งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E – Assignment System ข้อเสนอโครงงาน และ รายงานความก้าวหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E – Assignment System ข้อเสนอโครงงาน และ รายงานความก้าวหน้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E – Assignment System ข้อเสนอโครงงาน และ รายงานความก้าวหน้า
Advisor : Asst.Prof.Dr. Ngamnij Archint By : Mr. Piyawat Treerodporn Mr. Sarayut Panna

2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อพัฒนาโปรแกรมการมอบหมายงานสำหรับใช้ในโครงการ E - Department เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ในการมอบหมายงาน การตรวจงานและการให้คะแนนงาน ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ในการรับส่งงานที่ได้รับมอบหมายทางอินเตอร์เน็ต

3 เป้าหมายของโครงงาน จัดทำ Web Application เพื่อสามารถให้บริการอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอนในการมอบหมายงาน การตรวจงานและการให้คะแนนงานแก่นักศึกษา และยังอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการส่งงานและติดตามงานที่ได้รับการมอบหมายจากอาจารย์ เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนแบบ E-Learning ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้ง่ายและปฏิบัติงานได้จริงตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา

4 ขอบเขตงาน สำหรับอาจารย์ผู้สอน
สามารถสั่งงานในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์รายวิชาได้ สามารถกำหนดและแก้ไขเกณฑ์การประเมินผลในการให้คะแนนของรายวิชาได้ สามารถกำหนดและแก้ไขวันครบกำหนดส่ง และเงื่อนไขการหักคะแนน สามารถสั่งงานในลักษณะของงานเดี่ยว หรือ งานกลุ่ม ที่แตกต่างกันได้ สามารถตรวจงานผ่านทางเว็บไซต์รายวิชาได้ สามารถให้คะแนนและแก้ไขคะแนนผ่านทางเว็บไซต์รายวิชาได้ สามารถบันทึกและแก้ไขคะแนนงานของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์รายวิชาได้ สามารถรวมคะแนน และคำนวณหาค่าทางสถิติผ่านทางเว็บไซต์รายวิชาได้

5 ขอบเขตงาน สำหรับนักศึกษา
นักศึกษาสามารถดูรายระเอียดของงานและวันกำหนดส่งงานที่อาจารย์มอบหมายผ่านทางเว็บไซต์รายวิชาได้ นักศึกษาสามารถส่งงาน ดูงานและดูคะแนนงานของตนเองผ่านทางเว็บไซด์รายวิชาได้

6 รายละเอียดในการพัฒนา
เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ - Database ใช้ MySQL Web application ช้ PHP Web Server ใช้ Apache

7 งานวิจัย หรือ โครงงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบจัดการการเรียนการสอนแบบ E-Learning ของสถานศึกษาต่างๆ E-Learning Application แบบ Open source เช่น Moodle Atutor คู่มือในการศึกษาการทำงานของระบบ Learning Management System แบบ Open Source ที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน

8 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU Intel Pentium III processor MHz หน่วยความจำหลัก ( Hard disk ) 15 GB ขึ้นไป หน่วยความจำสำรอง ( RAM ) 128 MB เครื่องพิมพ์ HP Laser Jet 2100 PCL6

9 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
MySQL Database ระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional PHP 5.0.0 phpMyAdmin 2.5.7 Adobe® Photoshop 7.0 Adobe® Illustrator 10.2 Microsoft Office Frontpage 2003 Macromedia® Dreamweaver MX Macromedia® Flash MX Edit plus 2.0 Internet Explorer 6.0 PLSQL

10 วิธีดำเนินการ

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ในการจัดการ Assignment อำนวยความสะดวกในการส่งงานของนักศึกษา ลดขั้นตอนในการตรวจเช็ค ให้คะแนนและบันทึกคะแนนงานของอาจารย์ ลดปัญหาการล่าช้าในการส่งงานทาง ของนักศึกษา ให้การจัดการข้อมูลต่างๆมีความสะดวก ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น ได้ระบบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ใช้สามารถเข้าใจและปฏิบัติงานจริง อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดจำนวนการใช้ทรัพยากรกระดาษในการรับ - ส่งงานของนักศึกษา ส่งเสริมให้มีการจัดการการเรียนการสอนทางไกลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

12 ความก้าวหน้าโครงงาน

13 รายละเอียดระบบงานที่ได้ทำการศึกษา
โครงสร้างของระบบงานที่ศึกษา ขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบของระบบ ขั้นตอนการทํางานของระบบ ความต้องการของระบบ ปัญหาและอุปสรรคของระบบ รวมทั้งขีดจํากัดตางๆ

14 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
โครงสรางและขอบเขตของระบบงาน ขั้นตอนการทำงานของระบบงาน การสั่งงานของอาจารย์ การส่งงานของนักศึกษา การตรวจและให้คะแนนงาน กำหนดเกณฑ์การประเมิณผล บันทึกคะแนน รวมคะแนนและตัดเกรด

15 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ระบบข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลนำเข้า การประมวลผล รายงานและการสืบค้นสารสนเทศ

16 ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลที่ออกแบบ พจนานุกรมข้อมูล - ER Diagram - Data Dictionary

17

18 Data Dictionary 1. OFFICER 2. COURSE 8. ASS_LATECONDITION
3. CLASS 4. STUDENTMASTER 5. ASS_MAINASSIGNMENT 6. ASS_GROUP 7. ASS_ASSIGNMENTTIME 8. ASS_LATECONDITION 9. ASS_SUBMISSION 10. ASS_MEMBER 11. ASS_WORKTOTAL 12. ASS_WORKSTUDENTSCORE 13. ASS_WORKSTATISTIC 14. ASS_STUDENTTOTALSCORE

19 User Interface

20 User Interface

21 User Interface

22 User Interface

23 User Interface MENU 2

24 User Interface

25 User Interface MENU 4

26 User Interface

27 User Interface MENU 5

28 User Interface For student

29 DEMO

30 Thank You


ดาวน์โหลด ppt E – Assignment System ข้อเสนอโครงงาน และ รายงานความก้าวหน้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google