งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2556 งบค่าเสื่อม เสนอในการประชุมชี้แจงเขต ระหว่างวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2556 งบค่าเสื่อม เสนอในการประชุมชี้แจงเขต ระหว่างวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2556 งบค่าเสื่อม เสนอในการประชุมชี้แจงเขต ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2555 สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน 1

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การออกแบบการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556 ใช้หลักการเดียวกับปีงบประมาณ 2555 2

3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE งบค่าเสื่อม เป็นงบประมาณที่จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการ ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าที่มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึง บริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพได้ อย่างเท่าเทียมกัน 3 แนวคิด /หลักการและเหตุผล

4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 4 ความหมายของงบค่าเสื่อม เงินกองทุนฯที่ใช้ในการจัดหา ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อการทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่เสื่อมสภาพ หรือถดถอย หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งาน ได้ดังเดิม จากการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิ ในระบบหลักประกันฯ

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE (A3) ภาครัฐนอก สังกัด สป.สธ. (B) ภาคเอกชน (A1.3) จังหวัด/หน่วยบริการ 70% หน่วย บริการ หน่วย บริการ หน่วยบริการ (A) ภาครัฐ หมายเหตุ 1. เงินตติยภูมิ (A2) เฉพาะเขต 9 และ13 ตัดจากงบของเอกชนมารวมด้วย 2. เงินในข้อ A1.3 ต้องจัดสรรให้หน่วยบริการ ไม่น้อยกว่า 50% (A1.1) ส่วนกลาง (กสธ.) 10% (A1.2) เขต 20% (A1) ภาครัฐสังกัด สป.สธ. (A2) ตติยภูมิเขต (500 ลบ.) เงินค่าเสื่อม กรอบการบริหารเงินค่าเสื่อม ปี2556 5

6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 6

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 7 บริการ OP PP IP บริการ IP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ OP PP IP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ OP PP IP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ OP PP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ OP PP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ IP รับงบค่าเสื่อมจาก การให้บริการ IP ยกเว้น หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค บริการ OP PP หน่วยบริการที่สามารถรับงบ ค่าเสื่อม หน่วยบริการในระบบ UC ทุกสังกัด

8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 8 สัดส่วนการแบ่งข้อมูลที่ใช้ วงเงินของค่าเสื่อมจากการ บริการ OP+PP ประชากร เดือน ตค.55 วงเงินของค่าเสื่อมจากการ บริการ IP Sum adj. RW 10 เดือน ของปีงบประมาณที่ผ่านมา สำหรับหน่วยบริการในสังกัด สปสธ. นำวงเงินรวมมาคำนวณ จัดสรรให้หน่วยบริการอีกครั้งตามจำนวนประชากรที่ ลงทะเบียนกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง หลักการคำนวณเงิน

9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 9  ไม่มีการจัดสรรงบค่าเสื่อมให้กับหน่วยบริการ ที่เข้าใหม่ระหว่างปี  กรณีที่มีหน่วยบริการลาออก และมีการโอนถ่าย ประชากรกลางปีงบประมาณ ให้สำนักงานฯเขต พิจารณาโอนงบค่าเสื่อมให้กับหน่วยบริการที่รับ ดูแลประชากรจริงตามสัดส่วนที่ให้บริการ การจัดสรรเงิน

10 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE เนื่องจากมีการจัดสรรงบ ลงทุนทดแทนทั่วไป จำนวน 70 % และงบปฐมภูมิ, งบตติยภูมิ อีก 30% ให้กับ หน่วยบริการ ดังนั้น การลาออกจาก โครงการทุกครั้ง จะมีการคิด ค่าเสื่อมในส่วน 30% ของ งบปฐมภูมิ, งบตติยภูมิ ด้วย จะไม่มีการเรียกคืนงบค่าเสื่อม ( งบลงทุน ) หากอยู่ครบ ปีงบประมาณ เนื่องจากมีการ แยกชัดเจนกับงบที่มีการพัฒนา การเรียกคืนงบค่าเสื่อมจะ เกิดขึ้นกรณีที่หน่วยบริการไม่ สามารถให้บริการสาธารณสุข จนครบปีงบประมาณของสัญญา การให้บริการสาธารณสุข 10 ปี 49-50 ปี 51-56 การเรียกคืนงบค่าเสื่อม

11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE   งบค่าเสื่อมในส่วนของ สป.สธ. มีการปรับดังนี้ 1) อัตรา/ปชก. ลดลง จาก 148.69 128.69 2) เงินระดับเขต ลดลง จาก 30% 20% 3) มีการรวมกันของระดับจังหวัดและระดับ หน่วยบริการ เป็น 70% โดยกำหนดให้ จัดสรรให้หน่วยบริการจากเดิม 40% ไม่น้อยกว่า 50 %   มีการกันเงิน 500 ล้านบาทเพื่อการพัฒนา ตติยภูมิเฉพาะด้าน โดยไม่มี central pool 11 สรุป


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารงบกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2556 งบค่าเสื่อม เสนอในการประชุมชี้แจงเขต ระหว่างวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google