งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
การวิจัย การจัดการความรู้

2 เกษตรกรเข้มแข็ง: ประเทศไทยแข็งแรง
เป้าหมายการทำงาน เพื่อ... เกษตรกรคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรเข้มแข็ง: ประเทศไทยแข็งแรง

3 เป้าหมายกองวิจัย คน องค์กร งาน Farmer ผลงานวิจัยมีคุณค่า วิจัยมืออาชีพ
RBW: Res Based Working Alliance ทางวิชาการ จากบุคลากรสู่นักวิจัยมืออาชีพ จากหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการทำงานด้วยการวิจัย Farmer

4 4 Methodology: วิธีวิทยาการทำงาน
1. สร้าง KM และใช้ KM โดย - วิจัยเอง - วิจัยร่วมกับผู้อื่น 2. สร้าง KM-TEAM ขับเคลื่อนงานให้ บรรลุเป้าหมาย 3. สร้าง Research Mentor พี่เลี้ยง/ คลินิกวิจัย 4. สร้าง RBW เป็นสังคมแห่งการทำงาน ด้วยการวิจัย KM KM Team RM Team RBW

5 กรอบแนวคิด Research Mobile Team: RM Team
ความมุ่งหมาย Network พัฒนาทีม Node ในพื้นที่ ทีมวิจัยในพื้นที่ วัฒนธรรมการทำงาน วัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมการวิจัย

6 - เสริมทักษะวิธีวิจัย - สร้างเครือข่ายวิจัย
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ 1. ผลงานวิจัย มีคุณค่า วิจัยสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ - วิสาหกิจชุมชน - ศูนย์เรียนรู้ - Food Safety 2. บุคลากร มีคุณภาพ พัฒนาบุคลากร RBW - เสริมทักษะวิธีวิจัย - ทีมวิทยากร FS - RM team กวพ. 3. การเรียนรู้เชิงระบบ ทุกหน่วยงาน มี KM team - การจัดการความรู้ KM team - RM team ขับเคลื่อน เขต/จังหวัด - เป็นพี่เลี้ยง R to R 4. เครือข่าย งานวิจัย - สร้างเครือข่ายวิจัย สนับสนุนการวิจัย

7 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2550

8 เป้าหมาย Input กระบวนการ
Workshop กับเขต จังหวัด 1 ครั้ง 1. พัฒนาโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน RM.Team ทรัพยากรคน ทรัพยากรเงิน ทรัพยากรความรู้ ทรัพยากรเวลา ทรัพยากรการจัดการ เขตติดตามทำงานกับจังหวัด 2. ผลงานวิจัย 3. นักวิจัยมีทักษะการทำวิจัยในงานประจำ ประชุม 3 ครั้งที่เขต มี RM.T เป็นพี่เลี้ยง 4. เครือข่าย Node ตามเขต 6 เขต จำนวน 2 จังหวัดต่อเขต focus group กับเกษตรกรอาสา/ส่วนกลาง เขต จังหวัด (คัดเลือก) ประมวลสรุป

9 (ทีมสนับสนุนงานวิจัย) จังหวัดละ 5 คน x 76 จังหวัด = 380 คน
ทีมพัฒนาหลักสูตร 45 คน นวส. จว. (ทีมสนับสนุนงานวิจัย) RM.Team+เขต RM Team Action Research P A O F อบรม 3 วัน (เขต) ทีมระดับจังหวัด จังหวัดละ 5 คน x 76 จังหวัด = 380 คน อบรม 4 วัน (จังหวัด) Explore & Explain ระดับอำเภอ 5,093 คน อบรม 2 วัน (จังหวัด, อำเภอ) อาสาสมัครเกษตรกร 15,279 คน Model การพัฒนาปี 2550 เกษตรกร 310,673 ราย 1. โครงการวิจัย : ศึกษากระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (กวพ.) (Explore and Explain) 2. วิจัยเชิงปฏิบัติการ ระดับจังหวัด (วิจัย ควบคู่กับงานโครงการที่รับผิดชอบ) นวส.จังหวัด, กวพ. กรณีศึกษา : ศึกษาผลการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (Action Research)

10 โครงการวิจัยการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2550
ระดับ มิติ ส่วนกลาง เขต จังหวัด Outcome -ข้อมูล - เสริมหนุนงานวิจัย - น.ส. มีทักษะ - นวส. มีความรู้และทักษะการทำวิจัยในงานประจำ - แนวทางการปรับปรุงงาน/โครงการ Output -เครือข่าย -ผลการวิจัย - เครือข่าย ผลงานวิจัย - เรียนรู้การทำวิจัยในงานประจำ - รายงานการปฏิบัติงาน Process -ประชุมสัมมนา - ติดตาม - focus group -สรุปบทเรียน - จัดทำแผนวิจัย - ร่วมสรุปข้อมูล - สรุปบทเรียน รายงานการวิจัย - วางแผน/ดำเนินการ - แผนปฏิบัติงาน - วิเคราะห์ สรุปแนวทางพัฒนา Input -หลักสูตร -RM. Team -แบบจัดเก็บข้อมูล -แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน -แบบสัมภาษณ์ -งบประมาณ - ผู้ประสานงาน งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบงานวิจัย - เกษตรกร - เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google