งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562
รศ.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผน

2 มาตรา 20 พรบ.ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา 20 พรบ.ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ มาตรา 20 กำหนดไว้ว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบของตำแหน่ง อันดับเงินเดือนของตำแหน่ง และจำนวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งการกำหนดดังกล่าวให้กำหนดคราวละสี่ปี โดยต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด” ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ มาตรา 3 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” และคำว่า “สภาสถาบันอุดมศึกษา” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ ดังนี้ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทำงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา”

3 มาตรา 20 พรบ.ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิภาพ จำนวนที่พึงมี ไม่ซ้ำซ้อน ประหยัด ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กรอบ ของตำแหน่ง อันดับเงินเดือน ของตำแหน่ง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด

4 กรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พ.ค. 51 ฉบับปรับปรุงเผยแพร่ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.พ. 53 เผยแพร่ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ก.พ. 56 สิ้นสุด ก.ย.58

5 การวิเคราะห์กำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562
1. วิเคราะห์กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3. วิเคราะห์ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต 2. วิเคราะห์ภารกิจและลักษณะงานที่จำเป็นของหน่วยงาน เพื่อกำหนดกรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น

6 ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7 1. การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม
และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร พ.ศ ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ 1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ เม.ย. – พ.ค.57 2. คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่ 2.1 วิเคราะห์เกณฑ์ภาระงาน เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 2.2 วิเคราะห์ภารกิจและลักษณะงานที่จำเป็นของหน่วยงาน เพื่อกำหนดกรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น 2.3 วิเคราะห์ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต ก.ค.57 เริ่มต้น 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำกรอบ อัตรากำลัง 4 ปี 2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯโดย คณะกรรมการจัดทำกรอบ อัตรากำลัง 4 ปี

8 1. การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม
8 1. การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร พ.ศ (ต่อ) ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ 3. จัดประชุม/สัมมนาระดมความคิดเห็นคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์ภาระงานที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่ง มิ.ย. – ต.ค.57 4. คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ ร่าง เกณฑ์วิเคราะห์ภาระงานต่อคณะกรรมการจัดทำกรอบ ต.ค.57 5. แจ้งเวียนเกณฑ์วิเคราะห์ภาระงานไปยังคณะ/หน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังและจำนวนที่พึงมี พ.ย. 57– มี.ค.58 ปรับปรุง/แก้ไข 3. ประชุม/สัมมนา ระดมความคิดเห็น 4. เสนอ ร่าง เกณฑ์วิเคราะห์ ภาระงานต่อคณะกรรมการจัดทำ กรอบอัตรากำลัง 4 ปี ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 5. แจ้งเวียนเกณฑ์วิเคราะห์ภาระ งานไปยังคณะ/หน่วยงาน

9 1. การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม
และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร พ.ศ (ต่อ) ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ 6. คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ดำเนินการวิเคราะห์/สรุปผลกรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสมของคณะ/หน่วยงาน และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เม.ย. – ก.ค.58 7. คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ ร่าง กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสมของคณะ/หน่วยงาน และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ก.ค.58 8. คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี นำเสนอ ร่าง กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ ต่อ ก.บ.ม. ส.ค.58 9. จัดทำเอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ ก.ย.58 10. เผยแพร่เอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ปรับปรุง/แก้ไข 6. วิเคราะห์/สรุปผลการวิเคราะห์ฯ ไม่เห็นชอบ 7. เสนอ ร่าง กรอบตำแหน่งที่พึงมี จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสม งบฯบุคลากร เห็นชอบ ปรับปรุง/แก้ไข 8. เสนอ ร่าง กรอบอัตรากำลัง 4 ปี ต่อ ก.บ.ม. ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 9. เอกสาร กรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10. เผยแพร่เอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน

10 2. การวิเคราะห์ภารกิจและลักษณะงานที่จำเป็นของหน่วยงาน เพื่อกำหนดกรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ 1. จัดประชุม/สัมมนาระดมความคิดเห็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อวิเคราะห์ภารกิจและลักษณะงานที่จำเป็นของหน่วยงาน ในการกำหนดกรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ ก.ค. – พ.ย. 57 2. คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ ร่าง เกณฑ์วิเคราะห์มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ต่อ คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ย.57 3. แจ้งเวียนเกณฑ์วิเคราะห์มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งไปยังคณะ/หน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์กรอบระดับตำแหน่งที่พึงมี ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ธ.ค.57 – เม.ย.58 เริ่มต้น ปรับปรุง/แก้ไข 1. ประชุม/สัมมนา ระดมความคิดเห็น ไม่เห็นชอบ 2. เสนอ ร่าง เกณฑ์วิเคราะห์ มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง สูงขึ้น เห็นชอบ 3. แจ้งเวียนเกณฑ์วิเคราะห์มาตรฐานการ กำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นไปยังคณะ/ หน่วยงาน

11 2. การวิเคราะห์ภารกิจและลักษณะงานที่จำเป็นของหน่วยงาน เพื่อกำหนดกรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2559 – 2562(ต่อ) ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ 4. คณะอนุกรรมการฯ วิเคราะห์/สรุปผลการวิเคราะห์กรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น พ.ค. – ก.ค.58 5. คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ ร่าง กรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้นต่อคณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ก.ค.58 6. คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี นำเสนอ ร่าง กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ ต่อ ก.บ.ม. ส.ค.58 7. จัดทำเอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ ก.ย.58 8. เผยแพร่เอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ปรับปรุง /แก้ไข 4. วิเคราะห์/สรุปผลการวิเคราะห์ฯ 5. เสนอ ร่าง กรอบและ มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง สูงขึ้น ไม่เห็นชอบ ปรับปรุง /แก้ไข เห็นชอบ 6. เสนอ ร่าง กรอบอัตรากำลัง 4 ปี ต่อ ก.บ.ม. ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 7. เอกสาร กรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8. เผยแพร่เอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน

12 3. วิเคราะห์ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต
ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ 1. จัดประชุม/สัมมนาระดมความคิดเห็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อวิเคราะห์ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต เม.ย. – พ.ค. 58 2. คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการวิเคราะห์/สรุปผลการวิเคราะห์ค่าตอบแทน พ.ศ มิ.ย.58 3. คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอ ร่าง ค่าตอบแทน พ.ศ ต่อ คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ก.ค.58 4. คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี นำเสนอ ร่าง กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ ต่อ ก.บ.ม. ส.ค.58 เริ่มต้น 1. ประชุม/สัมมนา ระดมความคิดเห็น ปรับปรุง /แก้ไข 2. วิเคราะห์/สรุปผลการวิเคราะห์ ค่าตอบแทน พ.ศ Text in here ไม่เห็นชอบ 3. เสนอ ร่าง ค่าตอบแทนฯ ต่อ คณะกรรมการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี ปรับปรุง/แก้ไข เห็นชอบ 3. เสนอ ร่าง กรอบอัตรากำลัง 4 ปี ต่อ ก.บ.ม. ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

13 3. วิเคราะห์ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต (ต่อ)
13 3. วิเคราะห์ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต (ต่อ) ผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ 5. จัดทำเอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ ก.ย.58 6. เผยแพร่เอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน เห็นชอบ 5. เอกสาร กรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Text in here 6. เผยแพร่เอกสารกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน

14 วัตถุประสงค์ของโครงการสัมมนา
โครงการสัมมนาแนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ วัตถุประสงค์ของโครงการสัมมนา 1. เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 – 2562 3. เพื่อศึกษาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของเอเชีย 2. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลังประเภทตำแหน่งวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป

15 หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 หลักการเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง มข.
หลักเกณฑ์พื้นฐาน 1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณากำหนดตำแหน่งอัตราใหม่ ให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง 4 ปี โดย กำหนดงบประมาณด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณรวม และกำหนดอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวไม่เกินร้อยละ 20 ของอัตรากำลังรวม 2. อัตรากำลังประเภทตำแหน่งวิชาการ กำหนดอัตราให้ 1 ตำแหน่ง ต้องมีภาระงาน ประจำไม่น้อยกว่า 30ชั่วโมงทำการ/สัปดาห์ อัตรากำลังประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป กำหนด อัตราให้ 1 ตำแหน่ง ต้องมีภาระงานประจำไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงทำการ/สัปดาห์ หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง ประเภทสายวิชาการ 1. เพื่อบรรจุนักเรียนทุน 2. เพื่อบรรจุบุคคลผู้มีศักยภาพสูงตามยุทธศาสตร์ 3. เพื่อรองรับภาระงานสำหรับศาสตร์หรือสาขาวิชาใหม่ 4. เพื่อทดแทนภาระงานสำหรับศาสตร์หรือสาขาวิชาเดิม 5. เพื่อบรรจุอัตราให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES) ตามเกณฑ์ของ สกอ. /คปร. 6. คณะต้องบริหารอัตรากำลังให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอัตราที่มีอยู่ หรือมีอัตรา ว่างเหลืออยู่ไม่เกิน 4 อัตรา จึงจะเสนอขอกรอบอัตรากำลังใหม่ต่อมหาวิทยาลัยได้

17 หลักการเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง มข. (ต่อ)
หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป 1. เพื่อทดแทนภาระงานเดิมของอัตราข้าราชการที่บรรจุวุฒิตั่งแต่ระดับปริญญาตรี 2. เพื่อรองรับภาระงานจากการขยายงานเดิมหรือเพิ่มงานใหม่ 3. เพื่อรองรับภาระงานด้านบริการสุขภาพแก่ประชาชน 4. เพื่อรองรับภาระงานสอนของโรงเรียนสาธิต ตามเกณฑ์ของ ก.บ.ม. หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง ประเภททั่วไป 1. เพื่อทดแทนภาระงานเดิมของอัตราข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่บรรจุวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี โดยมีลักษณะงานที่ไม่ใช่ งานยานพาหนะ งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย และงานดูแลสวนต้นไม้ และมีภาระงานตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กำหนด 2. เพื่อรองรับการขยายงานเดิม หรือเพิ่มงานใหม่

18 การกำหนดจำนวนที่เหมาะสม
การวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสมของทุกคณะ/หน่วยงาน การกำหนดจำนวนที่เหมาะสม หลักการ : ให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับโครงสร้าง และภารกิจ โดยให้การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเภทตำแหน่งวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ /ทั่วไป กระบวนงาน (Work process analysis) เวลาปฏิบัติงานเต็มเวลา (full time equivalent) สัดส่วนภาระงาน (Work proportion) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (Work standard) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES) จำนวนอาจารย์เต็มเวลา (FTEF) จำนวนอาจารย์ประจำตามมาตรฐานหลักสูตร และ/หรือภาระงานวิจัย ภาระงานอื่น ตามที่ กบ.ม. กำหนด Filename: การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง.ppt

19 จำนวนนศ.เต็มเวลา (FTES)
การวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ คณะ วิชา จำนวน หลักสูตร จำนวน รายวิชา จำนวน นักศึกษา จำนวน ชั่วโมง จำนวนนศ.เต็มเวลา (FTES) จำนวนอาจารย์ = จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่ใช้สอนทั้งหมด เกณฑ์จำนวนชั่วโมงต่ออาจารย์ 1 คน จำนวนอาจารย์ = จำนวน FTES เฉลี่ย เกณฑ์ FTES ต่ออาจารย์ 1 คน

