งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการบริหารจัดการ โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สปสช. เขต 9 นครราชสีมา พิณทิพย์ กึนพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการบริหารจัดการ โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สปสช. เขต 9 นครราชสีมา พิณทิพย์ กึนพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการบริหารจัดการ โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สปสช. เขต 9 นครราชสีมา พิณทิพย์ กึนพันธ์

2 ความชุกของเบาหวานในประชากรอายุ 15 – 59 ปี เพิ่มจาก ร้อยละ 4.4 (2540) เป็น ร้อยละ 6.6 (2547) ปัจจุบันมีผู้ป่วย เบาหวานประมาณ 3.2 ล้านคน (HT 10 ล้านคน) ความชุกของเบาหวานในประชากรอายุ 15 – 59 ปี เพิ่มจาก ร้อยละ 4.4 (2540) เป็น ร้อยละ 6.6 (2547) ปัจจุบันมีผู้ป่วย เบาหวานประมาณ 3.2 ล้านคน (HT 10 ล้านคน) มีจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในระบบบริการ เพียง 41% (HT 29%) มีจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในระบบบริการ เพียง 41% (HT 29%) ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ( HbA1c ≤6.5) ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ( HbA1c ≤6.5) เพียง 12 % (HT 36%) เพียง 12 % (HT 36%) เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญที่มีผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายโดยรวมด้านสาธารณสุข ได้แก่ โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และหลอดเลือด แผลเรื้อรังและถูกตัดขา ตัดนิ้ว เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญที่มีผลกระทบ ต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและค่าใช้จ่ายโดยรวมด้านสาธารณสุข ได้แก่ โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และหลอดเลือด แผลเรื้อรังและถูกตัดขา ตัดนิ้ว ปัญหาและความสำคัญของ DM/HT (ที่มาของข้อมูล :ผลการวิจัย สวรส. ปี2547)

3 3 ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน Diabetes ความชุก 6.6% เป็นสาเหตุ สำคัญของโรค ไตวายเรื้อรัง มีโอกาสเป็นโรค หลอดเลือดหัวใจ และสมองเพิ่มขึ้น 2-4 เท่า Harris MI. In: Diabetes in America. 2nd ed. National Diabetes Information Clearinghouse; 1995. เป็นสาเหตุ สำคัญของ ความพิการทาง ตา ตาบอดใน ผู้ใหญ่ เป็นสาเหตุ สำคัญของแผล เรื้อรังที่เท้า และการตัดเท้า ในผู้ใหญ่

4 อัตราการเข้ารับบริการกลุ่มโรค HT&HT- Complication อัตราการเข้ารับรักษาในรพ.1:100,000 pop UC อายุ >15 ปี

5 DM short term Complication rate อัตราการเข้ารับรักษาในรพ.1:100,000 pop UC อายุ >15 ปี

6 Opthalmic Complication Rate หน่วย : ร้อยละ

7 Nephropathy Complication rate หน่วย : ร้อยละ

8 Amputation complication rate หน่วย : ร้อยละ

9 การประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ - นโยบายการบริการสุขภาพ - การจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อมใน ชุมชน - การเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน การประเมินการบริการในสถานพยาบาล - Delivery System Design - Decision Support - Clinical Information System - Self Management Support - Community Linkage การประเมินการสนับสนุนการจัดการตนเอง - สำหรับระดับผู้ปฏิบัติการ - สำหรับผู้ป่วย มิติ - การป้องกัน - คุณภาพชีวิต - คุณภาพการรักษา ระดับ - บุคคล - กลุ่มประชากร - ชุมชน ผลลัพธ์ - สุขภาพ การประเมินผลลัพธ์การบริการ ในสถานพยาบาลที่รับผิดชอบ 1 2 3 4 กรอบการประเมินสภาวะปัจจุบันในจังหวัด

