งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบูรณาการ อพม. กับโครงการ พัฒนาตำบลต้นแบบ กลุ่มนโยบาย สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบูรณาการ อพม. กับโครงการ พัฒนาตำบลต้นแบบ กลุ่มนโยบาย สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบูรณาการ อพม. กับโครงการ พัฒนาตำบลต้นแบบ กลุ่มนโยบาย สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ

2 ภารกิจกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ การจัดบริการสวัสดิการสังคมให้กับ ประชาชน โดยมีการพัฒนารูปแบบและ วิธีการในการให้บริการสวัสดิการสังคม ในด้านต่าง ๆ อาทิ บริการสวัสดิการ สังคมด้านสังคมสงเคราะห์ การ ช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา และการ ประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ สังคม  การจัดบริการสวัสดิการสังคมให้กับ ประชาชน โดยมีการพัฒนารูปแบบและ วิธีการในการให้บริการสวัสดิการสังคม ในด้านต่าง ๆ อาทิ บริการสวัสดิการ สังคมด้านสังคมสงเคราะห์ การ ช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา และการ ประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ สังคม

3 โครงสร้าง กรม พส.  สำนักป้องกันการค้าหญิงและเด็ก ( สปป.)  สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิง และเด็ก ( สญด.)  สำนักบริการสวัสดิการสังคม ( สบส.)  สำนักพัฒนาสังคม ( สพส.)  สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ( สคส.)  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการ ( สสว.1-12)

4 สำนักป้องกันการค้าหญิงและ เด็ก  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด  ศูนย์ประชาบดี 1300 / รถสีชมพูหวาน แหวว  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์  โครงการขจัดความรุนแรงในครองครัว

5 สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิง และเด็ก  สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี / สถานคุ้มครองและ พัฒนาอาชีพสตรี  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น  โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว  โครงการฝึกอบรมอาชีพช่วงปิดภาคเรียน  เงินสงเคราะห์เด็ก  เงินสงเคราะห์สตรี

6 สำนักบริการสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์คนพิการ / โรงงานคนพิการ / ศูนย์ฟื้นฟู  สถานสงเคราะห์คนพิการ / โรงงานคนพิการ / ศูนย์ฟื้นฟู  สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง  บ้านมิตรไมตรี / ที่พักคนเดินทาง  บ้านพักคนชรา / ศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  โครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ  โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุใน ชุมชน

7 สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน ( สคส.)  เป็นกรม พส. ในเขต กทม.  ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 37 เขต  บริการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน  กองทุนสตรี  กองทุน SML

8 สำนักพัฒนาสังคม  หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่... จังหวัด..  หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเอง  โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคม และสวัสดิการ  โครงการคลินิกครอบครัว  โครงการสวัสดิการเติมเต็มชีวิต  โครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วน ร่วม  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (15 วัน )  โครงการบูรณาการกลไกสู่ประชาคม อาเซียน

9 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการ 1-12 ส่งเสริมเครือข่าย พม. ตำบล  ส่งเสริมเครือข่าย พม. ตำบล  พัฒนาศักยภาพเครือข่าย  เชื่อมต่องานกรมฯ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด  ส่งเสริมวิชาการ / การศึกษาวิจัยด้านการ พัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

10 โครงการตำบลต้นแบบการ พัฒนาสังคม และสวัสดิการสังคม วัตถุประสงค์  น้อมนำ model โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัวมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมายและครอบครัว  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สังคมอย่างเหมาะสมกับพื้นที่  พัฒนาให้เป็นกลไกขับเคลื่อนสู่สวัสดิการ สังคมถ้วนหน้า

11 Value chain ตำบลต้นแบบ  End = ตำบล / ชุมชน สามารถจัด สวัสดิการสังคมได้ด้วยตนเองอย่างมี ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน  Inbound Logistic  Inbound Logistic : สำรวจข้อมูลการ จัดสวัสดิการตำบล  Operation  Operation : ประเมินและจัดกลุ่ม ศักยภาพตำบล  Outbound  Outbound : ส่งเสริมศักยภาพ / พัฒนา ศักยภาพ  Marketing  Marketing : ส่งเสริมสู่มาตรฐาน  After Sale Service  After Sale Service : ยกย่อง / คิดค้น นวัตกรรม

12 กรอบการดำเนินงานตำบล ต้นแบบ  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขอนามัยใน ครัวเรือน  สร้างสรรค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น  พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 แนวทาง เบญจวิถี

13 เป็นเวทีบูรณาการงานกระทรวง พม. ในพื้นที่ หน่วยงานบริการ สำนักงาน พมจ. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม จังหวัดบริการเงินสงเคราะห์ครอบครัว / เด็ก บริการพัฒนาทักษะอาชีพ บ้านพักเด็กและครอบครัวบริการฝึกอาชีพระยะสั้น ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการบริการรับสมัครงานคนพิการ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ สตรี บริการฝึกอาชีพพนักงานโรงแรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดบริการนวดสัมผัสเด็ก

14 อพม. จะมีส่วนร่วมบูรณาการ อย่างไร  ร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนา สังคมและสวัสดิการระดับตำบล ( ทีม C)  ร่วมเวทีค้นหาศักยภาพและเวทีการจัดทำ แผนพัฒนาสังคมตำบลต้นแบบ  ประสานข้อมูลผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนกับ ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินการทำงาน

15 วิทยา บุตรเพชรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย สำนักพัฒนา สังคม 0 2281 1089,083 - 1306007 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบูรณาการ อพม. กับโครงการ พัฒนาตำบลต้นแบบ กลุ่มนโยบาย สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google