งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Web Base Application การพัฒนาการใช้งานในระบบเว็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Web Base Application การพัฒนาการใช้งานในระบบเว็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Web Base Application การพัฒนาการใช้งานในระบบเว็บ

2 2 รายการเนื้อหา Web Server Web Server Web Browser Web Browser การติดต่อระหว่าง Web Server กับ Web Browser การติดต่อระหว่าง Web Server กับ Web Browser Static Webpage Static Webpage Dynamic Webpage Dynamic Webpage

3 3 Client/Server System ในการทำงานของ Webpage จะอาศัย การ ทำงานในลักษณะ Client/Server คือ ระบบ คอมพิวเตอร์ จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ส่วนที่ ทำงานร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งได้แก่ เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Server และเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Client โดยปกติ เครื่อง Server เพียงเครื่องเดียว ส่วน Client จะมีจำนวนตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวในระบบ Webpage ก็จำเป็น จะต้องมีโปรแกรมที่ทำงานอยู่บนเครื่อง Server และโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่อง Client.

4 4 Web Server / Browser คอมพิวเตอร์ที่เป็น Server ในความหมายของ Internet คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง โปรแกรม Web Server เช่น โปรแกรม Internet Information Server (IIS), Personal Web Server (PWS),Apache (Freeware) ไว้ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Client จะได้แก่ เครื่องที่มีการติดตั้งโปรแกรม Browser เช่น โปรแกรม Internet Explorer, Netscape ไว้

5 5 Web Server / Browser ซึ่งในกรณีที่เครื่องที่ทำหน้าที่เป็น Web Server และ Client อยู่กันคนละเครื่อง จะเรียก การติดต่อระหว่างเครื่อง Web Server กับ Client ว่าเป็นการติดต่อแบบ Remote Connection แต่ถ้าเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น Web Server และ Client อยู่ในเครื่องเดียวกัน จะเรียกการติดต่อ ระหว่าง Web Server กับ Client ว่าเป็นการติดต่อ แบบ Local Connection Server Client Remote

6 6 Web Server / Browser การทำงานของโปรแกรม Web Server และ โปรแกรม Web Browser จะมีการทำงานที่ สัมพันธ์กัน คือ Browser จะเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ จึงมีหน้าที่ รับข้อมูลจากผู้ใช้ และนำข้อมูลที่ส่งกลับมาจาก Web Server มาแสดงผล Web Server Client Browser

7 7 Web Server / Browser ส่วนหน้าที่หลักของ Web Server คือ จะทำ การจัดเก็บ, ประมวลผลและทำการส่งข้อมูลของ Web Pages ไปแสดงผลที่ Web Browser ตาม ความต้องการที่ส่งมาจากโปรแกรม Web Browser Web Server HTML, CGI, Image… Client / Browser ร้องขอข้อมูล ส่งข้อมูลตามที่ร้องขอ

8 8 Static Web Page ในยุคแรก Web Page จะอยู่ในรูปแบบ ของ Static Web Page ซึ่งเป็นเพ็จที่ ตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้อย่าง จำกัด เนื่องจากการ กระทำต่างๆ ได้ถูก กำหนดไว้ล่วงหน้า เท่านั้น ดังนั้นรูปแบบ ของเพ็จจะเป็น แบบเดิมอยู่เสมอไม่ว่า ผู้เรียกเพ็จนั้นจะเป็น ใคร, เวลาใด หรือเข้า มาดูจากที่ไหน Static web page