10 ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ. ศ.2550-2559 เป้าประสงค์สูงสุด ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุ้มกัน และศักยภาพในการสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพ จากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้ เป้าหมายและตัวชี้วัดหลักในการพัฒนา [3 เป้าหมายหลัก, 16 ตัวชี้วัดหลัก ] 5 โรควิถี ชีวิตที่สำคัญ 1] เบาหวาน 2] ความดัน โลหิตสูง 3] หัวใจขาด เลือด 4] หลอด เลือดสมอง 5] มะเร็ง 4 ด้าน 1] การเกิดโรค 2] ภาวะแทรกซ้อน 3] การตาย 4] ภาระค่าใช้จ่าย 2 วิถีชีวิตที่พอเพียง 1] การบริโภคที่เหมาะสม 2] การออกกำลังกายที่เพียงพอ ระยะสั้น 1-3 ปี [2550-2552] บูรณาการความคิด สร้างความ เชื่อมั่นและการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายร่วม ระยะกลาง 5 ปี [2550-2554] ปฎิบัติการเชิงรุกสู่การวางรากฐานที่ มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบ ระยะยาว 10 ปี [2550-2559] สร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้าง และระบบการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นโยบาย สาธารณะ สร้างสุข การขับเคลื่อนทางสังคม และ การสื่อสารสาธารณะ การพัฒนา ศักยภาพ ชุมชน การพัฒนาระบบ เฝ้าระวังและ การจัดการโรค การสร้างความ เข้มแข็งของระบบ สนับสนุนยุทธศาสตร์ Roadmap Strategy บรรยายโดย : รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

11 แนวคิดการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Metabolic Disease Tertiary PreventionSecondary PreventionPrimary Prevention CKD Clinic 1.CAPD 2.HD 3.KT Micro Vascular Complication Kidney Disease Retino pathy Macro Vascular Complication Stroke Stroke Fast Track Stroke Alert ชุมชน, EMS, IP, OP/ER 1. มุมปากตก 2. แขนอ่อนแรง 3. พูดไม่ชัด Heart Macro Vascular Complication ACS Alert ชุมชน, EMS, IP, OP/ER 1. เจ็บหน้าอก เค้น นานๆ 2. ปวดร้าวแขน คาง Acute STEMI ST Elevated EKG DM/HT ความเสี่ยงต่อหลอดเลือด คัดกรอง 1.HbA 1 C < 7 % 2.LDL-Chol < 100 mg% 3.BP 130/80 mmHg 4.Micro albumin 5.Eye exam 6.Foot exam PP PPIS กลุ่มเสี่ยง Pre-DM Pre-HT คัดกรองปัจจัยเสี่ยง DM, HT, COPD โรคหลอดเลือด ( ไขมัน ) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสนับสนุนการจัดการตนเอง การรักษาด้วยยา การลงทะเบียน 1. ชะลอการเสื่อมของไต 2. ประเมินและรักษา 3. ลดความเสี่ยง CVD 4. เตรียมผู้ป่วย RRT

12 The Health System – in the Past?

13 Informed, Activated Patient ProductiveInteractions Prepared, Proactive Practice Team Improved Outcomes Delivery System Design Decision Support Clinical Information Systems Self- Management Support Health System Resources and Policies Community Health Care Organization Chronic Care Model Wagner EH. Chronic disease management : What will it take to improve care for chronic illness? Effective Clinical Practice. 1998;1:2- 4.

14 1. บูรณาการ และต่อยอด นวตกรรม ในการพัฒนาการบริการ ดูแลผู้รับบริการ และการบริการป้องกันโรคปฐมภูมิและทุติยภูมิ ให้เกิดการดูแลต่อเนื่อง ทั้งระยะเรื้อรัง กึ่งเฉียบพลันและ เฉียบพลัน สอดคล้องเข้ากับระบบปกติของการบริการในพื้นที่ 2. พัฒนาทีมบริการดูแลสุขภาพและหุ้นส่วนพร้อมปฏิบัติการ สนับสนุน พัฒนาการจัดการได้ด้วยตนเองของผู้เป็นโรค ผู้ เสี่ยง ครอบครัว และชุมชน 3.พัฒนาวิธีการติดตามประเมินผลและพัฒนาต่อเนื่อง ที่จะ สนับสนุนกิจกรรมทั้งในการบริการและในชุมชน วัตถุประสงค์

15 ลดเสี่ยง ลดโรค ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพการดูแล และลดภาวะแทรกซ้อนแบบบูรณาการ จัดการความรู้เพื่อการสนับสนุนการ ลดเสี่ยง/ลดโรค และการจัดการโรค เป้าประสงค์

