งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Application Programming โดย : วชิราวุธ ธรรมวิเศษ om/ 322-236.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Application Programming โดย : วชิราวุธ ธรรมวิเศษ om/ 322-236."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Application Programming โดย : วชิราวุธ ธรรมวิเศษ twachi@kku.ac.th http://webclass.kkucs.c om/ 322-236

2 คำอธิบายรายวิชา แนะนำอินเตอร์เน็ต และ บริการเวบ สร้างเว็บเพจด้วยภาษาแอชทีเอ็มแอล (HTML) ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) การจัดรูปแบบด้วยซีเอสเอส (CSS) ภาษาเอ็กเอ็มแอลพื้นฐาน (XML) การเขียนโปรแกรมบนเวบเซิฟท์เวอร์ด้วยภาษา พี เอ็ช พี (PHP)

3 วัตถุประสงค์ของรายวิชา 1. สามารถใช้ประโยชน์จาก อินเตอร์เน็ตได้ 2. สามารถอธิบายขั้นตอนในการ ออกแบบเวบเพจได้ 3. สามารถสร้างและออกแบบเว็บ เพจ 4. สามารถสร้างเว็บเพจด้วย HTML,CSS และ จาวาสคริปต์ 5. สามารถสร้างเว็บเพจแบบไดนา มิก ด้วย ภาษา PHP 6. สามารถใช้ภาษา XML ในการ พัฒนาโปรแกรมบนเว็บได้

4 หัวข้อเนื้อหาที่สอน 1. แนะนำ Internet และ บริการ WWW 2. การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML 3. ภาษา Java Script 4. Cascade Style Sheet (CSS) และ XML 5. การออกแบบเว็บเพจ 6. การเขียนโปรแกรมภาษา PHP 7. การใช้ Cookies และ Session 8. การติดต่อฐานข้อมูล 9. ระบบรักษาความปลอดภัยบนเวบ 10. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ

5 รายละเอียดรายวิชา การประเมินผล – สอบทฤษฏีกลางภาค 25 % – สอบทฤษฏีปลายภาค 25% – สอบปฏิบัติการ 20% – งานเดี่ยว 10% – งานกลุ่ม 15% – การบ้าน และ การเข้าเรียน 5%

6 รายละเอียดรายวิชา ( ต่อ ) โครงงานจัดทำ Homepage ขนาดเล็ก 15% กลุ่มล่ะ 4 คน ให้จัดทำ Homepage โดยทำไว้ใน Server ที่จะกำหนดให้ เป็น Dynamic WebPage โดยใช้ภาษา PHP, MySQL

7 รายละเอียดรายวิชา ( ต่อ ) โครงงานจัดทำ Homepage ขนาดเล็ก 15% แบ่งกลุ่ม ก่อน 12 มิถุนายน ส่งหัวข้อ และ เริ่มทำ 16,19 มิถุนายน ตรวจสอบความก้าวหน้า 21 สิงหาคม ส่งและนำเสนอ 9,12 กันยายน ใน LAB

8 รายละเอียดรายวิชา ( ต่อ ) Homepage + Lab 10% งานที่ให้ทำในการฝึกปฏิบัติการ ทุกคนจะได้รับ account สำหรับ สร้าง homepage ให้ตกแต่ง และ สร้างเนื้อหาของ homepage ของตน และ ใส่ ผลงาน หรือ การบ้านไว้บน homepage ของตนเอง

9 รายละเอียดรายวิชา ( ต่อ ) การฝึกปฏิบัติการ ให้นักศึกษาเข้าใช้ Lab เพื่อฝึก ปฏิบัติการตามที่ได้เรียนใน ห้องเรียน และ ทำงานส่งตามที่ ได้รับมอบหมายโดยจะมี TA ให้ คำแนะนำ

10 Resource หนังสือ – นักศึกษาควรต้องมี หนังสือที่สอน เกี่ยวกับการเขียน HTML, Java Script และ PHP อย่างน้อย 1 เล่ม Internet – เข้าดูข้อมูลใน Web ของวิชาเพื่อ Download เอกสารก่อนเข้าเรียน http://webclass.kkucs.com

11 เครื่องมือที่ ใช้ Text Editor - Editplus Web Browser - Internet Explorer 6.0 above Web Server - Apache PHP 5.x MySQL 5.x Graphics Design - Photoshop

12 ปฏิบัติการที่ 1 ลงทะเบียน กำหนดรหัสผ่านใน server เริ่มสร้าง ไฟล์ HTML โดยใช้ EditPlus ให้เตรียมไฟล์รูปภาพของตนเอง (.gif หรือ.jpg) อย่างน้อย 1 ไฟล์ ประกอบการทำเวบ


ดาวน์โหลด ppt Web Application Programming โดย : วชิราวุธ ธรรมวิเศษ om/ 322-236.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google