9 9 Dynamic Web Page เว็บไซต์แบบ Dynamic คือเป็นเว็บที่ผู้ใช้ หรือผู้ดูแล เว็บ (Web Master) สามารถที่ จะ update ข้อมูลในเว็บไซต์ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ โดย อาศัยหลักการของ CGI หรือ Common Gateway Interface คือ การรับข้อมูล จาก Client ไปประมวลผลที่ Server และส่ง ผลลัพธ์กลับไปให้ Cilent ภาษาโปรแกรมที่สนับสนุน หลักการทำงานของ CGI มี หลายภาษา แต่ที่ใช้กันโดย ส่วนใหญ่ มีอยู่กัน 3 ภาษาหลัก ๆ ได้แก่ Perl PHP ASP เว็บไซต์แบบ Dynamic คือเป็นเว็บที่ผู้ใช้ หรือผู้ดูแล เว็บ (Web Master) สามารถที่ จะ update ข้อมูลในเว็บไซต์ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ โดย อาศัยหลักการของ CGI หรือ Common Gateway Interface คือ การรับข้อมูล จาก Client ไปประมวลผลที่ Server และส่ง ผลลัพธ์กลับไปให้ Cilent ภาษาโปรแกรมที่สนับสนุน หลักการทำงานของ CGI มี หลายภาษา แต่ที่ใช้กันโดย ส่วนใหญ่ มีอยู่กัน 3 ภาษาหลัก ๆ ได้แก่ Perl PHP ASP

10 10 Dynamic Web Page Webpage ที่มีลักษณะเป็น Dynamic 1. เว็บเพจแบบ Dynamic ที่ฝั่ง Server : จะมี การทำงานที่ Server แล้วส่งผลที่ได้ไปแสดงที่ Browser เช่น ASP, PHP, JSP เป็นต้น 2. เว็บเพจแบบ Dynamic ที่ฝั่ง Client : จะมี การทำงานที่ฝั่งผู้ใช้งานโดยจะมีการเปลี่ยน สภาพแวดล้อมตามผู้ใช้งาน เช่น DHTML, JavaScript, เป็นต้น 2. เว็บเพจแบบ Dynamic ที่ฝั่ง Client : จะมี การทำงานที่ฝั่งผู้ใช้งานโดยจะมีการเปลี่ยน สภาพแวดล้อมตามผู้ใช้งาน เช่น DHTML, JavaScript, เป็นต้น

11 11 Script Program โปรแกรม Script จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. โปรแกรม Client-Side Script 2. โปรแกรม Server-Side Script

12 12 Script Script เว็บเพจที่กำหนดการกระทำต่างๆเพื่อสามารถ รองรับสถานการณ์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ ทันที Client-Side Script Client-Side Script  จะถูกแปล Script โดย Browser เช่น VBScript, JavaScript Server-Side Script Server-Side Script  จะถูกแปลและประมวลผลโดย Web Server เช่น ASP, PHP,JSP

13 13 ข้อดี - ข้อเสียของโปรแกรม Client-Side Script และ Server-Side Script Client-Side Script จะถูกแปลและ ประมวลผลที่ Browser ซึ่งไม่ผ่านระบบเครือข่าย ส่วน Server-Side Script จะประมวลผลที่ Web Server ซึ่งต้องผ่านระบบเครือข่าย ดังนั้น Client- Side Script จึงสามารถลดภาระของ Web Server ซึ่งเป็นผลให้ “Response Time” เร็วกว่าโปรแกรม Server-Side Script Client-Side Script จะถูกแปลและ ประมวลผลที่ Browser ซึ่งไม่ผ่านระบบเครือข่าย ส่วน Server-Side Script จะประมวลผลที่ Web Server ซึ่งต้องผ่านระบบเครือข่าย ดังนั้น Client- Side Script จึงสามารถลดภาระของ Web Server ซึ่งเป็นผลให้ “Response Time” เร็วกว่าโปรแกรม Server-Side Script Web Server Client Client-Side Script มี Response Time ที่เร็ว มี Response Time ที่เร็ว