16 การปรับกระบวนทัศน์ ปรับการจัดการของระบบบริการสุขภาพใหม่ เชื่อมโยงการดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ชุมชน และระบบบริการสุขภาพ และนโยบายสาธารณะ เน้น

17 ทิศทางการบริหารจัดการโรคDM&HT. กลุ่มเป้าหมาย (Customer) เป้าหมายKPI ประชาชนทั่วไป/ทุกสิทธิ ขจัดความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยง ร้อยละของ DM risk score ≥ 7 ลดลง กลุ่มเสี่ยง-Pre DM/ทุกสิทธิป้องกันไม่ให้เป็นเบาหวานร้อยละของกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเบาหวาน DM/UC DM+HT เบาหวานเป็นได้ ไร้โรคแทรก ผป.DM ควบคุมBP ให้อยู่ในระดับปกติ (ไม่เกิน140/80mmHg.)ร้อยละของผู้เป็นเบาหวานที่ควบคุมได้ DM+complication/UC HT+complication/UC ชะลอความพิการ ตรวจพบและรักษาเร็ว ร้อยละของผู้เป็นเบาหวานที่ตาบอด/ ตัดเท้า/ต้องทำCAPDหรือHD/…

18 ทิศทางการบริหารจัดการโรคDM&HT. ประชากรเป้าหมายกลยุทธ ระยะเวลา ปีงบประมาณ ส่วนที่เกี่ยวข้อง 255325542555 ประชาชนทั่วไป/ทุก สิทธิ 1ให้สิทธิทุกคนได้รับการคัด กรอง 2 คนไทยไร้พุง ทั้งเขต 1.สสส./สธ./(เจ้าของงาน) กองทุนPP+เขต 2. กองทุนอบต. 3. PR กลุ่มเสี่ยง,Pre DM/ ทุกสิทธิ 1 confirm+F/U 2 ลงทะเบียนผู้ป่วย 3 เข้าค่ายกลุ่มเสี่ยง ทั้งเขต 1.สสส./สธ./(เจ้าของงาน) กองทุน PP+เขต 2. กองทุนอบต. 3. PR/สนผ./สพค. DM/UC 1 ลงทะเบียนผู้ป่วย 2 M&E ตามIndicator ทุก จังหวัด แต่%ไม่ เท่ากัน % เพิ่มขึ้น ทั้งเขต 1.(เจ้าของงาน) กองทุนDM+เขต 2. กองทุนอบต.+อาสาสมัคร เบาหวาน 3. สพค./สนผ. DM+complication/ UC 1 ระบบเครือข่ายรักษา 2 เพิ่มการเข้าถึงบริการ ทุก จังหวัด แต่%ไม่ เท่ากัน % เพิ่มขึ้น ทั้งเขต 1.(เจ้าของงาน) กองทุนDM+เขต 2. กองทุนอบต.+อาสาสมัคร เบาหวาน 3. สพค./สนผ.

19 งบประมาณปี 2553 1.งบกองทุนโรคเรื้อรัง 304,593,000 บาท งบบริการ Secondary prevention 270 ล้านบาท งบพัฒนาระบบบริการ 34,559,300 บาท 2.งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 62 ล้านบาท

20 การสนับสนุนงบประมาณปี 2553 1. งบบริการ Secondary prevention สำหรับหน่วย บริการประจำ 266.92 ล้านบาท 2. งบ Laser ป้องกันตาบอด 3.08 ล้านบาท 3. งบพัฒนาระบบ สำหรับ สสจ. 40 ล้านบาท 4. งบพัฒนาระบบ โดย สปสช. 56.593 ล้านบาท

