งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลมะการักษ์ WP. โรงพยาบาลมะการักษ์ WP ทำความเข้าใจแนวทางการจ่ายเงิน คณะกรรมการนโยบายและแผนของ โรงพยาบาล ได้เรียนรู้แนวทางการ จ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลมะการักษ์ WP. โรงพยาบาลมะการักษ์ WP ทำความเข้าใจแนวทางการจ่ายเงิน คณะกรรมการนโยบายและแผนของ โรงพยาบาล ได้เรียนรู้แนวทางการ จ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP

2 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP ทำความเข้าใจแนวทางการจ่ายเงิน คณะกรรมการนโยบายและแผนของ โรงพยาบาล ได้เรียนรู้แนวทางการ จ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของ สนย. ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เพื่อลงมติรับรองเข้าร่วมโครงการฯ ชี้แจงหัวหน้างาน ประเมินสถานะการเงินของโรงพยาบาล

3 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP  เจตนารมณ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน  ค่าตอบแทนต้องสะท้อนผลงาน  ไม่กระทบสิทธิที่จะได้รับเงินอื่นที่ จ่ายตามกฎหมาย  จ่ายค่าตอบแทนจากเงินบำรุงของ หน่วยบริการ  ครอบคลุมทั้งงานบริหาร บริการ และวิชาการ แนว คิด

4 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การ จ่ายค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่ กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ตรวจสอบข้อมูลการเก็บผลการ ปฏิบัติงาน WP จัดสรรเงิน จัดระบบจัดเก็บ WP

5 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP แบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ เป็น 6 กลุ่ม โดยประมาณการ 10 บาท / แต้ม 1. ค่างาน 90 แต้ม / วันทำการ เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ 2. ค่างาน 60 แต้ม / วันทำการ เช่น เภสัชกร 3. ค่างาน 50 แต้ม / วันทำการ ( สายงานที่เริ่มต้นจาก ปริญญาตรี ) เช่น พยาบาลวิชาชีพ 4. ค่างาน 40 แต้ม / วันทำการ ( สายงานที่เริ่มต้นจาก วุฒิอนุปริญญา, ปวท., ปวส.) เช่น จพง. ธุรการ 5. ค่างาน 30 แต้ม / วันทำการ ( สายงานที่เริ่มบรรจุ ครั้งแรกในวุฒิ ปวช.) เช่น จนท. ธุรการ 6. ค่างาน 25 แต้ม / วันทำการ ( ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ที่บรรจุครั้งแรกในวุฒิ ม.6 หรือต่ำกว่า ) เช่น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยทันต แพทย์ คนงาน พนักงานขับรถยนต์

6 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP การกำหนดคะแนนประกันมาตรฐานต่อเดือน เกณฑ์มาตรฐานตายตัว 20 วันทำการ ( วันทำการในปี พ. ศ. 2552 = 242 วัน /365 วัน ) แพทย์ = 90 x 20 วันทำการ = 1,800 แต้ม / เดือน เภสัชกร = 60 x 20 วันทำการ = 1,200 แต้ม / เดือน พยาบาลวิชาชีพ = 50 x 20 วัน ทำการ = 1,000 แต้ม / เดือน อนุปริญญา = 40 x 20 วัน ทำการ = 800 แต้ม / เดือน จนท.( ปวช.) = 30 x 20 วัน ทำการ = 600 แต้ม / เดือน ลูกจ้างทั่วไป = 25 x 20 วันทำ การ = 500 แต้ม / เดือน

7 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP การคิด WP ของ หน่วยงาน 1. วิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงาน ภาระกิจงานบริการ ภาระกิจงานบริหาร ง. 1 งานเก็บผ้าเปื้อน ภาระกิจงานวิชาการ ง. 2 งานจัดผ้าสะอาดให้หน่วยงาน ง. 3 งานส่งผ้าสะอาดให้หน่วยงาน ง. 4 งานจัดและห่อผ้าผ่าตัด ง. 5 งานตัดเย็บ ( ผลิตใหม่ ) และซ่อมแซมผ้า ง. 6 งานธนาคารขยะรีไซเคิล

8 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP 2. แบ่งภาระงานเป็นกิจกรรม ภาระกิจงานบริการ ( ง.1) งานเก็บผ้าปนเปื้อน 1.1 เก็บผ้าปนเปื้อนตามหน่วยงาน 1.2 เก็บผ้าปนเปื้อนจากปล่องทิ้งผ้า 1.3 ชั่ง น. น. ผ้าปนเปื้อน 400 – 600 ก. ก. 700 – 800 ก. ก. 900 – 1,000 ก. ก. 1.4 ทำความสะอาดรถปนเปื้อน

9 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP 3. จับเวลาเฉลี่ยแต่ละกิจกรรม เป็นนาที

10 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP 4. เปลี่ยนเวลาเป็นแต้ม แพทย์ = 90 = 0.214 แต้ม / นาที จนท.( ปวช.) = 30 = 0.071 แต้ม / นาที 420 (7 ชั่วโมง ) 420 (7 ชั่วโมง ) เภสัชกร = 60 = 0.143 แต้ม / นาที ลูกจ้างทั่วไป = 25 = 0.059 แต้ม / นาที 420 (7 ชั่วโมง ) 420 (7 ชั่วโมง ) พยาบาลวิชาชีพ = 50 = 0.119 แต้ม / นาที 420 (7 ชั่วโมง ) จนท. ( อนุปริญญา ) = 40 = 0.095 แต้ม / นาที 420 (7 ชั่วโมง ) การคิดค่าของงาน แบ่งตามกลุ่ม โดยอาศัยอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2544 การกำหนดแต้มทุกกิจกรรมของแต่ละวิชาชีพต่อนาที = ( ค่าตอบแทนล่วงเวลา /10) เวลาเป็นนาที (7 ช. ม.)

11 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP 5. กิจกรรมภาพรวมของโรงพยาบาล เช่น การประชุมนอก ร. พ., การประชุมในร. พ., วิทยากร รายการจำนว น วัน / ชม. แพ ทย์ เภสั ช พยา บาล วิชาชี พ จนท.( อนุปริ ญญา ) จนท.( ปวช.) ลูกจ้า ง ทั่วไป วิทยากร 1. วิทยากร ให้ตาม ระยะเวลา ที่ บรรยาย จริง คิด 100% คูณ 3 1 ช. ม. 392621171311 2. ผู้ช่วย วิทยากร คิด 100% คูณ 1.5 1 ช. ม. 191311965

12 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP 6. สรุปการเก็บกิจกรรมภาพรวม แต่ละ หน่วยงาน

13 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลมะการักษ์ WP. โรงพยาบาลมะการักษ์ WP ทำความเข้าใจแนวทางการจ่ายเงิน คณะกรรมการนโยบายและแผนของ โรงพยาบาล ได้เรียนรู้แนวทางการ จ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google