งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การวิจัยฉบับที่ 8 (2555- 2559) vs ยุทธศาสตร์และแผนวิจัย ระบบสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การวิจัยฉบับที่ 8 (2555- 2559) vs ยุทธศาสตร์และแผนวิจัย ระบบสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การวิจัยฉบับที่ 8 (2555- 2559) vs ยุทธศาสตร์และแผนวิจัย ระบบสาธารณสุข

2 ระบบสุขภาพที่ เป็นธรรมและ ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ สร้างและจัดการความรู้ผ่านทุนการวิจัยระบบสุขภาพ สร้างและจัดการความรู้ผ่านการขยายทุนการวิจัยระบบสุขภาพ สร้างและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบาย เสริมสร้างศักยภาพระบบวิจัยสุขภาพ เป้าประสงค์ 1 พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2 วิจัยนโยบาย สร้างกลไกอภิบาลระบบสุขภาพ 3 พัฒนาศักยภาพระบบวิจัย 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และ เครือข่ายฯ ผลลัพธ์สำคัญปีงบประมาณ 2554 1 ข้อเสนอพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และโมเดลตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่ + ข้อเสนอนโยบายใหม่ที่สนับสนุน การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน & ระบบสุขภาพไม่น้อย กว่า 3 นโยบาย 2 ผลประเมินนโยบายที่สนับสนุนความเป็นธรรมด้าน สุขภาพไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 3 ระบบ/กลไก เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อมูล สนับสนุนการกำกับติดตาม และประเมินระบบสุขภาพ 4 มีเครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพ มีองค์กรสนับสนุนพัฒนา ระบบวิจัยสุขภาพที่ทำงานร่วมกับองค์กรนโยบายวิจัยชาติ มีนโยบายระบบวิจัยสุขภาพ/การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 5 แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ภายในของ สวรส. และเครือข่ายสถาบันฯ บรรลุตาม เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ผลลัพธ์สำคัญปีงบประมาณ 2554 1 ข้อเสนอพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และโมเดลตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่ + ข้อเสนอนโยบายใหม่ที่สนับสนุน การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน & ระบบสุขภาพไม่น้อย กว่า 3 นโยบาย 2 ผลประเมินนโยบายที่สนับสนุนความเป็นธรรมด้าน สุขภาพไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 3 ระบบ/กลไก เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อมูล สนับสนุนการกำกับติดตาม และประเมินระบบสุขภาพ 4 มีเครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพ มีองค์กรสนับสนุนพัฒนา ระบบวิจัยสุขภาพที่ทำงานร่วมกับองค์กรนโยบายวิจัยชาติ มีนโยบายระบบวิจัยสุขภาพ/การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ 5 แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ภายในของ สวรส. และเครือข่ายสถาบันฯ บรรลุตาม เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80%

3 ระบบสุขภาพเป็นธรรมและยั่งยืน เป้าหมาย: ระบบสุขภาพชุมชน 1 วิจัยระบบบริการ: ปฐมภูมิ & รพ สต การส่งต่อ กลุ่มเฉพาะ (ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ), ภูมิ ปัญญาไทย, การแพทย์ฉุกเฉิน 2 วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ 3 วิจัยความเป็นธรรมเชิง สังคมศาสตร์ในกลุ่มเฉพาะ 4 วิจัยและพัฒนาระบบสื่อสาร กลุ่มด้อยโอกาส เป้าหมาย: ระบบสุขภาพชุมชน 1 วิจัยระบบบริการ: ปฐมภูมิ & รพ สต การส่งต่อ กลุ่มเฉพาะ (ผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ), ภูมิ ปัญญาไทย, การแพทย์ฉุกเฉิน 2 วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ 3 วิจัยความเป็นธรรมเชิง สังคมศาสตร์ในกลุ่มเฉพาะ 4 วิจัยและพัฒนาระบบสื่อสาร กลุ่มด้อยโอกาส เครือข่ายจัดการความรู้ วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เครือข่ายอภิบาลระบบสุขภาพ เป้าหมาย: นโยบาย กลไกอภิบาล 1 วิจัยนโยบายระบบสุขภาพ: ประเมินนโยบายสำคัญ, ระบบยา, APEIR, ระบบประกันสุขภาพ 2 วิจัยระบบอภิบาล: การบริหาร นโยบายองค์กรนโยบาย, ดัชนีธรรมาภิ บาล สสจ, สำรวจดัชนีความเชื่อมั่น ระบบ, กระจายอำนาจสุขภาพ 3 วิจัยเครื่องมืออภิบาลระบบ: รูปแบบการจ่ายเงินระบบประกันฯ, ระบบการเงินการคลังสุขภาพชาติ, health literacy 4 บริหารและพัฒนาระบบข้อมูล: มาตรฐานระบบข้อมูล, case-mix centre เป้าหมาย: นโยบาย กลไกอภิบาล 1 วิจัยนโยบายระบบสุขภาพ: ประเมินนโยบายสำคัญ, ระบบยา, APEIR, ระบบประกันสุขภาพ 2 วิจัยระบบอภิบาล: การบริหาร นโยบายองค์กรนโยบาย, ดัชนีธรรมาภิ บาล สสจ, สำรวจดัชนีความเชื่อมั่น ระบบ, กระจายอำนาจสุขภาพ 3 วิจัยเครื่องมืออภิบาลระบบ: รูปแบบการจ่ายเงินระบบประกันฯ, ระบบการเงินการคลังสุขภาพชาติ, health literacy 4 บริหารและพัฒนาระบบข้อมูล: มาตรฐานระบบข้อมูล, case-mix centre เป้าหมาย: ศักยภาพระบบวิจัย 1 ระบบวิจัยสุขภาพ: พัฒนา policy unit กับองค์กรนโยบายวิจัยชาติ, สนับสนุนกลไก คกก วิจัยระบบ สุขภาพ 2 พัฒนาเครือข่าย R2R: เครือข่าย ภูมิภาค และเฉพาะประเด็น 3 เครื่องมือการวิจัยระบบสุขภาพ: การคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ เป้าหมาย: ศักยภาพระบบวิจัย 1 ระบบวิจัยสุขภาพ: พัฒนา policy unit กับองค์กรนโยบายวิจัยชาติ, สนับสนุนกลไก คกก วิจัยระบบ สุขภาพ 2 พัฒนาเครือข่าย R2R: เครือข่าย ภูมิภาค และเฉพาะประเด็น 3 เครื่องมือการวิจัยระบบสุขภาพ: การคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ เป้าหมาย: ศักยภาพระบบจัดการภายในและเครือข่ายสถาบันฯ ระบบการจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน ทบทวนระเบียบ กฎเกณฑ์ ระบบสารบรรณ จัดซื่อจัดจ้าง บริหารและพัฒนากำลังคน ระบบ สารสนเทศ ระบบการจัดการความรู้ (ห้องสมุด) + การสื่อสารความรู้ เป้าหมาย: ศักยภาพระบบจัดการภายในและเครือข่ายสถาบันฯ ระบบการจัดการความเสี่ยง ควบคุมภายใน ทบทวนระเบียบ กฎเกณฑ์ ระบบสารบรรณ จัดซื่อจัดจ้าง บริหารและพัฒนากำลังคน ระบบ สารสนเทศ ระบบการจัดการความรู้ (ห้องสมุด) + การสื่อสารความรู้ นโยบายสร้างความเป็นธรรมต่อระบบสุขภาพ กลไกอภิบาลระบบสุขภาพ: ข้อมูล รายงาน การสื่อสาร เครื่องมือใหม่ ระบบปฏิบัติการสนับสนุนความเป็นธรรมต่อระบบสุขภาพ สร้างและจัดการความรู้ผ่าน การขยายทุนการวิจัย สร้างและจัดการความรู้เพื่อ สนับสนุนการพัฒนานโยบาย สร้างและจัดการความรู้ผ่านทุน การวิจัยระบบสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพ ระบบวิจัย ผลลัพธ์ปีงบประมาณ 2554 Learning Systems