21 1. ด้านปริมาณ (น้ำหนัก 60%) 1.1 ความครอบคลุมในการตรวจ HbA1c, LDL, 1.1 ความครอบคลุมในการตรวจ HbA1c, LDL, Micro albumin ตรวจตาและเท้า ในผู้ป่วย DM Micro albumin ตรวจตาและเท้า ในผู้ป่วย DM 1.2 ความครอบคลุมในการตรวจ Lipid, Urine Protein และตรวจตา ในผู้ป่วย HT 1.2 ความครอบคลุมในการตรวจ Lipid, Urine Protein และตรวจตา ในผู้ป่วย HT 2. ด้านคุณภาพ (น้ำหนัก 20%) 2.1 %ของผู้ป่วย DM ที่มีค่า HbA1c ≤6.5 (หรือ 7) 2.1 %ของผู้ป่วย DM ที่มีค่า HbA1c ≤6.5 (หรือ 7) 2.2 %ของผู้ป่วย DM ที่มีค่า LDL ≤ 100 mg/dl 2.2 %ของผู้ป่วย DM ที่มีค่า LDL ≤ 100 mg/dl 2.3 %ของผู้ป่วย HT ที่มีค่า BP ≤ 140/90 mmHg 2.3 %ของผู้ป่วย HT ที่มีค่า BP ≤ 140/90 mmHg 3. ด้านพัฒนา (น้ำหนัก 20%) การลงทะเบียนและมีระบบข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ IT การลงทะเบียนและมีระบบข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ IT เกณฑ์การชดเชยงบประมาณให้หน่วยบริการปี53-55

22 4. เขต/จังหวัด  มีหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ และมีผู้บริหาร เป็น DM/HT System Manager ที่ active, มีฐานข้อมูลทาง คลินิกของผู้ป่วย 5. รพ.  มี DM/HT Case Manager  ปรับคลินิก DM/HT เป็น Chronic care model  ปรับคลินิก DM/HT เป็น Chronic care model  มีข้อมูลและการส่งต่อผู้ป่วยสู่เครือข่ายปฐมภูมิ  มีข้อมูลและการส่งต่อผู้ป่วยสู่เครือข่ายปฐมภูมิ  เพิ่มการมีส่วนร่วมของชมรมผู้ป่วย และญาติ  เพิ่มการมีส่วนร่วมของชมรมผู้ป่วย และญาติ 6. ศูนย์แพทย์ชุมชน/รพ.สต.  มีระบบบริการ DM/HT  สนับสนุนกิจกรรม DM/HT ใน ชุมชน  สนับสนุนกิจกรรม DM/HT ใน ชุมชน 7. กองทุนอบต./เทศบาล  กิจกรรม DM/HT อยู่ในแผน  มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยง และตรวจ DM/HT  มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยง และตรวจ DM/HT  สนับสนุนการตั้งชมรม DM/HT ที่มีกิจกรรมทุกชุมชน  สนับสนุนการตั้งชมรม DM/HT ที่มีกิจกรรมทุกชุมชน สรุปผลที่มุ่งหวังให้เกิดในปี 2553-55

23 ระยะสั้น2553-55 ระยะ กลาง 2556-60ระยะยาว 2561- 65 การเกิดโรค DM&HT ลดลง การเกิดโรค DM&HT ลดลง 10 % 20 % 30 % ตัดขา ลดลง ตัดขา ลดลง 30 % 40 % 50 % ตาบอดจาก DM ลดลง ตาบอดจาก DM ลดลง 30 % 40 % 50 % เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ลดลง เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ลดลง 10 % 30 % 50 % เกิดโรคหัวใจ ลดลง เกิดโรคหัวใจ ลดลง 10 % 30 % 30 % 50 % เกิดไตวายเรื้อรัง ลดลง เกิดไตวายเรื้อรัง ลดลง 10 % 30 % 50 % เป้าหมายและการประเมินผล (%)

24 Early Detection เน้นบทบาทของ อปท. และกองทุน อบต./เทศบาล ในการทำ Self Screening และ ระบบเฝ้า ระวัง DM & HT ในชุมชน Early Detection เน้นบทบาทของ อปท. และกองทุน อบต./เทศบาล ในการทำ Self Screening และ ระบบเฝ้า ระวัง DM & HT ในชุมชน Prompt Rx เน้นการให้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ และระบบส่งต่อส่งกลับผู้ป่วยของเครือข่ายหน่วยบริการ DM & HT Prompt Rx เน้นการให้บริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ และระบบส่งต่อส่งกลับผู้ป่วยของเครือข่ายหน่วยบริการ DM & HT Improve Quality of Rx เน้นการเพิ่มคุณภาพของคลินิก DM & HT และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การดูแลสุขภาพ Improve Quality of Rx เน้นการเพิ่มคุณภาพของคลินิก DM & HT และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การดูแลสุขภาพ แนวทางการดำเนินงานตามมติฯ

