งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกองแผนงานมหาวิทยาลัยของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกองแผนงานมหาวิทยาลัยของรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกองแผนงานมหาวิทยาลัยของรัฐ วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2550 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 สิงหาคม 2550

2 2 ที่มา: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบของ ตำแหน่ง อันดับเงินเดือนของตำแหน่งและจำนวนของ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีใน สถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบของตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง การกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กำหนดคราวละสี่ปี โดยต้อง คำนึงถึงความมีประสิทธิภาพความไม่ซ้ำซ้อน ความ ประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด

3 3 ม. 20 พรบ.ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา 2547 ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด ประหยัด ไม่ซ้ำซ้อน จำนวนที่พึงมี กรอบ ของตำแหน่ง อันดับเงินเดือน ของตำแหน่ง ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

4 4 กรอบแนวคิด ความสัมพันธ์ (1) - ทฤษฎีการบริหาร คน โครงสร้างงบประมาณ ระบบงาน ม.20 ระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 กรอบของตำแหน่งและ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ภาระหน้าที่ / ความรับผิดชอบ อันดับเงินเดือนของตำแหน่ง จำนวนของข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษาที่พึงมี คราวละ 4 ปี: ประสิทธิภาพ ไม่ซ้ำซ้อน ประหยัด สงวนลิขสิทธิ์ ด้านการเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาต

5 5 กำหนดการ ส.ค. 50-ศึกษา ดูงาน ก.ย. 50-นำเสนอหลักการต่อ กบบ. -ระดมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญภายใน ต.ค. 50-ระดมความคิดเห็น – การจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย -เวียนหลักเกณฑ์ วิชาการ การจัดทำคำขอ พ.ย. 50-คณะกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์คำขอ ธ.ค. 50-เสนอผลการวิเคราะห์ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ม.ค. 50-นำเสนอขอความเห็นชอบต่อ กบบ.

6 6 1.การจัดโครงสร้าง 2.การกำหนดภารกิจ ภาระงาน 3.การกำหนดตำแหน่ง ค่างาน 4.การกำหนดจำนวนที่เหมาะสม

7 7 ระดับการพัฒนา เวลา 2507 พรบ. 2509 พรบ. 2521 พรบ. 2541 2550 2569 2579 มหาวิทยาลัย “สอน” มหาวิทยาลัย “วิจัย” มหาวิทยาลัย “นวัตกรรม” การจัดโครงสร้าง หลักการ: ทบทวนภารกิจของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต

8 8 การวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาท – พันธกิจ ผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรม คณะ/สำนักวิชา4321 ศูนย์--41 สถาบัน-421 สำนัก--24 4 = มากที่สุด3 = มาก2 = ปานกลาง1 = น้อย

9 9 การวิเคราะห์ : พันธกิจ – โครงสร้าง พันธกิจมหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงสร้าง สนับสนุนพันธกิจทั้ง 4 ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี คณะ สำนักวิชา สถาบันศูนย์สำนัก

10 10 การกำหนดภารกิจ ภาระงาน หลักการ: ตรวจสอบ ประเมินภารกิจในความรับผิดชอบว่ามีความจำเป็น ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างไร อำนาจหน้าที่ การจำแนกประเภทของงาน การจำแนกงานหลัก – รอง ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่

11 11 การกำหนดตำแหน่ง ค่างาน หลักการ: ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหลักสมรรถนะ โครงสร้าง ภารกิจ ภาระงาน ตำแหน่ง ค่างาน จำนวนที่เหมาะสม

12 12 ไม่ได้ แผนผังแสดงขั้นตอนหลักของการทบทวนภารกิจ งานหลัก 1. งานนั้นยังจำเป็นต้องปฏิบัติอยู่หรือไม่? 2. งานนั้นมีหน่วยงานใดปฏิบัติซ้ำซ้อนอยู่หรือไม่? ยกเลิก ไม่ใช่ ใช่ 3. งานนั้นจัดเป็นหน้าที่หลักใช่หรือไม่? 4. งานนั้นสามารถมอบอำนาจหรือกระจายอำนาจไปให้ราชการส่วนภูมิภาคหรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้หรือไม่? 5. งานนั้นสามารถดำเนินการโดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานรูปแบบอื่นได้หรือไม่? 6. งานนั้นจำเป็นต้องดำเนินการโดยภาครัฐทั้งหมดหรือไม่? 7. งานนั้นกำหนดภารกิจเหมาะสม ใช้อำนาจเหมาะสม จัดองค์กรเหมาะสมและใช้กำลังคนที่เหมาะสมหรือไม่? ใช่ ไม่ใช่ แปรรูป/จ้างเหมา/Market Test ยกเลิก/รวม/โอนงาน ได้ โอนงาน จัดตั้งเป็นหน่วยงานรูปแบบอื่น จ้างเหมา/Market Test ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้จ่ายและกำลังคน จบการดำเนินการและทำบันทึกรายงาน

