งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM ” ของ นางนงลักษณ์ บุญก่อ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM ” ของ นางนงลักษณ์ บุญก่อ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM ” ของ นางนงลักษณ์ บุญก่อ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2552 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 หน้าที่และความรับผิดชอบใน ปัจจุบัน (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลผล การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอ ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (2) วางแผนและดำเนินการจัดระบบข้อมูล เพื่อการประมวลผลและจัดทำรายงานการตรวจ ราชการกระทรวงกรณีปกติ ให้บรรลุภารกิจที่ กำหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด (3) จัดทำรายงานผลการตรวจราชการ กระทรวงกรณีปกติ (4) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการพัฒนา เครือข่ายการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ

3 สรุปความรู้และแนวคิดที่ได้จาก การเข้ารับการอบรม 1. ได้แนวทางการคิดการวิเคราะห์งานอย่าง สร้างสรรค์ เพื่อนำแนวคิด และเทคนิคมาใช้ในการคิดวิเคราะห์การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ได้รับความรู้และเทคนิคการทำงานแบบ เชิงรุกเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3. ได้รับความรู้ด้านเทคนิคการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 4. ได้รับความรู้และเทคนิคการปรับเปลี่ยน วิธีการทำงานทั้งด้าน บุคลากรและขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

4 เป้าหมายที่จะดำเนินการภายใน 6 เดือน ภายหลังจากการได้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM” แล้ว ทำให้ได้รับความรู้และ แนวคิดในการปรับปรุงการทำงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในการทำงาน จากความรู้และแนวคิดที่ได้รับในครั้งนี้จะ นำไปปรับปรุงการทำงานในระยะเวลา 6 เดือน นี้ โดยการคิดนอกกรอบ รวมทั้งการทำงานใน เชิงรุก โดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ แต่เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น

5 1. การพัฒนาหน่วยสนับสนุนการตรวจ ราชการ โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อให้ หน่วยสนับสนุนการตรวจราชการมีความรู้ ความเข้าใจและมีแนวทางการปฏิบัติงานใน ทิศทางเดียวกัน 2. พัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการตาม แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่สถานศึกษาเพื่อรองรับการตรวจราชการให้ มีประสิทธิภาพ ********


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM ” ของ นางนงลักษณ์ บุญก่อ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google