งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดคนลงตำแหน่งตาม พรบ.ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดคนลงตำแหน่งตาม พรบ.ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดคนลงตำแหน่งตาม พรบ.ใหม่
เริ่ม 11 ธ.ค. 2551

2 1. จัดตามตำแหน่ง และระดับ c ปัจจุบัน (ตาม จ.18)
2. จัดตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ไม่มีการย้ายหน่วยงาน ) 3. ตำแหน่ง Grey Zone ให้จัดตามวุฒิของผู้ดำรงตำแหน่ง - จบส. ที่มีวุฒิปริญญาตรงให้จัดเป็น นักวิชาการสาธารณสุข - จบส. ที่ไม่มีวุฒิหรือวุฒิไม่ตรงให้จัดเป็น เจ้าพนักงาน สาธารณสุข - จบห.ทั่วไป ที่มีวุฒิปริญญาให้จัดเป็น นักจัดการงานทั่วไป - จบห.ทั่วไป ที่ไม่มีวุฒิปริญญาให้จัดเป็น เจ้าพนักงานธุรการ

3 4. การจัดเข้าประเภทและระดับตำแหน่งใหม่
ระดับทรงคุณวุฒิ K5 C10-11 ระดับเชี่ยวชาญ K4 C9 ระดับชำนาญการพิเศษ K3 C8 ระดับชำนาญการ K2 C6-7 ระดับปฏิบัติการ K1 C3-5 ระดับทักษะพิเศษ O4 C9 ระดับอาวุโส O3 C7-8 ระดับชำนาญงาน O2 C5-6 ระดับปฏิบัติงาน O1 C1-4 ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ จพ.สาธารณสุข , จพ พ. , ทพ. , ภก. , พว. พยาบาลเทคนิค นวก.ต่างๆ....

4 ระดับสูง M2 C9 บส. ระดับต้น M1 C8 บก. ระดับสูง S2 C10-11 ระดับต้น S1
ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร นพ.สสจ./ผอ.รพศ./รพท ปลัดกระทรวง, รองปลัด, อธิบดี, ผอ.สำนัก/กอง ผู้ตรวจ, ผวจ., รองผวจ. ฯลฯ

5 5. ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งใหม่ที่ควรทราบ
ชื่อตำแหน่งเดิม ชื่อตำแหน่งใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข (กรณีมีวุฒิปริญญา) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (กรณีไม่มีวุฒิ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป (กรณีมีวุฒิปริญญา) เจ้าพนักงานธุรการ (กรณีไม่มีวุฒิ) บุคลากร นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่เวชสถิติ เจ้าพนักงานเวชสถิติ

6 ชื่อตำแหน่งเดิม ชื่อตำแหน่งใหม่ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี (กรณีมีวุฒิปริญญา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กรณีไม่มีวุฒิ)

7 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt การจัดคนลงตำแหน่งตาม พรบ.ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google