13 13 การวิเคราะห์ : โครงสร้าง – ภารกิจ หน้าที่หลัก หน้าที่รอง หน้าที่ สนับสนุน จัดสรรอัตราตามความจำเป็นแผน ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาถ่ายโอน/จ้างเหมา บางส่วน แล้วจัดสรรอัตราตามความ จำเป็นแผนยุทธศาสตร์บริหาร มหาวิทยาลัย ถ่ายโอน / จ้างเหมา

14 14 การวิเคราะห์ : โครงสร้าง – ภารกิจ หลักสูตรป.ตรี10 ป.โท5 ป.เอก2 สำนักงานคณบดี บริหารงานทั่วไป วิเคราะห์นโยบายและแผน จัดการศึกษา รักษาความสะอาด รปภ. พิมพ์เอกสาร ตัวอย่าง

15 15 การกำหนดจำนวนที่เหมาะสม หลักการ: ให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับโครงสร้าง และภารกิจ โดยให้การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) ภาระงาน อาจารย์ สายสนับสนุน หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน นศ. FTES ชั่วโมงภาระงาน เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สัดส่วนภาระงาน

16 16 Mapping โครงสร้าง งบประมาณ นักศึกษา หลักสูตร บุคลากร น.บัญชี น.วิชาการเงินและบัญชี น.วิชาการพัสดุ น.จัดการศึกษา น.แนะแนว น.กิจการนักศึกษา น.วิชาการคอมพิวเตอร์ น.วิชาการโสตฯ น.วิทยาศาสตร์ น.วิชาการสารสนเทศ น.วิเคราะห์นโยบายและแผน จ.บริหารงานทั่วไป จ. บุคคล

17 17 การวิเคราะห์จำนวนผู้สอน (อาจารย์) ที่พึงมี คณะ วิชา จำนวน หลักสูตร จำนวน รายวิชา จำนวน นักศึกษา จำนวน ชั่วโมง จำนวนนศ.เต็ม เวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ = จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ใช้สอนทั้งหมด เกณฑ์จำนวนชั่วโมงต่ออาจารย์ 1 คน จำนวนอาจารย์ = จำนวน FTES เฉลี่ย เกณฑ์ FTES ต่ออาจารย์ 1 คน

18 18 การวิเคราะห์จำนวนสายสนับสนุนที่พึงมี โคร งสร้ าง จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ภารกิจ ภาระงาน จำนวนที่พึงมี = จำนวนวันที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งปี 230 วัน โครงสร้างของตำแหน่ง กรอบของตำแหน่ง – คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ แต่ละภารกิจ แต่ละภาระงาน

19 19 กรอบแนวคิด ความสัมพันธ์ (2) - ทฤษฎีสถิติ สมการทั่วไป Ŷ = a + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 + b 4 x 4 จำนวนที่พึงมี (คน) Ŷ = a + b 1 x 1 สมการเฉพาะคณาจารย์ ค่าคงที่ นักศึกษา (FTES) บุคลากร (คน) งบประมาณ (บาท) ตัวแปรสุ่ม (คณะ/ศูนย์-สถาบัน-สำนัก) (0,1)

20 20 การวิเคราะห์โครงสร้าง ระดับคณะ/สำนักวิชา – อัตราพื้นฐาน ควรประกอบด้วย 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2.นักวิชาการศึกษา 3.นักวิชาการนักศึกษา 4.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6.นักวิชาการเงินและบัญชี 7.นักบัญชี 8.นักวิชาการพัสดุ 9.ตำแหน่งที่เหมาะสมกับบทบาท – พันธกิจ เช่น  นักวิทยาศาสตร์  นักวิชาการเกษตร  นักเทคนิคการแพทย์ / นักกายภาพบำบัด  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

21 21 การวิเคราะห์โครงสร้าง ระดับศูนย์-สถาบัน-สำนัก – อัตราพื้นฐาน ควรประกอบด้วย 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3.นักวิชาการเงินและบัญชี 4.นักบัญชี 5.นักวิชาการพัสดุ 6.ตำแหน่งที่เหมาะสมกับบทบาท – พันธกิจ เช่น  นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  นักวิชาการสารสนเทศ  เจ้าหน้าที่วิจัย / นักวิจัย

22 22 การวิเคราะห์อัตราสายสนับสนุน พิจารณาปัจจัยสำคัญเป็นตัวพิจารณา เช่น ตำแหน่งปัจจัยสำคัญ นักบัญชีงบประมาณรวม นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุงบดำเนินการ + งบลงทุน นักวิชาการศึกษา นักกิจการนักศึกษาจำนวนนักศึกษา นักแนะแนวและอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

23 23 ข้อเสนอเพิ่มเติม การวิเคราะห์อัตราสายผู้สอน ควรใช้ทั้ง 2 ปัจจัย คือ 1. จำนวน FTES 2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้สอน เป็นตัวพิจารณา (ถ่วงน้ำหนัก)

24 Q & A rannia@kku.ac.th http://gotoknow.org/blog/porsonal


ดาวน์โหลด ppt 1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกองแผนงานมหาวิทยาลัยของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google