งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Application Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Application Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Application Programming
Web Application Programming โดย: วชิราวุธ ธรรมวิเศษ

2 คำอธิบายรายวิชา แนะนำอินเตอร์เน็ต และ บริการเวบ
สร้างเว็บเพจด้วยภาษาแอชทีเอ็มแอล (HTML) ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) การจัดรูปแบบด้วยซีเอสเอส (CSS) ภาษาเอ็กเอ็มแอลพื้นฐาน (XML) การเขียนโปรแกรมบนเวบเซิฟท์เวอร์ด้วยภาษาพี เอ็ช พี (PHP)

3 วัตถุประสงค์ของรายวิชา
สามารถใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตได้ สามารถอธิบายขั้นตอนในการออกแบบเวบเพจได้ สามารถสร้างและออกแบบเว็บเพจ สามารถสร้างเว็บเพจด้วย HTML,CSS และ จาวาสคริปต์ สามารถสร้างเว็บเพจแบบไดนามิก ด้วย ภาษา PHP สามารถใช้ภาษา XML ในการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บได้

4 หัวข้อเนื้อหาที่สอน 1. แนะนำ Internet และ บริการ WWW
2. การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML 3. ภาษา Java Script 4. Cascade Style Sheet (CSS) และ XML 5. การออกแบบเว็บเพจ 6. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP 7. การใช้ Cookies และSession 8. การติดต่อฐานข้อมูล 9. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเวบ 10. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ

5 รายละเอียดรายวิชา การประเมินผล สอบทฤษฏีกลางภาค 25 %
สอบทฤษฏีกลางภาค 25 % สอบทฤษฏีปลายภาค 25% สอบปฏิบัติการ 20% งานเดี่ยว 10% งานกลุ่ม 15% การบ้าน และ การเข้าเรียน 5%

6 รายละเอียดรายวิชา (ต่อ)
รายละเอียดรายวิชา (ต่อ) โครงงานจัดทำ Homepage ขนาดเล็ก 15% กลุ่มล่ะ 4 คน ให้จัดทำ Homepage โดยทำไว้ใน Server ที่จะกำหนดให้ เป็น Dynamic WebPage โดยใช้ภาษา PHP, MySQL

7 รายละเอียดรายวิชา (ต่อ)
รายละเอียดรายวิชา (ต่อ) โครงงานจัดทำ Homepage ขนาดเล็ก 15% แบ่งกลุ่ม ก่อน 12 มิถุนายน ส่งหัวข้อ และ เริ่มทำ 16,19 มิถุนายน ตรวจสอบความก้าวหน้า 21 สิงหาคม ส่งและนำเสนอ 9,12 กันยายน ใน LAB

8 รายละเอียดรายวิชา (ต่อ)
รายละเอียดรายวิชา (ต่อ) Homepage + Lab 10% งานที่ให้ทำในการฝึกปฏิบัติการ ทุกคนจะได้รับ account สำหรับสร้าง homepage ให้ตกแต่ง และ สร้างเนื้อหาของ homepage ของตน และ ใส่ผลงาน หรือ การบ้านไว้บน homepage ของตนเอง

9 รายละเอียดรายวิชา (ต่อ)
รายละเอียดรายวิชา (ต่อ) การฝึกปฏิบัติการ ให้นักศึกษาเข้าใช้ Lab เพื่อฝึกปฏิบัติการตามที่ได้เรียนในห้องเรียน และ ทำงานส่งตามที่ได้รับมอบหมายโดยจะมี TA ให้คำแนะนำ

10 Resource หนังสือ Internet
นักศึกษาควรต้องมี หนังสือที่สอนเกี่ยวกับการเขียน HTML, Java Script และ PHP อย่างน้อย 1 เล่ม Internet เข้าดูข้อมูลใน Web ของวิชาเพื่อ Download เอกสารก่อนเข้าเรียน

11 เครื่องมือที่ ใช้ Text Editor - Editplus
Web Browser - Internet Explorer 6.0 above Web Server Apache PHP 5.x MySQL 5.x Graphics Design - Photoshop

12 ปฏิบัติการที่ 1 ลงทะเบียน กำหนดรหัสผ่านใน server เริ่มสร้าง ไฟล์ HTML โดยใช้ EditPlus ให้เตรียมไฟล์รูปภาพของตนเอง (.gif หรือ .jpg) อย่างน้อย 1 ไฟล์ ประกอบการทำเวบ


ดาวน์โหลด ppt Web Application Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google