25 บทบาทกองทุน อบต./เทศบาล 1.คัดกรองความเสี่ยง อายุ ≥ 40 ปี ทุกคน และตรวจคัดกรอง DM/HT ทุก คนที่พบความเสี่ยงสูง 2. สนับสนุนกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงต่างๆในชุมชน 3. สนับสนุนการจัดตั้งและกิจกรรมของ ชมรม DM/HT ทุกชุมชน

26 บทบาทศูนย์แพทย์ชุมชน/รพ.สต. 1. มีระบบบริการ DM/HT ที่รับส่งต่อ และเป็นเครือข่ายกับ รพ. 2. สนับสนุนกิจกรรม DM /HT ในชุมชน 3. ศูนย์ฯที่มีแพทย์ / พยาบาลเวชปฏิบัติ ทั่วไปได้รับงบบริการปฐมภูมิ ontop

27 กิจกรรมเน้นหนัก ปี2553 หน่วยบริการปฐมภูมิ 1. ค้นหากลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วยอายุ> 35 ปี 2. จัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ส่งกลับ 3. สนับสนุนชมรมผู้ป่วย

28 กิจกรรมเน้นหนัก ปี2553 หน่วยบริการประจำ 1. ลงทะเบียนผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด(H- main) แบบ Electronic 2. พัฒนา 2. ปรับคลินิกจาก acute care เป็นChronic care และสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายปฐมภูมิ 3. บริการSecondary prevention สำหรับราย ใหม่ทุกราย 4. ส่งข้อมูล ตาม Data set ให้จังหวัด 5. สนับสนุนให้เกิดชมรมผู้ป่วยและมีกิจกรรมที่ เป็นรูปธรรม 5. สนับสนุนให้เกิดชมรมผู้ป่วยและมีกิจกรรมที่ เป็นรูปธรรม

29 สรุป ปี 2553 ปี 2554 ปี2555 ข้อมูล OP ข้อมูลจังหวัด ข้อมูลสำรวจ CRCN ข้อมูลจังหวัด ข้อมูล สำนักระบาดวิทยา และ CRCN สปสช.จัดสรรให้ จังหวัดพิจารณา กำหนด 30-50 % ให้ รพศ/รพท สปสช.จัดสรรให้ หน่วยบริการ หรือ จังหวัดพิจารณา สปสช.จัดสรรให้ หน่วยบริการ หรือ จังหวัดพิจารณา จ่ายตามผลงาน 100%

30 เบาหวานความดันโลหิตสูง HbA1c Lipid profile Urine protein / sediment Urine Micro albumin Eye exam ( Ophthalmoscope) Eye exam ( Fundus camera ) Foot exam บริการ Secondary prevention ขั้นต่ำ

31 บทบาท สสจ พัฒนาระบบ กลไกเพื่อการบริหารจัดการ มีกลุ่มงาน/System manager รับผิดชอบ มีกลุ่มงาน/System manager รับผิดชอบ จัดทำ Management Protocol สำหรับแต่ละระดับ จัดทำ Management Protocol สำหรับแต่ละระดับ (แปลง CPG สู่การปฏิบัติ) (แปลง CPG สู่การปฏิบัติ) พัฒนาระบบและฐานข้อมูลเบาหวานความดันสูง พัฒนาระบบและฐานข้อมูลเบาหวานความดันสูง : พฤติกรรมเสี่ยงในระดับประชากร : ทะเบียนผู้ป่วย : ทะเบียนผู้ป่วย : ข้อมูลทางคลินิก (CRCN) จัดการเรื่องที่ รพชทำเองไม่ได้: Fundus camera Lab จัดการเรื่องที่ รพชทำเองไม่ได้: Fundus camera Lab ติดตามและประเมินผล ติดตามและประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการบริหารจัดการ โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สปสช. เขต 9 นครราชสีมา พิณทิพย์ กึนพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google