14 14 ข้อดี - ข้อเสียของโปรแกรม Client-Side Script และ Server-Side Script ข้อจำกัดของ Client-Side Script ได้แก่ โปรแกรมที่พัฒนาด้วย Client-Side Script ใน ภาษาใดภาษาหนึ่ง อาจไม่สามารถนำไปใช้งานกับ Browser ที่ต่างกันได้ เช่น ข้อจำกัดของ Client-Side Script ได้แก่ โปรแกรมที่พัฒนาด้วย Client-Side Script ใน ภาษาใดภาษาหนึ่ง อาจไม่สามารถนำไปใช้งานกับ Browser ที่ต่างกันได้ เช่น Internet Explorer สามารถใช้ภาษา VBScript และ Jscript ได้ Netscape สามารถใช้ภาษา JavaScript ได้ ซึ่งต่างจากโปรแกรม Server-Side Script ที่ไม่ ขึ้นอยู่กับตัว Browser

15 15 ข้อดี - ข้อเสียของโปรแกรม Client-Side Script และ Server-Side Script คำสั่งต่างๆ ที่เป็น Client-Side Script สามารถ เรียกดูได้ด้วยโปรแกรม Browser ดังนั้นจึงเสี่ยงต่อ การถูกสำเนาโปรแกรม Client-Side Script ไปใช้ โดยผู้อื่น คำสั่งต่างๆ ที่เป็น Client-Side Script สามารถ เรียกดูได้ด้วยโปรแกรม Browser ดังนั้นจึงเสี่ยงต่อ การถูกสำเนาโปรแกรม Client-Side Script ไปใช้ โดยผู้อื่น ส่วนโปรแกรมที่เป็นลักษณะ Server-Side Script นั้นจะไม่พบปัญหาดังกล่าวนี้ เนื่องจากตัว โปรแกรม script จะอยู่ในส่วนของ Web Server และ Web Server จะส่งเพียงผลลัพธ์ที่ได้จาก Script นั้นๆ ไปยัง Browser เท่านั้น ซึ่งอยู่ในรูป HTML ที่ไม่มีส่วนประกอบของคำสั่ง Server-Side Script

16 16 PHP ย่อมาจาก Personal Home Pages ซึ่งเป็นภาษาสคริปต์ที่ถูกฝังในเว็บเพจ โดยเว็บ เพจที่มีสคริปต์ PHP แทรกอยู่นั้นจะทำงานที่ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Script) คือ จะถูก ประมวลผลการทำงานที่เซิร์ฟเวอร์ก่อน แล้วจึง ส่งผลการทำงานที่เป็น HTML มาแสดงผลที่ Browser ของผู้ใช้งาน PHP ย่อมาจาก Personal Home Pages ซึ่งเป็นภาษาสคริปต์ที่ถูกฝังในเว็บเพจ โดยเว็บ เพจที่มีสคริปต์ PHP แทรกอยู่นั้นจะทำงานที่ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Script) คือ จะถูก ประมวลผลการทำงานที่เซิร์ฟเวอร์ก่อน แล้วจึง ส่งผลการทำงานที่เป็น HTML มาแสดงผลที่ Browser ของผู้ใช้งาน ภาษา PHP

17 17 Resource ที่ใช้ในการพัฒนา Dynamic Web Application โปรแกรม Web Server เพื่อจำลองเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้สามารถบริการการเรียกดูข้อมูล เอกสารเว็บ ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ -> Apache โปรแกรม Web Server เพื่อจำลองเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้สามารถบริการการเรียกดูข้อมูล เอกสารเว็บ ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ -> Apache ภาษาโปรแกรมที่สนับสนุนหลักการทำงานการ ทำงานของ CGI -> PHP ภาษาโปรแกรมที่สนับสนุนหลักการทำงานการ ทำงานของ CGI -> PHP โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล -> MySQL โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล -> MySQL โปรแกรมช่วยจัดการฐานข้อมูล -> PhpMyAdmin โปรแกรมช่วยจัดการฐานข้อมูล -> PhpMyAdmin

18 18 Q & A


ดาวน์โหลด ppt 1 Web Base Application การพัฒนาการใช้งานในระบบเว็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google