4 ยุทธศาสตร์วิจัย สร้างศักยภาพเพื่อการ พัฒนาสังคม สร้างศักยภาพเพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างศักยภาพทาง วิทยาการและ ทรัพยากรบุคคล เสริมสร้างและพัฒนา ทุนรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดการความรู้ งานวิจัย เพื่อการใช้ ประโยชน์ ปฏิรูปการศึกษาสร้างมูลค่าการผลิต เกษตร ประมง พัฒนานวัตกรรม ความรู้ใหม่ พัฒนาการจัดการการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร ฯ ปฏิรูประบบวิจัย ประเทศ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างศักยภาพ HR ใน วิทยาการต่างๆ สร้างองค์ความรู้ ดิน และทรัพยากรธรณี พัฒนาศักยภาพการ วิจัยประเทศ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน โรค พัฒนาประสิทธิภาพ อุตสาหกรรม พัฒนาการจัดการน้ำ แบบบูรณาการ พัฒนา&คุ้มครองภูมิ ปัญญาแพทย์แผนไทย พัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยว สร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ พัฒนาศักยภาพการกีฬาพัฒนาอุตสาหกรรม พลังงานชีวภาพ และ ทางเลือก พัฒนาศักยภาพหน่วยงาน ภาครัฐ พัฒนาโลจิสติกส์และการ ขนส่งสาธารณะ จัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัย เพิ่มสมรรถนะการแข่งขัน ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสาร สร้างภูมิคุ้มกันท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ สร้างความมั่นคงชาติ ธรรมมาภิบาล ระบบสุขภาพชุมชน, ระบบบริการปฐม ภูมิ, ระบบส่งต่อ, สิ่งแวดล้อม vs สุขภาพ, กลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส, การ ดูแลที่บ้านต่อเนื่อง, เครื่องมือจัดการ ตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ระบบ ข้อมูลกำกับติดตาม ประเมิน ประเมินเทคโนโลยี, พัฒนาบุคลากร, จัดการความรู้ (ทำงานร่วมกับ องค์กรหลัก) เครื่องมือประเมิน (สสจ), ระบบสุขภาพ, องค์กรให้ ทุนวิจัย /องค์กรวิจัย, การ ปรับเปลี่ยนบทบาทองค์กร นโยบายสุขภาพต่างๆเพื่อ การบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการจัดการ งานวิจัย/ความรู้ในเครือข่ายวิจัย ระบบสุขภาพ เช่น R2R, ร่วมกับ องค์กรนโยบายวิจัยชาติกำหนด นโยบาย อื่นๆ สร้าง platform/กลไก ชั่วคราว พัฒนานโยบายการบูรณาการ ระบบวิจัยสุขภาพร่วมกับองค์กร นโยบายวิจัย: model ตัวอย่าง สู่ structural reform การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความ พร้อม รองรับ


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การวิจัยฉบับที่ 8 (2555- 2559) vs ยุทธศาสตร์และแผนวิจัย ระบบสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google