งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนก ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม – 28 กันยายน พ. ศ. 2555 ผู้นิเทศงาน คุณ อนุรักษ์ พรหมบุบผา

2 หัวข้อในการนำเสนอ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ / ภาษาที่ใช้ ขอบเขตเวลาในการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ตัวอย่างหน้า website

3 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้คนที่ทำของหายภายในตึกวิทยบริการ สามารถประกาศตามหาของได้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการในตึกวิทยบริการ เมื่อพอเจอ สิ่งของสามารถนำสิ่งของมาแจ้งกับเจ้าหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลลงสู่ระบบ และมีการ เก็บอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยในการค้นหาและ ประกาศคืนได้ง่ายขึ้น

5 ขอบเขตของโครงการ เป็นระบบที่ใช้ภายในตึกวิทยบริการเท่านั้น ระบบ มีการทำงานในรูปแบบรับและให้บริการ (Client-Server)

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน

7 เครื่องมือที่ใช้ / ภาษาที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ (OS)Window7 Professional 32bit MySQL Server Adobe Dreamweaver Cs3 Adobe Photoshop Cs5 App Serve 5.0 โปรแกรม My SQL server ภาษาที่ใช้ HTML PHP และมี CSS เข้ามา เกี่ยวข้อง

8 ขอบเขตเวลาในการดำเนินงาน

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้ค้นหาสิ่งของที่ทำหายได้ง่ายขึ้น เกิดความสะดวกในการติดตามของ เมื่อเราลืม ไว้หรือทำหาย

10 ตัวอย่างหน้า Website


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google