งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมการเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมการเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมการเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน
โรงพยาบาลมะการักษ์ WP การเตรียมการเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน โรงพยาบาลมะการักษ์

2 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP ทำความเข้าใจแนวทางการจ่ายเงิน
• คณะกรรมการนโยบายและแผนของโรงพยาบาล ได้เรียนรู้แนวทางการ จ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของ สนย. • ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เพื่อลงมติรับรองเข้าร่วมโครงการฯ • ชี้แจงหัวหน้างาน • ประเมินสถานะการเงินของโรงพยาบาล

3 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP แนวคิด
เจตนารมณ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนต้องสะท้อนผลงาน ไม่กระทบสิทธิที่จะได้รับเงินอื่นที่จ่ายตามกฎหมาย จ่ายค่าตอบแทนจากเงินบำรุงของหน่วยบริการ ครอบคลุมทั้งงานบริหาร บริการ และวิชาการ

4 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP จัดระบบจัดเก็บ WP
จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่ • กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน • ตรวจสอบข้อมูลการเก็บผลการปฏิบัติงาน WP • จัดสรรเงิน

5 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP
แบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ เป็น 6 กลุ่ม โดยประมาณการ 10 บาท/แต้ม 1. ค่างาน 90 แต้ม/วันทำการ เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ 2. ค่างาน 60 แต้ม/วันทำการ เช่น เภสัชกร 3. ค่างาน 50 แต้ม/วันทำการ (สายงานที่เริ่มต้นจากปริญญาตรี) เช่น พยาบาลวิชาชีพ 4. ค่างาน 40 แต้ม/วันทำการ (สายงานที่เริ่มต้นจากวุฒิอนุปริญญา,ปวท.,ปวส.) เช่น จพง.ธุรการ 5. ค่างาน 30 แต้ม/วันทำการ (สายงานที่เริ่มบรรจุครั้งแรกในวุฒิ ปวช.) เช่น จนท.ธุรการ 6. ค่างาน 25 แต้ม/วันทำการ (ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ที่บรรจุครั้งแรกในวุฒิ ม.6 หรือต่ำกว่า) เช่น ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยทันตแพทย์ คนงาน พนักงานขับรถยนต์

6 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP การกำหนดคะแนนประกันมาตรฐานต่อเดือน
เกณฑ์มาตรฐานตายตัว 20 วันทำการ (วันทำการในปี พ.ศ = 242 วัน/365 วัน) แพทย์ = 90 x 20 วันทำการ = 1, แต้ม/เดือน เภสัชกร = 60 x 20 วันทำการ = 1, แต้ม/เดือน พยาบาลวิชาชีพ = 50 x 20 วันทำการ = 1, แต้ม/เดือน อนุปริญญา = 40 x 20 วันทำการ = แต้ม/เดือน จนท.(ปวช.) = 30 x 20 วันทำการ = แต้ม/เดือน ลูกจ้างทั่วไป = 25 x 20 วันทำการ = แต้ม/เดือน

7 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP การคิด WP ของหน่วยงาน
วิเคราะห์ภาระงานของหน่วยงาน ภาระกิจงานบริการ ภาระกิจงานบริหาร ง. 1 งานเก็บผ้าเปื้อน ภาระกิจงานวิชาการ ง. 2 งานจัดผ้าสะอาดให้หน่วยงาน ง. 3 งานส่งผ้าสะอาดให้หน่วยงาน ง. 4 งานจัดและห่อผ้าผ่าตัด ง. 5 งานตัดเย็บ(ผลิตใหม่) และซ่อมแซมผ้า ง. 6 งานธนาคารขยะรีไซเคิล

8 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP แบ่งภาระงานเป็นกิจกรรม ภาระกิจงานบริการ
(ง.1) งานเก็บผ้าปนเปื้อน 1.1 เก็บผ้าปนเปื้อนตามหน่วยงาน 1.2 เก็บผ้าปนเปื้อนจากปล่องทิ้งผ้า 1.3 ชั่ง น.น. ผ้าปนเปื้อน 400 – 600 ก.ก. 700 – 800 ก.ก. 900 – 1,000 ก.ก. 1.4 ทำความสะอาดรถปนเปื้อน

9 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP 3. จับเวลาเฉลี่ยแต่ละกิจกรรมเป็นนาที

10 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP 4. เปลี่ยนเวลาเป็นแต้ม
4. เปลี่ยนเวลาเป็นแต้ม การคิดค่าของงาน แบ่งตามกลุ่ม โดยอาศัยอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2544 การกำหนดแต้มทุกกิจกรรมของแต่ละวิชาชีพต่อนาที = (ค่าตอบแทนล่วงเวลา/10) เวลาเป็นนาที (7 ช.ม.) แพทย์ = = แต้ม/นาที จนท.(ปวช.) = = แต้ม/นาที 420 (7 ชั่วโมง) (7 ชั่วโมง) เภสัชกร = = แต้ม/นาที ลูกจ้างทั่วไป = = แต้ม/นาที พยาบาลวิชาชีพ = = แต้ม/นาที 420 (7 ชั่วโมง) จนท. (อนุปริญญา) = = แต้ม/นาที

11 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP
กิจกรรมภาพรวมของโรงพยาบาล เช่น การประชุมนอก ร.พ., การประชุมในร.พ., วิทยากร รายการ จำนวนวัน/ชม. แพทย์ เภสัช พยาบาลวิชาชีพ จนท.(อนุปริญญา) จนท.(ปวช.) ลูกจ้างทั่วไป วิทยากร 1.วิทยากรให้ตาม ระยะเวลาที่ บรรยายจริง คิด100% คูณ 3 1 ช.ม. 39 26 21 17 13 11 2. ผู้ช่วยวิทยากร คิด100% คูณ 1.5 19 9 6 5

12 โรงพยาบาลมะการักษ์ WP 6. สรุปการเก็บกิจกรรมภาพรวม แต่ละหน่วยงาน

13 WP โรงพยาบาลมะการักษ์ The End


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมการเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google