งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สป.สธ.ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ ด้านการบริหารงานบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สป.สธ.ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ ด้านการบริหารงานบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สป.สธ.ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ ด้านการบริหารงานบุคคล
หนังสือด่วนมากที่ สธ /ว14 ลว. 26 ม.ค. 2552 สป.สธ.ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ ด้านการบริหารงานบุคคล

2 หลักการ ระหว่างที่ ก.พ. จัดทำหลักเกณฑ์แนวทางสำหรับการบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ. ใหม่(2551) ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ออกตาม พ.ร.บ. เดิม(2535) ไปพลางก่อน เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พ.ร.บ.ใหม่

3 1. การกำหนดตำแหน่ง ให้จังหวัดชะลอการขอกำหนดตำแหน่งไว้ก่อน จนกว่า ก.พ.จะจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้วเสร็จ โดยเป็นอำนาจของ อ.ก.พ.กระทรวง เป็นผู้พิจารณา

4 2. การใช้ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งว่างสายงานขาดแคลน (12 สายงาน) สป.ขอสงวนและระงับการใช้ตำแหน่งว่างทั้งหมดทุกกรณี ได้แก่ตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จพ.ทันตสาธารณสุข จพ.เภสัชกรรม จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ จพ.เวชกรรมฟื้นฟู จพ.สาธารณสุข จพ.โสตทัศนศึกษา จพ.เวชสถิติ ส่วนตำแหน่งว่างสายงานอื่นๆ ให้ขออนุญาต สป. ก่อน และในส่วนที่ สป. ได้เคยอนุญาตให้ใช้ตำแหน่งไว้แล้ว ขอให้จังหวัดรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 28 ก.พ. 2552

5 3. การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการ
ที่มีผลตั้งแต่ 11 ธ.ค เป็นต้นไป (ที่มีตำแหน่งกำหนดเป็นระดับสูงขึ้นตามกรอบเดิมอยู่แล้ว) ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมไปก่อน เช่น การเลื่อนจาก K K2 หรือ K3 ให้ดำเนินการตาม ว.10/2548 (ส่งแบบคำขอประเมินบุคคลและวิชาการ) การเลื่อนจาก K K4 หรือ K5 ให้ดำเนินการตาม ว.16/2538 (ส่งแบบคำขอประเมินบุคคลและวิชาการ) การเลื่อนจาก O1 O2 ให้ดำเนินการตาม ว. 34/2547 การเลื่อนจาก O2 O3 ให้ดำเนินการตาม ว. 22/2540

6 4. การขอรับเงินประจำตำแหน่ง(วิชาชีพเฉพาะเดิม)
กรณีที่เป็น C6 เดิมและมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนเป็น C7 วช. หลังวันที่ 11 ธ.ค เป็นต้นไป ให้ส่งแบบประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (3,500 บาท) ได้ ตามรูปแบบเดิม(ว.10/2548) ทั้งนี้อาจส่งล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้า ก.พ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่แล้วเมื่อใด อาจถูกยกเลิกทันที

7 5. ให้ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. ใหม่
ขอให้ทุกคนตรวจสอบบัญชีตำแหน่งและคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ตาม พ.ร.บ. ใหม่ ให้ถูกต้อง หากมีข้อความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เช่น ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา ตำแหน่งสายงาน ระดับ ส่วนราชการ ฯลฯ ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งพร้อมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง สป. ภายใน 28 ก.พ (เดิมกำหนดให้ส่งงานการเจ้าหน้าที่ สสจ. เพชรบุรี ภายใน 30 ม.ค. 2552)

8 การเขียนชื่อตำแหน่งใหม่
ประเภทตำแหน่งวิชาการ(K) ให้เขียนตำแหน่งสายงานและระดับติดกัน ตัวอย่าง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ประเภทตำแหน่งทั่วไป(O) ให้เขียนตำแหน่งสายงานและระดับติดกัน ตัวอย่าง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

9 การเขียนชื่อตำแหน่งใหม่
ประเภทตำแหน่งอำนวยการ (M) และตำแหน่งบริหาร (S) ให้เขียนชื่อตำแหน่งทางการบริหาร เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก


ดาวน์โหลด ppt สป.สธ.ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ ด้านการบริหารงานบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google