งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KHON KAEN UNIVERSITY แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KHON KAEN UNIVERSITY แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KHON KAEN UNIVERSITY แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน

2 KHON KAEN UNIVERSITY มาตรา 20 พรบ.ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 กำหนดไว้ว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบของตำแหน่ง อันดับเงินเดือนของตำแหน่ง และจำนวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึง มีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งการกำหนดดังกล่าวให้กำหนดคราวละสี่ปี โดยต้องคำนึงถึง ความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด” ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” และคำว่า “สภา สถาบันอุดมศึกษา” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี้ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคล ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือ ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา”

3 KHON KAEN UNIVERSITY มาตรา 20 พรบ.ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 20 พรบ.ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด ประหยัด ไม่ซ้ำซ้อน จำนวนที่พึงมี กรอบ ของตำแหน่ง อันดับเงินเดือน ของตำแหน่ง ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

4 KHON KAEN UNIVERSITY กรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ค. 51 ฉบับปรับปรุงเผยแพร่ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. 53 เผยแพร่ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ก.พ. 56 สิ้นสุด ก.ย.58

5 KHON KAEN UNIVERSITY การวิเคราะห์กำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 1. วิเคราะห์กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3. วิเคราะห์ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต 2. วิเคราะห์ภารกิจและลักษณะงานที่จำเป็นของหน่วยงาน เพื่อกำหนดกรอบ และมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น

6 KHON KAEN UNIVERSITY ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7 KHON KAEN UNIVERSITY 1. การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร พ.ศ.2559-2562 ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียดระยะเวลา ดำเนินการ 1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562 เม.ย. – พ.ค.57 2. คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่ 2.1 วิเคราะห์เกณฑ์ภาระงาน เพื่อกำหนด กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่ เหมาะสม และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร 2.2 วิเคราะห์ภารกิจและลักษณะงานที่จำเป็น ของหน่วยงาน เพื่อกำหนดกรอบและมาตรฐาน การกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น 2.3 วิเคราะห์ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจในอนาคต ก.ค.57 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบ อัตรากำลัง 4 ปี 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯโดย คณะกรรมการจัดทำกรอบ อัตรากำลัง 4 ปี เริ่มต้น

8 KHON KAEN UNIVERSITY ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียดระยะเวลา ดำเนินการ 3. จัดประชุม/สัมมนาระดมความคิดเห็น คณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวของ เพื่อ วิเคราะห์เกณฑ์ภาระงานที่เหมาะสมในแต่ละ ตำแหน่ง มิ.ย. – ต.ค.57 4. คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ ร่าง เกณฑ์ วิเคราะห์ภาระงานต่อคณะกรรมการจัดทำกรอบ ต.ค.57 5. แจ้งเวียนเกณฑ์วิเคราะห์ภาระงานไปยัง คณะ/หน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง และจำนวนที่พึงมี พ.ย. 57– มี.ค.58 4. เสนอ ร่าง เกณฑ์วิเคราะห์ ภาระงานต่อคณะกรรมการจัดทำ กรอบอัตรากำลัง 4 ปี ปรับปรุง/ แก้ไข ไม่ เห็นชอบ เห็นชอบ 8 1. การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร พ.ศ.2559-2562 (ต่อ) 3. ประชุม/สัมมนา ระดมความคิดเห็น 5. แจ้งเวียนเกณฑ์วิเคราะห์ภาระ งานไปยังคณะ/หน่วยงาน

