งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ต้นทุน นพ. ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ต้นทุน นพ. ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ต้นทุน นพ. ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย

2 ต้นทุนโรงพยาบาล (Hospital Cost)  ต้นทุนโรงพยาบาล (Hospital Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการดำเนินงาน ให้กับผู้ป่วยประเภทต่างๆ  ประกอบด้วย  ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอก บาทต่อ ครั้ง  ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยใน บาทต่อ คน  ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยใน บาทต่อวัน นอน

3 ทัศนะของการประเมินต้นทุน  1. ต้นทุนในทัศนะของผู้ให้บริการ (Provider) ได้แก่ ค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน  2. ต้นทุนในทัศนะของผู้ป่วย (Patient) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องจ่ายในการมารับบริการ ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลจากการเจ็บป่วย เช่น การ ขาดงาน  3. ต้นทุนในทัศนะของสังคม (Society) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบต่อสังคม เช่น การทำลายสิ่งแวดล้อม การเสียโอกาส ทางสังคม

4 ประโยชน์ของการศึกษา ข้อมูลต้นทุน F ทำให้มีข้อมูลและสามารถนำเสนอ ค่าใช้จ่ายตามหมวด และมิติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว F ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ จาก การเปรียบเทียบต้นทุนกับผลลัพธ์ที่ จะได้ F ใช้คำนวณอัตราคืนทุน เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบการวางนโยบายว่า กิจกรรมใด ควรมีอัตราคืนทุนเท่าไร จึงจะเหมาะสม

5 ส่วนประกอบของต้นทุน  ต้นทุน (Total direct cost:TDC) ประกอบด้วย  1. ค่าแรง (Labor Cost:LC)  2. ค่าวัสดุ (Material Cost: MC)  3. ค่าลงทุน (Capital Cost: CC)

6 Cost components Total Direct Cost (TDC) Labor Cost (LC) Materia l Cost (MC) Capital Cost (CC) Operatin g cost

7 ต้นทุนชนิดต่างๆ  ต้นทุนทางตรง (Direct Cost)  ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost)  ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)  ต้นทุนที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Cost)  ต้นทุนดำเนินการ (Operating Cost) : LC+MC

8 วิธีวิเคราะห์ต้นทุน  Cost Centre Approach  Activity Approach  การคำนวณต้นทุนทางลัด

9 ขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุน  1. วิเคราะห์โครงสร้างระบบงาน (System Analysis)  2. ศึกษาต้นทุนรวมโดยตรง (Total Direct Cost)  3. กระจายต้นทุนไปสู่หน่วยต้นทุนสุดท้าย (Cost Allocation)  4. คำนวณหาต้นทุนทั้งหมด (Full cost)  5. คำนวณหาต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)

10 วิเคราะห์โครงสร้างระบบงาน (System Analysis)  กำหนดหน่วยต้นทุน (Cost Centre) แบ่งเป็น  1. หน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non- revenue producing cost center : NRPCC)  2. หน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ (Revenue producing cost center : RPCC)  3. หน่วยงานที่บริการผู้ป่วยโดยตรง (Patient service area : PS)  4. หน่วยงานที่ให้บริการอื่นๆ (Non-patient service area : NPS)

11 Total direct cost  Total direct cost = LC +MC+CC  ค่าแรง (Labor Cost:LC)  ค่าวัสดุ (Material Cost: MC)

12 Capital Cost  ค่าลงทุน (Capital Cost: CC) หมายถึง  ต้นทุนค่าเสื่อมราคาประจำปี (Depreciation Cost)  ต้นทุนค่าเสื่อมราคา = ราคาซื้อเมื่อเริ่มต้น – ราคาซาก อายุการใช้งาน ( ปี )

13 การคำนวณต้นทุนทั้งหมด (Full Cost) Allocation factor Allocation method TDC of NRPCC and RPCC TDC of PS, NPS Routine service cost (RSC) Medical care cost (MCC) Full cost Indirect cost from RPCC Indirect cost from NRPCC

14 ตัวอย่างการกระจายต้นทุน OPD ห้อง ยา IPD ฝ่ายบริหาร ทั่วไป โรง ครัว ผู้ป่ว ย

15 Cost Allocation and Distribution  1. Direct Distribution Method  2. Step –Down Method  3. Double Distribution Method  4. Multiple Distribution Method  5. Simultaneous Equations Method

16 ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)  ต้นทุนต่อหน่วยบริการ (Unit Cost) = ต้นทุนทั้งหมดของแผนกบริการ ผู้ป่วย จำนวนหน่วยบริการ

17 การวิเคราะห์ต้นทุนที่สถานบริการ ปฐมภูมิ  ใช้กิจกรรมเป็นหลัก (Activity Approach) โดยกำหนดให้กิจกรรมเป็นเหมือนหน่วย ต้นทุน  ต้องกระจายต้นทุนจากกิจกรรมที่สนับสนุน กิจกรรมบริการในสถานบริการ เช่น งาน บริหาร ไปยังกิจกรรมบริการ  การกระจายใช้สัดส่วนของต้นทุนของแต่ละ กิจกรรม ( ยกเว้นกิจกรรมสนับสนุน ) เทียบกับ ต้นทุนทั้งหมด

18 การคำนวณต้นทุนทางลัด  เก็บรวบรวมข้อมูลรายจ่ายทุกหมวดตลอดปี  ค่าแรง : ค่าแรงที่ควบคุมได้, ค่าแรงที่ควบคุม ไม่ได้  ค่าวัสดุ : ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเวชภัณฑ์ ค่า สาธารณูปโภค ค่าใช้สอย คาซ่อมแซม  เก็บข้อมูลผลงานการให้บริการ  ปรับยอดผลงานให้บริการ โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปใช้ สัดส่วน 18 : 1 โรงพยาบาลชุมชนใช้สัดส่วน 14: 1  คำนวณต้นทุนต่อหน่วยบริการ

19 District hospital  unit cost OP visit = operating cost OP visit + (IP case * 14)  unit cost IP case = unit cost OP * 14

20 สถานีอนามัย. 44% operating cost = cost of curative. unit cost OP visit = operating cost * 0.44 OP visit

21 การนำข้อมูลต้นทุนไปใช้ ประโยชน์  ระดับหน่วยต้นทุน  ระดับโรงพยาบาล  ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ

22


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ต้นทุน นพ. ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google