งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือด่วนมากที่ สธ.0201.032/ ว 14 ลว. 26 ม. ค. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือด่วนมากที่ สธ.0201.032/ ว 14 ลว. 26 ม. ค. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนังสือด่วนมากที่ สธ.0201.032/ ว 14 ลว. 26 ม. ค. 2552

2 หลักการ  ระหว่างที่ ก. พ. จัดทำหลักเกณฑ์แนวทาง สำหรับการบริหารงานบุคคลตาม พ. ร. บ. ใหม่ (2551) ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ส่วนราชการถือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออก ตาม พ. ร. บ. เดิม (2535) ไปพลางก่อน เท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ พ. ร. บ. ใหม่

3 1. การกำหนดตำแหน่ง  ให้จังหวัดชะลอการขอกำหนดตำแหน่งไว้ ก่อน จนกว่า ก. พ. จะจัดทำหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขแล้วเสร็จ โดยเป็นอำนาจของ อ. ก. พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณา

4 2. การใช้ตำแหน่งว่าง  ตำแหน่งว่างสายงานขาดแคลน (12 สายงาน ) สป. ขอสงวนและระงับการใช้ตำแหน่งว่าง ทั้งหมดทุกกรณี ได้แก่ตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จพ. ทันตสาธารณสุข จพ. เภสัชกรรม จพ. วิทยาศาสตร์การแพทย์ จพ. เวชกรรมฟื้นฟู จพ. สาธารณสุข จพ. โสต ทัศนศึกษา จพ. เวชสถิติ  ส่วนตำแหน่งว่างสายงานอื่นๆ ให้ขออนุญาต สป. ก่อน และในส่วนที่ สป. ได้เคยอนุญาต ให้ใช้ตำแหน่งไว้แล้ว ขอให้จังหวัดรีบ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 28 ก. พ. 2552

5 3. การประเมินและแต่งตั้ง ข้าราชการ  ที่มีผลตั้งแต่ 11 ธ. ค. 2551 เป็นต้นไป ( ที่มี ตำแหน่งกำหนดเป็นระดับสูงขึ้นตามกรอบเดิม อยู่แล้ว ) ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมไป ก่อน เช่น  การเลื่อนจาก K1 K2 หรือ K3 ให้ ดำเนินการตาม ว.10/2548 ( ส่งแบบคำขอ ประเมินบุคคลและวิชาการ )  การเลื่อนจาก K3 K4 หรือ K5 ให้ ดำเนินการตาม ว.16/2538 ( ส่งแบบคำขอ ประเมินบุคคลและวิชาการ )  การเลื่อนจาก O1 O2 ให้ดำเนินการตาม ว. 34/2547  การเลื่อนจาก O2 O3 ให้ดำเนินการตาม ว. 22/2540

6 4. การขอรับเงินประจำตำแหน่ง ( วิชาชีพเฉพาะเดิม )  กรณีที่เป็น C6 เดิมและมีคุณสมบัติที่จะเลื่อน เป็น C7 วช. หลังวันที่ 11 ธ. ค. 2551 เป็นต้น ไป ให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อ ขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เฉพาะ (3,500 บาท ) ได้ ตามรูปแบบเดิม ( ว.10/2548) ทั้งนี้อาจส่งล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้า ก. พ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่แล้ว เมื่อใด อาจถูกยกเลิกทันที

7 5. ให้ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งตาม พ. ร. บ. ใหม่  ขอให้ทุกคนตรวจสอบบัญชีตำแหน่งและ คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ตาม พ. ร. บ. ใหม่ ให้ถูกต้อง หากมีข้อความ คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เช่น ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา ตำแหน่งสายงาน ระดับ ส่วนราชการ ฯลฯ ไม่ ถูกต้อง ให้แจ้งพร้อมหลักฐานเอกสารที่ เกี่ยวข้องส่ง สป. ภายใน 28 ก. พ. 2552 ( เดิม กำหนดให้ส่งงานการเจ้าหน้าที่ สสจ. เพชรบุรี ภายใน 30 ม. ค. 2552)

8 การเขียนชื่อตำแหน่งใหม่  ประเภทตำแหน่งวิชาการ (K) ให้เขียน ตำแหน่งสายงานและระดับติดกัน ตัวอย่าง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ประเภทตำแหน่งทั่วไป (O) ให้เขียนตำแหน่ง สายงานและระดับติดกัน ตัวอย่าง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

9  ประเภทตำแหน่งอำนวยการ (M) และ ตำแหน่งบริหาร (S) ให้เขียนชื่อตำแหน่ง ทางการบริหาร เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก การเขียนชื่อตำแหน่งใหม่


ดาวน์โหลด ppt หนังสือด่วนมากที่ สธ.0201.032/ ว 14 ลว. 26 ม. ค. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google