9 KHON KAEN UNIVERSITY ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียดระยะเวลาดำเนินการ 6. คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ดำเนินการวิเคราะห์/สรุปผลกรอบตำแหน่งที่พึง มี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสมของคณะ/ หน่วยงาน และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากร เม.ย. – ก.ค.58 7. คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ ร่าง กรอบ ตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม ของคณะ/หน่วยงาน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากรต่อคณะกรรมการจัดทำกรอบ อัตรากำลัง 4 ปี ก.ค.58 8. คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี นำเสนอ ร่าง กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2559 -2562 ต่อ ก.บ.ม. ส.ค.58 9. จัดทำเอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 ก.ย.58 10. เผยแพร่เอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 ให้ ทุกคณะ/หน่วยงาน ก.ย.58 6. วิเคราะห์/สรุปผลการวิเคราะห์ฯ 10. เผยแพร่เอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน 7. เสนอ ร่าง กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม งบฯบุคลากร 8. เสนอ ร่าง กรอบอัตรากำลัง 4 ปี ต่อ ก.บ.ม. ปรับปรุง /แก้ไข ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 1. การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร พ.ศ.2559-2562 (ต่อ) 9. เอกสาร กรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 KHON KAEN UNIVERSITY 2. การวิเคราะห์ภารกิจและลักษณะงานที่จำเป็นของหน่วยงาน เพื่อกำหนด กรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2559 - 2562 ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียดระยะเวลาดำเนินการ 1. จัดประชุม/สัมมนาระดมความคิดเห็น คณะอนุกรรมการฯ เพื่อวิเคราะห์ภารกิจและ ลักษณะงานที่จำเป็นของหน่วยงาน ในการ กำหนดกรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับ ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2559 - 2562 ก.ค. – พ.ย. 57 2. คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ ร่าง เกณฑ์ วิเคราะห์มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง สูงขึ้น ต่อ คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ย.57 3. แจ้งเวียนเกณฑ์วิเคราะห์มาตรฐานการ กำหนดตำแหน่งไปยังคณะ/หน่วยงาน เพื่อ วิเคราะห์กรอบระดับตำแหน่งที่พึงมี ระดับ ชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับ ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับ เชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ธ.ค.57 – เม.ย.58 เริ่มต้น 1. ประชุม/สัมมนา ระดมความคิดเห็น 3. แจ้งเวียนเกณฑ์วิเคราะห์มาตรฐานการ กำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นไปยังคณะ/ หน่วยงาน 2. เสนอ ร่าง เกณฑ์วิเคราะห์ มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง สูงขึ้น ปรับปรุง /แก้ไข เห็นชอบ ไม่ เห็นชอบ

11 KHON KAEN UNIVERSITY ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียดระยะเวลาดำเนินการ 4. คณะอนุกรรมการฯ วิเคราะห์/สรุปผลการ วิเคราะห์กรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับ ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ค. – ก.ค.58 5. คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ ร่าง กรอบและ มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นต่อ คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ก.ค.58 6. คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี นำเสนอ ร่าง กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2559 -2562 ต่อ ก.บ.ม. ส.ค.58 7. จัดทำเอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 ก.ย.58 8. เผยแพร่เอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 ให้ทุก คณะ/หน่วยงาน ก.ย.58 4. วิเคราะห์/สรุปผลการวิเคราะห์ฯ 7. เอกสาร กรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8. เผยแพร่เอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทุกคณะ/ หน่วยงาน 5. เสนอ ร่าง กรอบและ มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง สูงขึ้น 6. เสนอ ร่าง กรอบอัตรากำลัง 4 ปี ต่อ ก.บ.ม. ปรับปรุง /แก้ไข ไม่เห็นชอบ ปรับปรุง /แก้ไข เห็นชอบ 2. การวิเคราะห์ภารกิจและลักษณะงานที่จำเป็นของหน่วยงาน เพื่อกำหนด กรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2559 – 2562(ต่อ)

12 KHON KAEN UNIVERSITY Text in here 3. วิเคราะห์ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียดระยะเวลา ดำเนินการ 1. จัดประชุม/สัมมนาระดมความคิดเห็น คณะอนุกรรมการฯ เพื่อวิเคราะห์ค่าตอบแทนที่ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต เม.ย. – พ.ค. 58 2. คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการวิเคราะห์/ สรุปผลการวิเคราะห์ค่าตอบแทน พ.ศ.2559 - 2562 มิ.ย.58 3. คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ ร่าง ค่าตอบแทน พ.ศ.2559 - 2562ต่อ คณะกรรมการจัดทำ กรอบอัตรากำลัง 4 ปี ก.ค.58 4. คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี นำเสนอ ร่าง กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2559 -2562 ต่อ ก.บ.ม. ส.ค.58 เริ่มต้น 1. ประชุม/สัมมนา ระดมความคิดเห็น 2. วิเคราะห์/สรุปผลการวิเคราะห์ ค่าตอบแทน พ.ศ.2559 - 2562 3. เสนอ ร่าง ค่าตอบแทนฯ ต่อ คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ปรับปรุง /แก้ไข ปรับปรุง/ แก้ไข 3. เสนอ ร่าง กรอบอัตรากำลัง 4 ปี ต่อ ก.บ.ม.