20 จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน ตามเกณฑ์ภาระงานประจำไม่น้อยกว่า 230 วันทำการ/ปี โครงสร้าง ภารกิจ ภาระงาน จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ละภารกิจ แต่ละภาระงาน จำนวนที่พึงมี = จำนวนวันที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งปี 230 วัน โครงสร้างของตำแหน่ง กรอบของตำแหน่ง – คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ

21 การวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน
ตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ คปร. กพ. กำหนด ตำแหน่งแพทย์ ใช้เกณฑ์จำนวนผู้ป่วยนอก และจำนวนเตียง จำนวนแพทย์ = ( (จำนวนผู้ป่วยนอกแต่ละปี / 2500) + (จำนวนเตียง / 15 ) ) / 2 ตำแหน่งด้านทันตแพทย์ ใช้เกณฑ์จำนวนผู้ป่วย และจำนวนเครื่องมืออุปกรณ์ จำนวนทันตแพทย์ = จำนวนผู้ป่วยทันตกรรม 16 ราย /วัน /1 ตำแหน่ง ทันตแพทย์ต่อผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็น 1 : 1 ตำแหน่งด้านเภสัชกรรม ใช้เกณฑ์จำนวนผู้ป่วย และจำนวนห้องยา จำนวนเภสัชกร = ผู้ป่วยนอก + ผู้ป่วยใน รวม 36,000 คน /ปี/ 1 เภสัชกร จำนวนห้องยา ควรมีเภสัชกรต่อผู้ช่วยเภสักร = 1 : 2

22 การวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน
ตามเกณฑ์สัดส่วนภาระงาน (Work ratio) ตำแหน่งบุคลากร พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่/งานบริหารบุคคล(ทุกตำแหน่ง)ต่อผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ไม่เกิน 300 คิดสัดส่วน 70:1, คิดสัดส่วน 80:1 คิดสัดส่วน 100 : 1, คิดสัดส่วน 110:1 คิดสัดส่วน 130:1, คิดสัดส่วน 150:1 คิดสัดส่วน 160:1, คิดสัดส่วน 170:1 คิดสัดส่วน 180:1, ขึ้นไป คิดสัดส่วน 200:1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนนักวิชาการศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาไม่เกิน 1,000 คน คิดสัดส่วน 1 อัตรา : 200 คน เกิน 1,000 คน คิดสัดส่วน 1 อัตรา : 400 คน ตำแหน่งบรรณารักษ์ มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาสัดส่วนบรรณารักษ์ต่อนักศึกษา คิดเป็น 1 อัตรา : 500 คน (หาก นศ. เกิน 10,000 ส่วนที่เกิน 10,000 ใช้สัดส่วน 1 อัตรา : 1,000 คน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี/นักบัญชี/นักวิชาการพัสดุ พิจารณาจากสัดส่วนจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานคลัง(ทุกตำแหน่ง) ต่อ งบประมาณ 5 แสน จำนวน 2 อัตรา, 5 แสน-4 ล้าน คิดสัดส่วน เพิ่ม 5 แสน : 1 อัตรา, 5 ล้าน-8 ล้าน คิดสัดส่วน เพิ่ม 1 ล้าน : 1 อัตรา, 10 ล้าน-22 ล้าน คิดสัดส่วน เพิ่ม 2 ล้าน : 1 อัตรา, 25 ล้าน-100 ล้าน คิดสัดส่วน เพิ่ม 3 ล้าน : 1 อัตรา,130 ล้าน-1,000 ล้าน คิดสัดส่วน เพิ่ม 30 ล้าน : 1 อัตรา

23 ประเด็นการสัมมนา วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557
ประเด็นที่ 1 แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ ประเด็นที่ 2 หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง ประเภทตำแหน่งวิชาการ ประเด็นการสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ประเด็นที่ 1 หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลัง ประเภทตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป ประเด็นที่ 2 การกำหนดกรอบและมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น

24 ขอบคุณครับ Dowload เอกสารได้ที่ http://plan.kku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google