกองทุนส่งเสริมและป้องกันโรค หน่วยบริการ PC บริการ PP บริการ TTM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 การบูรณาการด้านนโยบายและกลไกทางการเงิน ของ กองทุนปฐมภูมิ, กองทุนแพทย์แผนไทย และกองทุนส่งเสริมและป้องกันโรค หน่วยบริการ PC บริการ PP บริการ TTM

2 Page 2 2 ภาพรวมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ Output PCU ที่มี ศักยภาพ ตามเกณฑ์ จ่ายเพิ่มเติม (ON TOP) ( งบ บ.) Outcome เกณฑ์ คุณภาพ งบคุณภาพ บริการ ( 18 บ.) Process งบกองทุน ฟื้นฟูฯ, DM งบเสริมระบบ ปฐมภูมิ งบ PP,OP,P4P,TTM แผนพัฒนาระบบ บริการ PC แผนพัฒนาคุณภาพ แผนพัฒนากลไก บริการ PC แผนพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกัน และดูแลผู้ป่วย เบาหวาน ความดันฯ Input งบ OP งบค่าเสื่อม งบเสริมระบบ ปฐมภูมิ แผนกำลังคน แผนงบ ลงทุน

3 Page 3 P&P National priority and central procurement P&P Expressed demand (109.86) งบตามเกณฑ์คุณภาพ บริการ 40 บาท : บัตร กองทุน ฟื้นฟูฯ P&P Area based (รวม PP Community) P&P Area based (รวม PP Community) Area problem A (31.00) สาขา เขต (9.30) Itemized Capitation CUP กองทุน อปท On top payment OP&PP ind. record สาขา จว. (21.70) งบค่าเสื่อม ๑. ซ่อมบำรุง ๒. พัฒนาศักยภาพ PC ๒. ๑ เขตเมือง, ชนบท ๒. ๒ รพสต. 2 แสนบาท ๒. ๓ พัฒนา บุคลากร งบค่าเสื่อม ๑. ซ่อมบำรุง ๒. พัฒนาศักยภาพ PC ๒. ๑ เขตเมือง, ชนบท ๒. ๒ รพสต. 2 แสนบาท ๒. ๓ พัฒนา บุคลากร PCU = จ่ายตามผลงาน = ผลงานตามตัวชี้วัด (KPI) = On top ตามเกณฑ์ = โครงการ สธ. กรม อ., คร. สป. GF, ฯลฯ อปท. ยุทธฯจว. PCU CUP เอดส์, วัณโรค 50 บาท : บัตร 100 บาท : บัตร ปฐมภูมิ 2 บาท 18 บาท ปฐมภูมิ 2 บาท 18 บาท รับส่งต่อ 18+2 บาท : บัตร KPI Composite Indicator DM, HT

4 Page 4 P&P National priority and central procurement P&P Expressed demand (109.86) P&P Area based (รวม PP Community) P&P Area based (รวม PP Community) Area problem A (31.00) Itemized Capitation กองทุน อปท คัดกรองความเสี่ยง (verbal screening) ผิดปก ติ ตรวจ ยืนยัน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ปกติ ผิดปก ติ ปกติ กองทุน PP กองทุน DM HT พัฒนาระบบ พัฒนาศักยภาพบริการ ชดเชยบริการ ดูแลหรือรักษา ตาม CPG & กองทุน P4P ประเมิน คุณภาพ บริการปฐม ภูมิ และรับ - ส่งต่อ คุณภาพ ชีวิต ผู้ป่วย การเบิกงบ กิจกรรม ประเภทงบ ความสัมพันธ์ กองทุน PP PC DM &HT P4P กองทุน PC พัฒนา คุณภาพ หน่วยบริการ / บริการ

5 Page 5 สาขาจังหวัด CUP, หน่วยบริการรับส่งต่อ CMU, รพสต., PCU PP OP PP ind. PCP4 P ม. ๖๙ Refer โรค เรื้อรัง Stroke STEMI - IT Master plan -Provincial Health InformationSystem - ระบบ / ฐานข้อมูลโรค เรื้อรัง Node of PC network - Care map - Referral conference - พัฒนาระบบ IT, คุณภาพข้อมูล - Audit - พัฒนาระบบ IT, คุณภาพข้อมูล - HbA1C, micro Albumin - พัฒนาระบบ 455,000 บาท /: จว. ( สำรวจพฤติกรรมเสี่ยง NCD 170,000 ) ระบบ / ฐานข้อมูลโรค เรื้อรัง On Top, 200,000 บาท : รพสต. ปี 53 -Area based ตาม composite indicator - กองทุนตำบล, เทศบาล 3 อ, 2 ส., คัดกรองความเสี่ยง -Area based ตาม composite indicator - กองทุนตำบล, เทศบาล 3 อ, 2 ส., คัดกรองความเสี่ยง พัฒนาคลินิก NCD ในรูปแบบ Chronic care model ? ? - NPP โครงการสนองน้ำพระทัยฯ 200,000 บาท : จว. - Area based ตาม composite indicator

6 Page 6 เป้าหมายเชิงปริมาณ วิสัยทัศน์ กองทุน “ บริหารจัดการกองทุนอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิด้วยความมั่นใจ ” Mission 1. บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็น ธรรม 2. กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 3. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ 4. พัฒนานโยบายและกลไกที่เกี่ยวข้อง Goal - ปชช. ใช้บริการที่หน่วยปฐมภูมิเป็นที่แรกอย่างมั่นใจ - ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในโรคที่ป้องกันได้ - หน่วยบริการปฐมภูมิมีกำลังคนเพื่อจัดบริการอย่างมี คุณภาพ - บริการแพทย์แผนไทยเป็นทางเลือกหลักในระบบบริการ สุขภาพ

7 Page 7 เป้าหมายเชิงปริมาณ หน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี ความพร้อมให้บริการประชาชนเป็นที่แรก อย่างมั่นใจ ( ภายในปี 2558) สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะแรกต่อ ระยะลุกลาม (CIS:CA) เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อ เทียบกับปีที่ผ่านมา ( เป้าหมายปี 2556 สัดส่วน 60 : 40) Low birth weight ไม่เกิน ร้อยละ 7 กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน / ความดัน ลดลง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ประชากร UC ได้รับบริการแพทย์แผนไทย อย่างน้อย ร้อยละ 1 ( ปัจจุบัน 0.33) รพช./ หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นสถาบันสมทบ และจัดการเรียนการสอนแพทย์ FM /NP แบบ In service training จำนวน 100 แห่ง

8 Page 8 แนวทางการบรรลุเป้าหมาย แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบบริการ ปฐมภูมิระยะ 5 ปี ใช้กลไกการจ่ายเงินตามผลงาน PP itemized / On top payment / แพทย์ แผนไทย บูรณาการกลไกการเงินเพื่อกระตุ้นหน่วย บริการไปในทิศทางเดียวกัน เสริมความเข้มแข็งสภาวิชาชีพ สถาบัน หลัก และสถาบันสมทบให้ดำเนินการด้าน กำลังคนตามทิศทางที่กำหนดร่วมกัน ระบบข้อมูลเพื่อการกำกับ ติดตาม


ดาวน์โหลด ppt Page 1 การบูรณาการด้านนโยบายและกลไกทางการเงิน ของ กองทุนปฐมภูมิ, กองทุนแพทย์แผนไทย และกองทุนส่งเสริมและป้องกันโรค หน่วยบริการ PC บริการ PP บริการ TTM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google