งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบูรณาการ อพม.กับโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบูรณาการ อพม.กับโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบูรณาการ อพม.กับโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ
กลุ่มนโยบาย สำนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2 ภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การจัดบริการสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน โดยมี การพัฒนารูปแบบและวิธีการในการให้บริการสวัสดิการ สังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ บริการสวัสดิการสังคมด้าน สังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา และ การประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ จัดสวัสดิการสังคม

3 โครงสร้าง กรม พส. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก (สญด.)
สำนักป้องกันการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก (สญด.) สำนักบริการสวัสดิการสังคม (สบส.) สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (สคส.) สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.1-12)

4 สำนักป้องกันการค้าหญิงและเด็ก
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ศูนย์ประชาบดี 1300 /รถสีชมพูหวานแหวว โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ โครงการขจัดความรุนแรงในครองครัว

5 สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี/สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โครงการฝึกอบรมอาชีพช่วงปิดภาคเรียน เงินสงเคราะห์เด็ก เงินสงเคราะห์สตรี

6 สำนักบริการสวัสดิการสังคม
สถานสงเคราะห์คนพิการ /โรงงานคนพิการ /ศูนย์ฟื้นฟู สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง บ้านมิตรไมตรี /ที่พักคนเดินทาง บ้านพักคนชรา/ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุในชุมชน

7 สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (สคส.)
เป็นกรม พส. ในเขต กทม. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 37 เขต บริการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน กองทุนสตรี กองทุน SML

8 สำนักพัฒนาสังคม หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่...จังหวัด..
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเอง โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการคลินิกครอบครัว โครงการสวัสดิการเติมเต็มชีวิต โครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (15 วัน) โครงการบูรณาการกลไกสู่ประชาคมอาเซียน

9 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12
ส่งเสริมเครือข่าย พม. ตำบล พัฒนาศักยภาพเครือข่าย เชื่อมต่องานกรมฯ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมวิชาการ/การศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาสังคมและ การจัดสวัสดิการสังคม

10 โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคม และสวัสดิการสังคม
วัตถุประสงค์ น้อมนำ model โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวมาใช้ พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมอย่าง เหมาะสมกับพื้นที่ พัฒนาให้เป็นกลไกขับเคลื่อนสู่สวัสดิการสังคมถ้วนหน้า

11 Value chain ตำบลต้นแบบ
End = ตำบล/ชุมชน สามารถจัดสวัสดิการสังคมได้ด้วย ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน Inbound Logistic : สำรวจข้อมูลการจัดสวัสดิการตำบล Operation : ประเมินและจัดกลุ่มศักยภาพตำบล Outbound : ส่งเสริมศักยภาพ/พัฒนาศักยภาพ Marketing : ส่งเสริมสู่มาตรฐาน After Sale Service : ยกย่อง/คิดค้นนวัตกรรม

12 กรอบการดำเนินงานตำบลต้นแบบ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขอนามัยในครัวเรือน สร้างสรรค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 แนวทางเบญจวิถี

13 เป็นเวทีบูรณาการงานกระทรวง พม. ในพื้นที่
หน่วยงาน บริการ สำนักงาน พมจ. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาสังคม จังหวัด บริการเงินสงเคราะห์ครอบครัว/เด็ก บริการพัฒนาทักษะอาชีพ บ้านพักเด็กและครอบครัว บริการฝึกอาชีพระยะสั้น ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ บริการรับสมัครงานคนพิการ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี บริการฝึกอาชีพพนักงานโรงแรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด บริการนวดสัมผัสเด็ก

14 อพม.จะมีส่วนร่วมบูรณาการอย่างไร
ร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและ สวัสดิการระดับตำบล (ทีม C) ร่วมเวทีค้นหาศักยภาพและเวทีการจัดทำแผนพัฒนาสังคม ตำบลต้นแบบ ประสานข้อมูลผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนกับศูนย์พัฒนา สังคมจังหวัด ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินการทำงาน

15 ขอขอบคุณ วิทยา บุตรเพชรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย สำนักพัฒนาสังคม
วิทยา บุตรเพชรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย สำนักพัฒนาสังคม ,


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบูรณาการ อพม.กับโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google