งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับสมัครและคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับสมัครและคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับสมัครและคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จุฑาพร เกษมภักดีพงษ์ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลคุณภาพและรูปแบบบริการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

2 ระบบการรับสมัครคัดเลือก การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มี ๒ ระบบ
สถาบันพระบรมราชชนก การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มี ๒ ระบบ ระบบรับตรง เปิดรับสมัครวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ระบบรับกลาง เปิดรับสมัครวันที่ ๑-๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข Create by O.Suraporn

3 จำนวน ๑๓ หลักสูตร แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
หลักสูตรที่เปิดสอน สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๓ หลักสูตร แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ ๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๕ หลักสูตร - พยาบาลศาสตรบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) - การแพทย์แผนไทยบัณฑิต - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) - พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอนการศึกษาสำหรับ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๔๙) Create by O.Suraporn

4 หลักสูตรที่เปิดสอน (ต่อ)
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ๒. หลักสูตรระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน ๘ หลักสูตร - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน - ประกาศนียบัตรเวชระเบียน - ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ - ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิก) Create by O.Suraporn

5 ประเภทโควตาระบบรับตรง
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประเภทโควตามี ๓ กลุ่ม ดังนี้ ๑. กลุ่มบุคคลทั่วไป มีประเภทโควตา ดังนี้ ๑.๑ โควตาบุคคลทั่วไป ๑.๒ โควตามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) ๑.๓ โควตาบุตรอาสาสมัครสาธารณสุข (บุตร อสม.) ๑.๔ โควตาโครงการความร่วมมือสนับสนุนการผลิตของเขต/จังหวัด ๒. กลุ่มโครงการพิเศษ เป็นโครงการในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ Create by O.Suraporn

6 ประเภทโควตาระบบรับตรง
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ประกอบโควตาดังนี้ ๓.๑ โควตาสำหรับ อสม ปวส. (สาธารณสุข ชุมชน) ๓.๒ โควตาสำหรับพนักงานสุขภาพชุมชน พนักงานเยี่ยมบ้าน และ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย/สาธารณสุข (พสช.) ปวส. (สาธารณสุขชุมชน) ๓.๓ โควตาสำหรับ ผู้ช่วยทันตแพทย์) ปวส. (ทันตสาธารณสุข) Create by O.Suraporn

7 ประเภทโควตาระบบรับตรง
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ๓.๔ โควตาสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร - ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) พ.ศ.๒๕๒๕ - ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๔) - ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๘ - การศึกษาผดุงครรภ์อนามัย พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๒๒ - การสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) พ.ศ.๒๕๒๖ ๒) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ๓) มีการทดสอบ ความรู้พื้นฐานการทางพยาบาลและสาธารณสุข ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา Create by O.Suraporn

8 ระบบรับตรง วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2553 สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข ระบบรับตรง วันที่ พฤศจิกายน 2553 Create by O.Suraporn

9 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข - คุณสมบัติทั่วไป - คุณสมบัติด้านการศึกษา - คุณสมบัติด้านสุขภาพ ศึกษารายละเอียดในคู่มือ และแผ่นพับ หรือ http : //admission.pi.in.th หรือ http : //admission.pi.ac.th Create by O.Suraporn

10 สมัครผ่านเว็บไซด์ http : //admission.pi.in.th หรือ http : //admission.pi.ac.th

11 ๑. หลักสูตรแรก ๑๐๐ บาท หลักสูตรต่อไปหลักสูตรละ ๕๐ บาท
อัตราค่าสมัคร สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ๑. หลักสูตรแรก ๑๐๐ บาท หลักสูตรต่อไปหลักสูตรละ ๕๐ บาท ๒. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร ๑๕ บาท Create by O.Suraporn

12 บทบาทหน้าที่ของหน่วยบริการ
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของ สถาบันพระบรมราชชนก ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อซักถาม แก่ผู้สมัครในเขตรับผิดชอบ ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่ผู้สมัครที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่กรอกข้อมูลการสมัครให้ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

13 การประเมินผลการดำเนินงานและคัดเลือกโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ในระดับเขต เขต ๕ ประจำปี ๒๕๕๓

14 ประเภทการคัดเลือกโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ฯ
1. โรงพยาบาลทั่วไป 2. โรงพยาบาลชุมชน ขนาดตั้งแต่ 60 เตียงชึ้นไป 3. โรงพยาบาลชุมชน ขนาดน้อยกว่า 60 เตียง 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 14

15 การคัดเลือก คัดเลือกเป็นโรงพยาบาลที่มีผลงานยอดเยี่ยม (Best of the best) ในระดับเขต วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

16 การนำเสนอระดับเขต ๑. ขอให้ผู้นำเสนอผลงาน โดย Power Point ใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ นาที (หากเกินเวลาถูกตัดคะแนนนาทีละ ๑ คะแนน) ๒. เตรียมเอกสารรายละเอียดประกอบการนำเสนอผลงาน จำนวน 8 ชุด โดยมีเนื้อหา ดังนี้ ๒.๑ ข้อมูลทั่วไป ๒.๒ จุดเด่น (Highlight) ๒.๓ นวัตกรรม (Innovation) ๒.๔ กิจกรรม The best


ดาวน์โหลด ppt การรับสมัครและคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google