งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ Add your company slogan ” PowerPoint Template www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ Add your company slogan ” PowerPoint Template www.themegallery.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “ Add your company slogan ” PowerPoint Template www.themegallery.com

2 LOGO “ Add your company slogan ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th

3 Contents ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 2 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ 3 สาระการเรียนรู้ 4

4 ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อินเตอร์เน็ตใน ชีวิตประจำวัน ชื่อและนามสกุล นันธวัช นุนารถ  หน่วยงานต้นสังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถ. สวรรค์วิถี อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000

5 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ความสำคัญของอินเตอร์เน็ต  การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การ ค้นหาวารสารต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า Magazine Online รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่น ๆ โดยมี ภาพประกอบ ที่จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับ วารสาร ตามร้านหนังสือทั่วๆ ไป  สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้  สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได้

6 สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้  อธิบายรายละเอียดย่อๆ เกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง กิจกรรมหลัก ผลงานนักเรียนและบทบาทที่ นักเรียนได้รับในการทำโครงงาน  ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต  อินเตอร์เน็ตทำงานได้อย่างไร  บริการพื้นฐาน บนอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์  ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

7 สาระการเรียนรู้  นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านการใช้งาน อินเตอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้ในการทำงานค้นหา สืบค้นข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ตและรู้จักการ ปฏิบัติตนในการใช้งานด้าน เว็บไซต์ และฟล์ ข้อมูลต่างๆ

8 LOGO “ Add your company slogan ” www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ Add your company slogan ” PowerPoint Template www.themegallery.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google