งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.. ไชยยงค์ กงศรี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรม Dreamweaver Adobe การสร้าง โฮมเพจด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.. ไชยยงค์ กงศรี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรม Dreamweaver Adobe การสร้าง โฮมเพจด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย.. ไชยยงค์ กงศรี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรม Dreamweaver Adobe การสร้าง โฮมเพจด้วย

2 วัตถุประ สงค์ เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้ แล้ว 1. บอกขั้นตอนการพัฒนา เว็บไซต์ได้ 2. บอกข้อแนะนำในการทำ เว็บไซต์ได้ 3. สามารถผลิตเว็บไซต์โดยใช้ โปรแกรม Adobe Dreamweaver ได้

3 Internet ? WWW ? Website ? Webpage ? Home Page ? Web Browser ? ความรู้เบื้องต้นการใช้ อินเตอร์เน็ต WWW.kku.ac.th DNS = Domain Name System WWW.md.kku.ac.th : ห้องสมุดขนาดใหญ่ : การเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมฯ : สมุด : หน้ากระดาษต่างๆ : หน้าปก : โปรแกรมแสดงผล

4 Domain ที่นิยมใช้กัน ในปัจจุบัน.com = Commercial.edu = Education.gov = Government Domain Name ชื่อย่อ ของประเทศ.th = Thailand.hk = Hongkong.sg = Singapore.jp = japan

5 .co = Commercial.ac = Academic ความหมายของ Sub Domain.go = Government.or = Organization HTML = Hyper Text Markup Language Microsoft Frontpage, Adobe Dreamweaver Netscape Composer, Adobe Golive

6 1. การเตรียมเนื้อหา 2. ออกแบบหน้าของเว็ปไซต์ ขั้นตอนในการ สร้างเว็ปไซต์ 3. ดำเนินการเขียนและทดสอบ 4. ลงทะเบียนชื่อเว็ปไซต์ และจัดหาพื้นที่ 5. นำเว็ปไซต์ที่สร้างขึ้น Upload 6. แนะนำเว็ปไซต์

7 1. การเลือกเนื้อหาสำหรับสร้างเว็ปไซต์ 2. โครงสร้างของเว็ปไซต์ ข้อแนะนำในการสร้างเว็ป ไซต์ 3. ความเร็วในการโหลด 4. ความง่ายในการค้นหาข้อมูล 5. ตัวอักษร ฉากหลัง และสี 6. รูปภาพ jpeg, gif 7. ส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ 8. ควรมีการทดสอบก่อน Upload 9. ปรับปรุงและพัฒนา

8 Adobe Dreamweaver “WYSIWYG” “HTML”

9 - ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องศึกษาภาษา HTML - สามารถใช้งานภาษาไทยได้ดี - สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) - ความสามารถในการสร้างตาราง โดยการอิมพอร์ทจาก Text File - สนับสนุน CSS (Cascading Style Sheet) - ความสามารถในการตรวจสอบเบราเซอร์ - ความสามารถในการปรับปรุง ดูแลรักษาไซต์ จุดเด่นของโปรแกรม

10 เป้าหม าย นักศึกษาทุกคนสามารถสร้างเว็ปเพจได้

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt โดย.. ไชยยงค์ กงศรี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โปรแกรม Dreamweaver Adobe การสร้าง โฮมเพจด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google