13 KHON KAEN UNIVERSITY Text in here ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียดระยะเวลา ดำเนินการ 5. จัดทำเอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 ก.ย.58 6. เผยแพร่เอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 - 2562 ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ก.ย.58 เห็นชอบ 5. เอกสาร กรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6. เผยแพร่เอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทุก คณะ/หน่วยงาน 13 3. วิเคราะห์ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต (ต่อ)

14 KHON KAEN UNIVERSITY วัตถุประสงค์ของโครงการ สัมมนา โครงการสัมมนาแนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 1. เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 – 2562 3. เพื่อศึกษาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของเอเชีย 2. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลังประเภทตำแหน่งวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป

15 KHON KAEN UNIVERSITY หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 KHON KAEN UNIVERSITY หลักการเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง มข. หลักเกณฑ์พื้นฐาน 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณากำหนดตำแหน่งอัตราใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 4 ปี โดย กำหนดงบประมาณด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณรวม และกำหนดอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตรากำลังรวม 2. อัตรากำลังประเภทตำแหน่งวิชาการ กำหนดอัตราให้ 1 ตำแหน่ง ต้องมีภาระงาน ประจำไม่น้อยกว่า 30ชั่วโมงทำการ/สัปดาห์ 3.อัตรากำลังประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป กำหนด อัตราให้ 1 ตำแหน่ง ต้องมีภาระงานประจำไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงทำการ/สัปดาห์ หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง ประเภทสายวิชาการ 1. เพื่อบรรจุนักเรียนทุน 2. เพื่อบรรจุบุคคลผู้มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ 3. เพื่อรองรับภาระงานสำหรับศาสตร์หรือสาขาวิชาใหม่ 4. เพื่อทดแทนภาระงานสำหรับศาสตร์หรือสาขาวิชาเดิม 5. เพื่อบรรจุอัตราให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES) ตามเกณฑ์ของ สกอ. /คปร. 6. คณะต้องบริหารอัตรากำลังให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอัตราที่มีอยู่ หรือมีอัตรา ว่างเหลืออยู่ไม่เกิน 4 อัตรา จึงจะเสนอขอกรอบอัตรากำลังใหม่ต่อมหาวิทยาลัยได้

17 KHON KAEN UNIVERSITY หลักการเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง มข. (ต่อ) หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ เฉพาะและประเภททั่วไป 1. เพื่อทดแทนภาระงานเดิมของอัตราข้าราชการที่บรรจุวุฒิตั่งแต่ระดับปริญญาตรี 2. เพื่อรองรับภาระงานจากการขยายงานเดิมหรือเพิ่มงานใหม่ 3. เพื่อรองรับภาระงานด้านบริการสุขภาพแก่ประชาชน 4. เพื่อรองรับภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิต ตามเกณฑ์ของ ก.บ.ม. หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง ประเภททั่วไป 1. เพื่อทดแทนภาระงานเดิมของอัตราข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่บรรจุวุฒิต่ำ กว่าปริญญาตรี โดยมีลักษณะงานที่ไม่ใช่ งานยานพาหนะ งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย และงานดูแลสวนต้นไม้ และมีภาระงานตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด 2. เพื่อรองรับการขยายงานเดิม หรือเพิ่มงานใหม่

18 KHON KAEN UNIVERSITY การกำหนดจำนวนที่เหมาะสม หลักการ : ให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับโครงสร้าง และภารกิจ โดยให้การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเภทตำแหน่งวิชาการประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ /ทั่วไป การวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสมของทุกคณะ/หน่วยงาน  กระบวนงาน (Work process analysis)  เวลาปฏิบัติงานเต็มเวลา (full time equivalent)  สัดส่วนภาระงาน (Work proportion)  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (Work standard)  กระบวนงาน (Work process analysis)  เวลาปฏิบัติงานเต็มเวลา (full time equivalent)  สัดส่วนภาระงาน (Work proportion)  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (Work standard)  สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES)  จำนวนอาจารย์เต็มเวลา (FTEF)  จำนวนอาจารย์ประจำตามมาตรฐาน หลักสูตร และ/หรือภาระงานวิจัย ภาระงานอื่น ตามที่ กบ.ม. กำหนด  สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES)  จำนวนอาจารย์เต็มเวลา (FTEF)  จำนวนอาจารย์ประจำตามมาตรฐาน หลักสูตร และ/หรือภาระงานวิจัย ภาระงานอื่น ตามที่ กบ.ม. กำหนด

19 KHON KAEN UNIVERSITY 19 คณะ วิชา จำนวน หลักสูตร จำนวน รายวิชา จำนวน นักศึกษา จำนวน ชั่วโมง จำนวนนศ.เต็ม เวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ = จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ใช้สอนทั้งหมด เกณฑ์จำนวนชั่วโมงต่ออาจารย์ 1 คน จำนวนอาจารย์ = จำนวน FTES เฉลี่ย เกณฑ์ FTES ต่ออาจารย์ 1 คน การวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ

20 KHON KAEN UNIVERSITY 20 โครง สร้าง จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ภารกิจ ภาระงาน จำนวนที่พึงมี = จำนวนวันที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งปี 230 วัน โครงสร้างของตำแหน่ง • กรอบของตำแหน่ง – คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ • แต่ละภารกิจ • แต่ละภาระงาน การวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน ตามเกณฑ์ภาระงานประจำไม่น้อยกว่า 230 วันทำการ/ปี

21 KHON KAEN UNIVERSITY 21 ตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ คปร. กพ. กำหนด การวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน ตำแหน่งแพทย์ ใช้เกณฑ์จำนวนผู้ป่วยนอก และจำนวนเตียง จำนวนแพทย์ = ( (จำนวนผู้ป่วยนอกแต่ละปี / 2500) + (จำนวนเตียง / 15 ) ) / 2 ตำแหน่งด้านทันตแพทย์ ใช้เกณฑ์จำนวนผู้ป่วย และจำนวนเครื่องมืออุปกรณ์ จำนวนทันตแพทย์ = จำนวนผู้ป่วยทันตกรรม 16 ราย /วัน /1 ตำแหน่ง ทันตแพทย์ต่อผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็น 1 : 1 ตำแหน่งด้านเภสัชกรรม ใช้เกณฑ์จำนวนผู้ป่วย และจำนวนห้องยา จำนวนเภสัชกร = ผู้ป่วยนอก + ผู้ป่วยใน รวม 36,000 คน /ปี/ 1 เภสัชกร จำนวนห้องยา ควรมีเภสัชกรต่อผู้ช่วยเภสักร = 1 : 2

22 KHON KAEN UNIVERSITY การวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน 22 ตามเกณฑ์สัดส่วนภาระงาน (Work ratio) ตำแหน่งบุคลากร พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่/งานบริหารบุคคล(ทุกตำแหน่ง)ต่อ ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ไม่เกิน 300 คิดสัดส่วน 70:1,301-500 คิดสัดส่วน 80:1 501-1000 คิดสัดส่วน 100 : 1,1001-1500 คิดสัดส่วน 110:1 1501-2000 คิดสัดส่วน 130:1,2001-2500 คิดสัดส่วน 150:1 2501-3000 คิดสัดส่วน 160:1,3001-3500 คิดสัดส่วน 170:1 3501-4000 คิดสัดส่วน 180:1,4001 ขึ้นไป คิดสัดส่วน 200:1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนนักวิชาการศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาไม่เกิน 1,000 คน คิดสัดส่วน 1 อัตรา : 200 คน เกิน 1,000 คน คิดสัดส่วน 1 อัตรา : 400 คน ตำแหน่งบรรณารักษ์ มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาสัดส่วนบรรณารักษ์ต่อนักศึกษา คิดเป็น 1 อัตรา : 500 คน (หาก นศ. เกิน 10,000 ส่วนที่เกิน 10,000 ใช้สัดส่วน 1 อัตรา : 1,000 คน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/นักบัญชี/นักวิชาการพัสดุ พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานคลัง(ทุกตำแหน่ง) ต่อ งบประมาณ 5 แสน จำนวน 2 อัตรา, 5 แสน-4 ล้าน คิดสัดส่วน เพิ่ม 5 แสน : 1 อัตรา, 5 ล้าน-8 ล้าน คิดสัดส่วน เพิ่ม 1 ล้าน : 1 อัตรา, 10 ล้าน-22 ล้าน คิดสัดส่วน เพิ่ม 2 ล้าน : 1 อัตรา, 25 ล้าน-100 ล้าน คิดสัดส่วน เพิ่ม 3 ล้าน : 1 อัตรา,130 ล้าน-1,000 ล้าน คิดสัดส่วน เพิ่ม 30 ล้าน : 1 อัตรา

23 KHON KAEN UNIVERSITY ประเด็นการสัมมนา ประเด็นการสัมมนา วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 ประเด็นที่ 1 แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 ประเด็นที่ 2 หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง ประเภทตำแหน่ง วิชาการ ประเด็นการสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ประเด็นที่ 1 หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง ประเภทตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป ประเด็นที่ 2 การกำหนดกรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง สูงขึ้น

24 KHON KAEN UNIVERSITY ขอบคุณครับ Dowload เอกสารได้ที่ http://plan.kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt KHON KAEN UNIVERSITY แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562 รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google