งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E – Assignment System ข้อเสนอโครงงาน และ รายงานความก้าวหน้า Advisor : Asst.Prof.Dr. Ngamnij Archint By : Mr. Piyawat Treerodporn 443020351- 9 Mr. Sarayut.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E – Assignment System ข้อเสนอโครงงาน และ รายงานความก้าวหน้า Advisor : Asst.Prof.Dr. Ngamnij Archint By : Mr. Piyawat Treerodporn 443020351- 9 Mr. Sarayut."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E – Assignment System ข้อเสนอโครงงาน และ รายงานความก้าวหน้า Advisor : Asst.Prof.Dr. Ngamnij Archint By : Mr. Piyawat Treerodporn 443020351- 9 Mr. Sarayut Panna 443020369- 0

2 วัตถุประสงค์ของ โครงงาน  เพื่อพัฒนาโปรแกรมการมอบหมายงาน สำหรับใช้ในโครงการ E - Department  เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความ สะดวกให้กับอาจารย์ในการมอบหมายงาน การตรวจงานและการให้คะแนนงาน ทาง อินเตอร์เน็ต  เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความ สะดวกแก่นักศึกษา ในการรับส่งงานที่ได้รับ มอบหมายทางอินเตอร์เน็ต

3 เป้าหมายของโครงงาน  จัดทำ Web Application เพื่อสามารถให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอนในการ มอบหมายงาน การตรวจงานและการให้คะแนนงาน แก่นักศึกษา และยังอำนวยความสะดวกให้กับ นักศึกษาในการส่งงานและติดตามงานที่ได้รับการ มอบหมายจากอาจารย์  เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนแบบ E- Learning ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  สามารถใช้งานได้ง่ายและปฏิบัติงานได้จริงตาม ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา

4 สำหรับอาจารย์ผู้สอน  สามารถสั่งงานในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์ รายวิชาได้  สามารถกำหนดและแก้ไขเกณฑ์การประเมินผลในการ ให้คะแนนของรายวิชาได้  สามารถกำหนดและแก้ไขวันครบกำหนดส่ง และ เงื่อนไขการหักคะแนน  สามารถสั่งงานในลักษณะของงานเดี่ยว หรือ งานกลุ่ม ที่แตกต่างกันได้  สามารถตรวจงานผ่านทางเว็บไซต์รายวิชาได้  สามารถให้คะแนนและแก้ไขคะแนนผ่านทางเว็บไซต์ รายวิชาได้  สามารถบันทึกและแก้ไขคะแนนงานของนักศึกษาผ่าน ทางเว็บไซต์รายวิชาได้  สามารถรวมคะแนน และคำนวณหาค่าทางสถิติผ่าน ทางเว็บไซต์รายวิชาได้ ขอบเขตงาน

5 สำหรับนักศึกษา  นักศึกษาสามารถดูรายระเอียดของงานและวันกำหนด ส่งงานที่อาจารย์มอบหมายผ่านทางเว็บไซต์รายวิชา ได้  นักศึกษาสามารถส่งงาน ดูงานและดูคะแนนงานของ ตนเองผ่านทางเว็บไซด์รายวิชาได้ ขอบเขตงาน

6 รายละเอียดในการพัฒนา เทคนิคหรือเทคโนโลยี ที่ใช้ - Database ใช้ MySQL 4.0.20 - Web application ช้ PHP 5.0.0 - Web Server ใช้ Apache 1.3.31

7  ระบบจัดการการเรียนการสอนแบบ E- Learning ของสถานศึกษาต่างๆ  E-Learning Application แบบ Open source เช่น  Moodle  Atutor  คู่มือในการศึกษาการทำงานของระบบ Learning Management System แบบ Open Source ที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน งานวิจัย หรือ โครงงานที่ เกี่ยวข้อง

8  เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU Intel Pentium III processor 930 MHz  หน่วยความจำหลัก ( Hard disk ) 15 GB ขึ้นไป  หน่วยความจำสำรอง ( RAM ) 128 MB  เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet 2100 PCL6 เครื่องมือที่ใช้ในการ พัฒนา

9 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ พัฒนา  MySQL Database 4.0.20  ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional  PHP 5.0.0  phpMyAdmin 2.5.7  Adobe® Photoshop 7.0  Adobe® Illustrator 10.2  Microsoft Office Frontpage 2003  Macromedia® Dreamweaver MX  Macromedia® Flash MX  Edit plus 2.0  Internet Explorer 6.0  PLSQL

10 วิธีดำเนินการ

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ  อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ในการจัดการ Assignment  อำนวยความสะดวกในการส่งงานของนักศึกษา  ลดขั้นตอนในการตรวจเช็ค ให้คะแนนและบันทึก คะแนนงานของอาจารย์  ลดปัญหาการล่าช้าในการส่งงานทาง E-mail ของ นักศึกษา  ให้การจัดการข้อมูลต่างๆมีความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น  ได้ระบบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ใช้สามารถเข้าใจ และปฏิบัติงานจริง อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลดจำนวนการใช้ทรัพยากรกระดาษในการ รับ - ส่งงานของนักศึกษา  ส่งเสริมให้มีการจัดการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

12 ความก้าวหน้า โครงงาน

13 รายละเอียดระบบงานที่ ได้ทำการศึกษา  โครงสร้างของระบบงานที่ศึกษา  ขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบ ของระบบ  ขั้นตอนการทํางานของระบบ  ความต้องการของระบบ  ปัญหาและอุปสรรคของระบบ รวมทั้งขีดจํากัดตางๆ

14 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน  โครงสรางและขอบเขตของ ระบบงาน  ขั้นตอนการทำงานของระบบงาน  การสั่งงานของอาจารย์  การส่งงานของนักศึกษา  การตรวจและให้คะแนนงาน  กำหนดเกณฑ์การประเมิณผล  บันทึกคะแนน รวมคะแนนและตัดเกรด

15 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบงาน  ระบบข้อมูลและ สารสนเทศ  ข้อมูลนำเข้า  การประมวลผล  รายงานและการสืบค้น สารสนเทศ

16 ระบบข้อมูลและ สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบ พจนานุกรมข้อมูล - ER Diagram - Data DictionaryData Dictionary

17

18 1. OFFICER 2. COURSE 3. CLASS 4. STUDENTMAST ER 5. ASS_MAINASSI GNMENT 6. ASS_GROUP 7. ASS_ASSIGNME NTTIME 8. ASS_LATECONDI TION 9. ASS_SUBMISSION 10. ASS_MEMBER 11. ASS_WORKTOTA L 12. ASS_WORKSTUD ENTSCORE 13. ASS_WORKSTATI STIC 14. ASS_STUDENTTO TALSCORE

19 User Interface

20

21

22

23 MENU 2 User Interface

24

25 MENU 4 User Interface

26

27 MENU 5 User Interface

28 For student User Interface

29 DEMO

30 Thank You


ดาวน์โหลด ppt E – Assignment System ข้อเสนอโครงงาน และ รายงานความก้าวหน้า Advisor : Asst.Prof.Dr. Ngamnij Archint By : Mr. Piyawat Treerodporn 443020351- 9 Mr. Sarayut.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google