งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดคนลงตำแหน่งตาม พรบ.ใหม่ เริ่ม 11 ธ.ค. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดคนลงตำแหน่งตาม พรบ.ใหม่ เริ่ม 11 ธ.ค. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดคนลงตำแหน่งตาม พรบ.ใหม่ เริ่ม 11 ธ.ค. 2551

2 1. จัดตามตำแหน่ง และระดับ c ปัจจุบัน ( ตาม จ.18) 2. จัดตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่ใช้ อยู่ในปัจจุบัน ( ไม่มีการย้ายหน่วยงาน ) 3. ตำแหน่ง Grey Zone ให้จัดตามวุฒิของผู้ ดำรงตำแหน่ง - จบส. ที่มีวุฒิปริญญาตรงให้จัดเป็น นักวิชาการสาธารณสุข - จบส. ที่ไม่มีวุฒิหรือวุฒิไม่ตรงให้จัดเป็น เจ้าพนักงาน สาธารณสุข - จบห. ทั่วไป ที่มีวุฒิปริญญาให้จัดเป็น นัก จัดการงานทั่วไป - จบห. ทั่วไป ที่ไม่มีวุฒิปริญญาให้จัดเป็น เจ้าพนักงานธุรการ

3 4. การจัดเข้าประเภทและระดับตำแหน่ง ใหม่ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ จพ. สาธารณสุข, จพ..... พ., ทพ., ภก., พว. จพ. สาธารณสุข, จพ..... พ., ทพ., ภก., พว. พยาบาลเทคนิค นวก. ต่างๆ.... พยาบาลเทคนิค นวก. ต่างๆ.... ระดับทรงคุณวุฒิ K5 C10-11 ระดับเชี่ยวชาญ K4 C9 ระดับชำนาญการพิเศษ K3 C8 ระดับชำนาญการ K2 C6-7 ระดับปฏิบัติการ K1 C3-5 ระดับทักษะพิเศษ O4 C9 ระดับอาวุโส O3 C7-8 ระดับชำนาญงาน O2 C5-6 ระดับปฏิบัติงาน O1 C1-4

4 ระดับสูง S2 C10-11 ระดับต้น S1 C9 ระดับสูง M2 C9 บส. ระดับต้น M1 C8 บก. ประเภทอำนวยการ ประเภท บริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภท บริหาร นพ. สสจ./ ผอ. รพศ./ รพท. ปลัดกระทรวง, รองปลัด, อธิบดี, นพ. สสจ./ ผอ. รพศ./ รพท. ปลัดกระทรวง, รองปลัด, อธิบดี, ผอ. สำนัก / กอง ผู้ตรวจ, ผวจ., รองผวจ. ฯลฯ ผอ. สำนัก / กอง ผู้ตรวจ, ผวจ., รองผวจ. ฯลฯ

5 5. ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ใหม่ที่ควรทราบ ชื่อตำแหน่งเดิมชื่อตำแหน่งใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงาน สาธารณสุข เจ้าหน้าที่บริหารงาน สาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ( กรณีมี วุฒิปริญญา ) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ( กรณี ไม่มีวุฒิ ) เจ้าพนักงาน สาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงาน สาธารณสุขชุมชนเจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ( กรณีมีวุฒิ ปริญญา ) เจ้าพนักงานธุรการ ( กรณีไม่มี วุฒิ ) บุคลากร บุคลากรนักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่เวชสถิติ เจ้าหน้าที่เวชสถิติเจ้าพนักงานเวชสถิติ

6 ชื่อตำแหน่งเดิมชื่อตำแหน่งใหม่ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ เจ้าหน้าที่รังสี การแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสี การแพทย์เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงาน การเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี ( กรณี มีวุฒิปริญญา ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( กรณีไม่มีวุฒิ )

7 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt การจัดคนลงตำแหน่งตาม พรบ.ใหม่ เริ่ม 11 ธ.ค. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google