งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1

2 หลักการ 1. วิเคราะห์ คำนวณภาระงาน และคำนวณ FTE ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม 2. ข้อมูลที่ใช้ จากระบบรายงานที่มี ไม่เป็นภาระ โดยเก็บใหม่น้อยที่สุด 3. บุคลากร จำแนกเป็น 2 กลุ่ม : บริการ และ อำนวยการ, สนับสนุน 4. กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 5. กำหนดเพิ่มเติมสำหรับงานอื่น ๆ ที่จำเป็น (Allowance) 6. งานปฐมภูมิ วิเคราะห์ตามเกณฑ์ 2

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสาย วิชาชีพและสายสนับสนุนการจัดบริการ เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประกอบการ พิจารณาจัดทำข้อเสนอการขอกำหนด ตำแหน่งใหม่ในปีงบประมาณ 2557 และ 2558 2. เพื่อวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสาย อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังในการ บริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3

4 คำจำกัดความ 1. บุคลากรสายวิชาชีพ ประกอบด้วย 1.1 กลุ่มงานบริการหลัก : แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข (ในงานบริการปฐมภูมิ) 1.2 กลุ่มบุคลากรในงานบริการเฉพาะด้าน : นักเทคโนโลยี หัวใจและทรวงอก นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักจิตวิทยาคลินิก นักกายอุปกรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ นักโภชนาการ/นักกำหนดอาหาร 1.3 กลุ่มสนับสนุนบริการหลัก : จพ.สาธารณสุข จพ.ทันต สาธารณสุข จพ.เภสัชกรรม จพ.รังสีการแพทย์ จพ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ จพ.เวชสถิติ จพ.โสตทัศนศึกษา เวชกิจฉุกเฉิน และผู้ช่วยพยาบาล 4

5 คำจำกัดความ 2. สายสนับสนุนการจัดบริการ ประกอบด้วย 2.1 กลุ่มอำนวยการ 2.2 กลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน 5

6 ภาระงาน (workload) ภาระงาน : ปริมาณงาน เช่น บริการผู้ป่วยนอก มี หน่วยนับเป็นครั้ง (Case Visit) คูณด้วยเวลาที่ใช้ใน การให้บริการแต่ละครั้ง เช่น พยาบาลใช้เวลาดูแลผู้ป่วยนอก 12 นาที (0.2 ชั่วโมง) ต่อครั้ง มีปริมาณงานผู้ป่วยนอก จำนวน 57,000 ครั้งต่อปี ดังนั้น ภาระงาน มีค่าเท่ากับ 57,000 x 0.2 = 11,400 ชั่วโมงต่อปี 6

7 หน่วยนับปริมาณการให้บริการ (Unit of Services) และแหล่งข้อมูล 7 งาน/กิจกรรมหน่วยนับแหล่งข้อมูล OPD ไม่นับรวม ER OP Visit (ครั้ง/ปี)เวชระเบียน รพ./ ศูนย์คอมฯ ER Emergent+urgent (ครั้ง/ปี) แผนกฉุกเฉิน/ ศูนย์คอมฯ ER Non urgent (ครั้ง/ปี)แผนกฉุกเฉิน/ ศูนย์คอมฯ IPD รวมทั้งหมด วันนอน (วัน/ปี)เวชระเบียน รพ./ ศูนย์คอมฯ ICU วันนอน (วัน/ปี)กลุ่มการพยาบาล/ศูนย์ คอมฯ OR Major Surgery (ครั้ง/ ปี) ห้องผ่าตัด/เวชระเบียน รพ. LR ห้องผ่าตัด/ เวชระเบียน รพ. - คลอดทั้งหมดครั้ง/ปี - คลอดผิดปกติ ยกเว้น C/Sครั้ง/ปี

8 หน่วยนับปริมาณการให้บริการ (Unit of Services) และแหล่งข้อมูล 8 งาน/กิจกรรมหน่วยนับแหล่งข้อมูล ทันตกรรมใน รพ. - ตรวจ ไม่มีหัตถการCase visit (ครั้ง/ปี)แผนกทันตกรรม/ ศูนย์คอมฯ - ตรวจรักษามีหัตถการCase visit (ครั้ง/ปี) ทันตกรรม งานอนามัย รร.จำนวนนักเรียน (คน) ทันตกรรมนอก รพ./ชุมชน เช่น การออก รพ.สต. การออก หน่วยเคลื่อนที่ จำนวนผู้รับบริการ (คน) เภสัชกรรม ผู้ป่วยนอก (OPD)จำนวนใบสั่งยา (ใบ/ปี)แผนกเภสัชกรรม เภสัชกรรม ผู้ป่วยใน (IPD)จำนวนใบสั่งยา (ใบ/ปี)

