งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร 1. กองวิจัย 2. การวิจัย 3. การจัดการ ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร 1. กองวิจัย 2. การวิจัย 3. การจัดการ ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร 1. กองวิจัย 2. การวิจัย 3. การจัดการ ความรู้

2 เกษตรกร คุณภาพ ครอบครัว อบอุ่น ชุมชน เข้มแข็ง สังคม ปลอดภัย คุณภาพ ชีวิตที่ดี เป้าหมายการทำงาน เพื่อ... เกษตรกรเข้มแข็ง : ประเทศไทยแข็งแรง

3 เป้าหมาย กองวิจัย คน งา น องค์ก ร วิจัยมือ อาชีพ ผลงานวิจัยมี คุณค่า RBW: Res Based Working Allianc e ทาง วิชากา ร Far mer จาก บุคลากรสู่ นักวิจัยมือ อาชีพ จาก หน่วยงานสู่ องค์กรแห่ง การทำงาน ด้วยการวิจัย

4 4 Methodology: วิธี วิทยาการทำงาน 1. สร้าง KM และใช้ KM โดย - วิจัยเอง - วิจัยร่วมกับผู้อื่น 2. สร้าง KM-TEAM ขับเคลื่อน งานให้ บรรลุเป้าหมาย 3. สร้าง Research Mentor พี่เลี้ยง / คลินิกวิจัย 4. สร้าง RBW เป็นสังคม แห่งการทำงาน ด้วยการวิจัย KMRBWKM TeamRM Team

5 กรอบแนวคิด Research Mobile Team: RM Team ความมุ่ง หมาย Node ใน พื้นที่ ทีมวิจัยใน พื้นที่ พัฒนา ทีม Netw ork วัฒนธรรม การทำงาน วัฒนธรรม การเรียนรู้ วัฒนธรรม การวิจัย

6 กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ - วิสาหกิจ ชุมชน - ศูนย์เรียนรู้ - Food Safety - เสริมทักษะ วิธีวิจัย - ทีม วิทยากร FS - RM team - การจัดการ ความรู้ KM team - RM team ขับเคลื่อน เขต / จังหวัด - เป็นพี่เลี้ยง R to R วิจัย สอดคล้อ ง ยุทธศาส ตร์ พัฒนา บุคลากร RBW ทุก หน่วยงาน มี KM team - สร้าง เครือข่าย วิจัย - สนับสนุน การวิจัย 1. ผลงานวิจั ย มีคุณค่า 2. บุคลากร มี คุณภาพ 3. การ เรียนรู้เชิง ระบบ 4. เครือข่าย งานวิจัย กวพ.

7 โครงการส่งเสริมการ ผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ปี 2550

8 เป้าห มาย กระบวน การ Inp ut Workshop กับเขต จังหวัด 1 ครั้ง เขตติดตาม ทำงานกับ จังหวัด ประชุม 3 ครั้ง ที่เขต มี RM.T เป็นพี่ เลี้ยง focus group กับเกษตรกร อาสา / ส่วนกลาง เขต จังหวัด ( คัดเลือก ) ประมวลสรุป RM.Te am 1. พัฒนาโครงการส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 2. ผลงานวิจัย 3. นักวิจัยมีทักษะการทำวิจัย ในงานประจำ 4. เครือข่าย Node ตาม เขต 6 เขต จำนวน 2 จังหวัดต่อเขต - ทรัพยากร คน - ทรัพยากร เงิน - ทรัพยากร ความรู้ - ทรัพยากร เวลา - ทรัพยากร การจัดการ

9 นวส. จว. ( ทีมสนับสนุน งานวิจัย ) RM.Team+ เขต RM Team Action Research P A O F เกษตรกร 310,673 ราย ทีมพัฒนา หลักสูตร 45 คน ทีมระดับจังหวัด จังหวัดละ 5 คน x 76 จังหวัด = 380 คน ระดับอำเภอ 5,093 คน อาสาสมัคร เกษตรกร 15,279 คน อบรม 3 วัน ( เขต ) อบรม 4 วัน ( จังหวัด ) อบรม 2 วัน ( จังหวัด, อำเภอ ) Model การ พัฒนาปี 2550 1. โครงการวิจัย : ศึกษากระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน ( กวพ.) (Explore and Explain) 2. วิจัยเชิงปฏิบัติการ ระดับจังหวัด ( วิจัย ควบคู่กับงานโครงการที่ รับผิดชอบ ) นวส. จังหวัด, กวพ. กรณีศึกษา : ศึกษาผลการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้ มาตรฐาน (Action Research) Explore & Explain

10 ระดับ มิติ ส่วนกลางเขตจังหวัด Outc ome - ข้อมูล - เสริมหนุน งานวิจัย - น. ส. มีทักษะ - นวส. มีความรู้และทักษะการ ทำวิจัยในงานประจำ - แนวทางการปรับปรุงงาน / โครงการ Outp ut - เครือข่าย - ผลการวิจัย - เครือข่าย - ผลงานวิจัย - เรียนรู้การทำวิจัยในงานประจำ - รายงานการปฏิบัติงาน - ผลงานวิจัย Proc ess - ประชุมสัมมนา - ติดตาม - focus group - สรุปบทเรียน - จัดทำแผนวิจัย - focus group - ร่วมสรุปข้อมูล - สรุปบทเรียน - รายงานการ วิจัย - วางแผน / ดำเนินการ - แผนปฏิบัติงาน - focus group - วิเคราะห์ สรุปแนวทางพัฒนา Inpu t - หลักสูตร -RM. Team - แบบจัดเก็บ ข้อมูล - แบบบันทึกผล การปฏิบัติงาน - แบบสัมภาษณ์ - งบประมาณ - ผู้ประสานงาน - งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบงานวิจัย - เกษตรกร - เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โครงการวิจัยการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2550


ดาวน์โหลด ppt กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร 1. กองวิจัย 2. การวิจัย 3. การจัดการ ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google