งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม – 28 กันยายน พ.ศ ผู้นิเทศงาน คุณ อนุรักษ์ พรหมบุบผา

2 หัวข้อในการนำเสนอ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ / ภาษาที่ใช้ ขอบเขตเวลาในการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ตัวอย่างหน้า website

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้คนที่ทำของหายภายในตึกวิทยบริการ สามารถประกาศตามหาของได้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการในตึกวิทยบริการ เมื่อพอเจอสิ่งของสามารถนำสิ่งของมาแจ้งกับเจ้าหน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลลงสู่ระบบ และมีการเก็บอย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยในการค้นหาและประกาศคืนได้ง่ายขึ้น

5 ขอบเขตของโครงการ เป็นระบบที่ใช้ภายในตึกวิทยบริการเท่านั้น
ระบบ มีการทำงานในรูปแบบรับและให้บริการ(Client-Server)

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับของหายภายในตึกวิทยบริการ 2. ศึกษาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 4. วิเคราะห์โครงสร้างฐานข้อมูลระบบ 5. ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 6. พัฒนาระบบ 7. ทดสอบระบบ

7 เครื่องมือที่ใช้ / ภาษาที่ใช้
ระบบปฏิบัติการ(OS)Window7 Professional 32bit MySQL Server Adobe Dreamweaver Cs3 Adobe Photoshop Cs5 App Serve 5.0 โปรแกรม My SQL server ภาษาที่ใช้ HTML PHP และมี CSS เข้ามาเกี่ยวข้อง

8 ขอบเขตเวลาในการดำเนินงาน

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทำให้ค้นหาสิ่งของที่ทำหายได้ง่ายขึ้น เกิดความสะดวกในการติดตามของ เมื่อเราลืมไว้หรือทำหาย

10 ตัวอย่างหน้า Website


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติสหกิจศึกษา นำเสนอโดย นางสาวจิตร์ลัดดา พุ่มคำ นางสาวสุนิสา สรรพศรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google