9 หน่วยนับปริมาณการให้บริการ (Unit of Services) และแหล่งข้อมูล 9 งาน/กิจกรรมหน่วยนับแหล่งข้อมูล บริการเทคนิคการแพทย์ แผนกเทคนิค การแพทย์ - จำนวน Lab test ของผู้ป่วยนอกtest/ปี - จำนวน Lab test ของผู้ป่วยในtest/ปี - จำนวนผู้ป่วยนอกรับบริการ Labtest/ปี - จำนวนผู้ป่วยในรับบริการ Labtest/ปี บริการกายภาพบำบัดใน รพ. แผนกกายภาพบำบัด - ผู้ป่วย Neuroครั้ง/ปี - ผู้ป่วย Orthoครั้ง/ปี - ผู้ป่วย Cardio-Pulmonaryครั้ง/ปี - ผู้ป่วยอื่นๆครั้ง/ปี บริการกายภาพบำบัดในชุมชนจำนวนการบริการ (คน/ปี)

10 หน่วยนับปริมาณการให้บริการ (Unit of Services) และแหล่งข้อมูล 10 งาน/กิจกรรมหน่วยนับแหล่งข้อมูล บริการรังสีการแพทย์ แผนกรังสีการแพทย์ -รังสีทั่วไปคน/ปี - รังสีพิเศษคน/ปี จำนวนผู้บริการกิจกรรมบำบัด ใน รพ.คน/ปีแผนกกิจกรรมบำบัด จำนวนผู้บริการกิจกรรมบำบัด ในชุมชนคน/ปี บริการ EMS ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก (แดง)ครั้ง/ปีแผนกฉุกเฉิน บริการ EMS ผู้ป่วยฉุกเฉิน (เหลือง)ครั้ง/ปี

11 FTE : Full Time Equivalent อัตราชั่วโมงเทียบเท่าพนักงานประจำ ตามเวลา มาตรฐานการทำงานของข้าราชการ 1 คน โดยกำหนดให้ทำงาน 7 ชั่วโมงต่อวัน 240 วันต่อปี 1 FTE มีค่าเท่ากับ 1,680 ชั่วโมงต่อปี FTE คำนวณจากภาระงาน (Workload) หารด้วย เวลามาตรการทำงาน เช่น ตามตัวอย่าง ภาระงานของพยาบาล 11,400 ชั่วโมงต่อปี ดังนั้น พยาบาลจะมี FTE เท่ากับ 11,400/1,680 = 6.78 FTE 11

12 FTE : Full Time Equivalent 3. ภาระงาน จากการทำงานอื่น ๆ เช่น การบริหาร วิชาการ งานพัฒนาคุณภาพ นอกเหนือจากภารกิจหลัก จะ กำหนดให้เพิ่มเป็น FTE Allowance (เพิ่มเติมให้ตาม ภาระงานอื่น ๆ นอกเหนืองานบริการ) ได้อีกประมาณ ร้อยละ 10-20 ของ FTE ทั้งหมด 4. บุคลากรสายงานที่จำเป็นสำหรับหน่วยบริการ หรือ หน่วยบริการ ที่คำนวณภาระงาน แล้วได้น้อย แต่ เป็นงานที่จำเป็นต้องจัดให้มีบริการ จะกำหนดจำนวน บุคลากรขั้นต่ำ เพื่อเป็นหลักประกันการบริการ 12

13 การคำนวณภาระงาน และ FTE 1. การหาค่าภาระงาน : ปริมาณงาน คูณกับ % สัดส่วนงาน และคูณด้วยเวลาการทำงาน แต่ละ กิจกรรม ตามเวลามาตรฐานวิชาชีพ หรือการ หาค่าเฉลี่ย 2. การหา FTE : นำภาระงานที่ได้ หารด้วย 1680 ชั่วโมง 3. การกำหนดค่าขั้นต่ำ กรณีคำนวณ FTE ได้ต่ำ เช่น แพทย์ FTE ไม่ถึง 2 ให้ขั้นต่ำ 2 พยาบาล FTE ไม่ถึง 20 ให้ขั้นต่ำ 15 เป็นต้น 13

14 การคำนวณภาระงาน และ FTE 4. ใช้ FTE ในบางสาย : แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีการแพทย์ กิจกรรมบำบัด เวชกิจฉุกเฉิน 5. ใช้อัตราส่วนต่อประชากร รายเขต เพื่อวาง ความต้องการระดับเขต : จิตวิทยาคลินิก เวชศาสตร์การสื่อความหมาย เทคโนโลยีหัวใจ และทรวงอก ฯลฯ 6. บุคลากรบริการปฐมภูมิ : พยาบาลวิชาชีพ นว./ จพ.สช. จพ.ทันต และ การฟื้นฟู 14


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ภาระงานบุคลากร ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google