งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุฑาพร เกษมภักดีพงษ์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพและ รูปแบบบริการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุฑาพร เกษมภักดีพงษ์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพและ รูปแบบบริการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุฑาพร เกษมภักดีพงษ์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพและ รูปแบบบริการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

2 Create by O.Suraporn การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มี ๒ ระบบ  ระบบรับตรง เปิดรับสมัครวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ระบบรับกลาง เปิดรับสมัครวันที่ ๑-๑๘ เมษายน ๒๕๕๔

3 Create by O.Suraporn จำนวน ๑๓ หลักสูตร แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ ๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๕ หลักสูตร - พยาบาลศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต / วิทยาศาสตร บัณฑิต ( สาธารณสุขชุมชน ) - การแพทย์แผนไทยบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ( ทันต สาธารณสุข ) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรเทียบ โอนการศึกษาสำหรับ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พ. ศ. ๒๕๔๙ )

4 Create by O.Suraporn ๒. หลักสูตรระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน ๘ หลักสูตร - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุข ศาสตร์ ( สาธารณสุขชุมชน ) - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุข ศาสตร์ ( ทันตสาธารณสุข ) - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุข ศาสตร์ ( เทคนิคเภสัชกรรม ) - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน - ประกาศนียบัตรเวชระเบียน - ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ - ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( พยาธิ วิทยาคลินิก )

5 Create by O.Suraporn ประเภทโควตามี ๓ กลุ่ม ดังนี้ ๑. กลุ่มบุคคลทั่วไป มีประเภทโควตา ดังนี้ ๑. ๑ โควตาบุคคลทั่วไป ๑. ๒ โควตามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราช ( รพร.) ๑. ๓ โควตาบุตรอาสาสมัครสาธารณสุข ( บุตร อสม.) ๑. ๔ โควตาโครงการความร่วมมือสนับสนุน การผลิตของเขต / จังหวัด ๒. กลุ่มโครงการพิเศษ เป็นโครงการใน พระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์

6 Create by O.Suraporn ๓.กลุ่มพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ประกอบโควตาดังนี้ ๓. ๑ โควตาสำหรับ อสม. ปวส. ( สาธารณสุข ชุมชน ) ๓. ๒ โควตาสำหรับพนักงานสุขภาพชุมชน พนักงาน เยี่ยมบ้าน และ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย / สาธารณสุข ( พสช.) ปวส. ( สาธารณสุขชุมชน ) ๓. ๓ โควตาสำหรับ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ) ปวส. ( ทันตสาธารณสุข )

7 Create by O.Suraporn ๓. ๔ โควตาสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๑ ) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร - ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข ( พนักงานอนามัย ) พ. ศ. ๒๕๒๕ - ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ( ฉบับปรับปรุง พ. ศ. ๒๕๓๔ ) - ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ( สาธารณสุขชุมชน ) ฉบับ ปรับปรุง พ. ศ. ๒๕๓๘ - การศึกษาผดุงครรภ์อนามัย พ. ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ. ศ. ๒๕๒๒ - การสาธารณสุขชุมชน ( ผดุงครรภ์อนามัย ) พ. ศ. ๒๕๒๖ ๒ ) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ๓ ) มีการทดสอบ ความรู้พื้นฐานการทางพยาบาลและ สาธารณสุข ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

8 Create by O.Suraporn ระบบรับตรง วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2553

9 Create by O.Suraporn - คุณสมบัติทั่วไป - คุณสมบัติด้านการศึกษา - คุณสมบัติด้านสุขภาพ ศึกษารายละเอียดในคู่มือ และแผ่นพับ หรือ http : //admission.pi.in.th หรือ http : //admission.pi.ac.th

10 สมัครผ่านเว็บไซด์ http : //admission.pi.in.th หรือ http : //admission.pi.ac.th

11 Create by O.Suraporn ๑. หลักสูตรแรก ๑๐๐ บาท หลักสูตรต่อไป หลักสูตรละ ๕๐ บาท ๒. ค่าธรรมเนียมการชำระ เงินค่าสมัครผ่านธนาคาร ๑๕ บาท

12 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระบบการรับ สมัครนักศึกษาของ สถาบันพระบรม ราชชนก ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อ ซักถาม แก่ผู้สมัครในเขตรับผิดชอบ ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ เครื่องคอมพิวเตอร์ แก่ผู้สมัครที่ไม่ สามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ไม่กรอกข้อมูลการสมัครให้ผู้สมัครไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

13

14 ประเภทการคัดเลือกโรงพยาบาล สาธารณสุขยุคใหม่ฯ 1. โรงพยาบาลทั่วไป 2. โรงพยาบาลชุมชน ขนาดตั้งแต่ 60 เตียงชึ้นไป 3. โรงพยาบาลชุมชน ขนาดน้อยกว่า 60 เตียง 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.)

15 การคัดเลือก คัดเลือกเป็นโรงพยาบาลที่มี ผลงานยอดเยี่ยม (Best of the best) ในระดับเขต วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

16 การนำเสนอระดับ เขต ๑. ขอให้ผู้นำเสนอผลงาน โดย Power Point ใช้เวลาไม่ เกิน ๑๕ นาที ( หากเกินเวลาถูกตัดคะแนนนาทีละ ๑ คะแนน ) ๒. เตรียมเอกสารรายละเอียดประกอบการนำเสนอผลงาน จำนวน 8 ชุด โดยมีเนื้อหา ดังนี้ ๒. ๑ ข้อมูลทั่วไป ๒. ๒ จุดเด่น (Highlight) ๒. ๓ นวัตกรรม (Innovation) ๒. ๔ กิจกรรม The best


ดาวน์โหลด ppt จุฑาพร เกษมภักดีพงษ์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพและ รูปแบบบริการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google