งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ข้อมูลศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่  ข้อมูลกองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการ เดินอากาศ  งานที่ได้รับมอบหมาย  ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน  ปัญหาในการฝึกงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ข้อมูลศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่  ข้อมูลกองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการ เดินอากาศ  งานที่ได้รับมอบหมาย  ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน  ปัญหาในการฝึกงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ข้อมูลศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่  ข้อมูลกองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการ เดินอากาศ  งานที่ได้รับมอบหมาย  ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน  ปัญหาในการฝึกงาน  ข้อเสนอแนะ 2 of 15

3 รับโอนงานมาจาก กรมขนส่งทางอากาศ ( ขอ. ) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2531 100 หมู่ที่ 3 ถ. สนามบิน ต. คลองหลา อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา 90115 โทรศัพท์ 0-7425-1051 - 65 Fax 0-7425-1339 เวลาธุรการ เปิดทำการเวลา 08.00 -17.00 น. 3 of 15

4 4 of 15 การบริการ 1. บริการการเดินอากาศ 1.1 การควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณท่า อากาศยาน 1.2 การควบคุมจราจรทางอากาศ เขต ประชิดท่าอากาศยาน 1.3 การควบคุมจราจรทางอากาศตาม เส้นทางบิน 2. บริการเกี่ยวเนื่องด้านการบิน

5 5 of 15 หอบังคับการบินลูกข่าย 1. หอบังคับการบินตรัง 2. หอบังคับการบินนราธิวาส

6 6 of 15 เครื่องช่วยการเดินอากาศ 1. ประเภททัศนวิสัย ( Visual Aids ) เป็น เครื่องช่วยที่ทำให้เกิดความปลอดภัย และ สะดวกในการทำการบินโดยใช้สายตามอง 2. ประเภทวิทยุช่วยการเดินอากาศ ( Air Navigation Radio Aids ) เป็นอุปกรณ์วิทยุที่ ส่งสัญญาณออกไปเพื่อให้อากาศยานสามารถ บินไปยังจุดหมายอย่างถูกต้องแม่นยำ และ ปลอดภัย

7 7 of 15 หน้าที่ของงานวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการ เดินอากาศ ( วช.) 1. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ NDB. 2. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME 3. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ LOCALIZER 4. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ GLIDE SLOPE 5. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ DME. 6. สถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ MIDDLE MARKER

8 8 of 15  จัดทำ Web Application ของกองเครื่องช่วย การเดินอากาศ  การยืม – คืน อุปกรณ์เครื่องมือวัด  การตรวจสอบ การส่งสอบเทียบของอุปกรณ์ เครื่องมือวัด  การจัดทำฐานข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงานและอุปกรณ์เครื่องมือวัด

9 9 of 15

10 10 of 15

11 11 of 15  ได้รับความรู้จากการศึกษาการทำงานของระบบ เครื่งช่วยการเดินอากาศ DVOR DME GLIDE SLOPE LOCALIZER MIDDLE MARKER  เข้าชมการทำงานในห้อง Approach Control  เข้าชมหอบังคับการบิน

12 12 of 15  มีความรู้ในการเขียนภาษา php,html และ java script  สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop, Dreamweaver และ Photoscape  รู้จักการวางแผน แบ่งงาน และการแบ่งเวลาใน การทำงาน  รู้จักหลักและวิธีในการค้นคว้าหาข้อมูล  มีความรับผิดชอบ  รู้จักการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใน องค์กร  ได้เรียนรู้การทำงานจริง ในสถานที่จริง

13 13 of 15  ระยะเวลาในการฝึกงานน้อยเกินไป  ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาที่นำมาใช้ใน การทำงาน เนื่องจากไม่ได้ลงเรียนในรายวิชาที่ เปิดสอน ( php,java script, ฐานข้อมูลของ phpMyAdmin ใช้ My SQL,html, style sheet )

14 14 of 15  ควรมีการกำหนดรายละเอียดความต้องการ ความรู้ในด้านต่างๆแก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับ นักศึกษาฝึกงาน  นักศึกษาฝึกงานควรศึกษาความรู้ต่างๆตาม ความต้องการของสถานที่ที่ไปฝึกงาน ก่อนไป ฝึกจริง  ควรมีระยะเวลาในการฝึกงานนานกว่านี้  นักศึกษาฝึกงานควรศึกษาข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับสถานที่ ที่ไปศึกงานก่อนการฝึก จริง

15 15 of 15

16


ดาวน์โหลด ppt  ข้อมูลศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่  ข้อมูลกองวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการ เดินอากาศ  งานที่ได้รับมอบหมาย  ประโยชน์ที่ได้จากการฝึกงาน  ปัญหาในการฝึกงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google