งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัยปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัย ก่อนเรียน และประถมศึกษาในจังหวัด เชียงใหม่ด้วยการใช้กระบวนการสุนทรีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัยปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัย ก่อนเรียน และประถมศึกษาในจังหวัด เชียงใหม่ด้วยการใช้กระบวนการสุนทรีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัยปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัย ก่อนเรียน และประถมศึกษาในจังหวัด เชียงใหม่ด้วยการใช้กระบวนการสุนทรีย ปรัศนี และขุมทรัพย์ชุมชน ปีงบประมาณ 2554 – 2556 ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์ The Participatory Action Research on Community Empowerment focused on Dental Health Promotion in Preschool and Primary School Children in Chiang Mai Province on 2011 - 2013.

2 วัตถุประสงค์ ศึกษาและรวบรวมสินทรัพย์ชุมชนโดย ใช้รูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชน ศึกษารูปแบบการพัฒนาความสามารถ ของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน และเสริมสร้างพลังชุมชน ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการ เสริมสร้างพลังชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัย ก่อนเรียน และประถมศึกษา

3 กิจกรรมปี 2554 1. ประสานการดำเนินการวิจัย และ ทำข้อตกลงการวิจัย (MOU) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ประชุมวางแผนการดำเนินการ วิจัยร่วมกับพื้นที่ 3. พัฒนาศักยภาพภาคีการวิจัย เป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ แนวคิดการเสริมสร้างพลังชุมชน ตามกระบวนการสุนทรียปรัศนีและ การใช้สินทรัพย์ชุมชนเป็นฐาน

4 กิจกรรมปี 2554 4. การศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดแพร่และ เชียงราย 5. ศึกษาชุมชนใช้วิธีการศึกษาเชิงบวกแบบมี ส่วนร่วม และค้นหาศักยภาพและขุมพลัง ชุมชน (Community Asset ) โดยใช้ กระบวนการสุนทรียปรัศนี และการใช้ สินทรัพย์ชุมชนเป็นฐาน 6. ถอดบทเรียนรู้และประเมินผลการวิจัย อย่างมีส่วนร่วม หลังดำเนินการวิจัยระยะที่ 1 (Phase Ⅰ Formative Evaluation) 7. สรุปรายงานความก้าวหน้าของการ ดำเนินการวิจัยระยะที่ 1

5 กิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการ / สนับสนุนชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การตรวจฟัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / ทันตบุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุข ( ผ่านการอบรม ) ประชุมผู้ปกครอง คืนข้อมูลพฤติกรรม / สภาวะทันตสุขภาพ วิทยากรให้ความรู้ทันตสุขภาพ สาธิตทำอาหารอ่อนหวาน ควบคุมการนำขนมมาโรงเรียน

6 การจัดงานวันเด็ก ( ตรวจฟันเด็ก เล็ก ) โรงเรียนประถมศึกษา ปลูกผักสวนครัว ปราศจากน้ำอัดลม กิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการ / สนับสนุนชุมชน

7 จุดเด่น ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอ งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน งบประมาณ ( จากกองทุนสุขภาพ ) ชุมชนเป็นเจ้าภาพดำเนินงาน

8 จุดเด่น ผู้นำชุมชนหลากหลายประเภท เป็นเจ้าภาพดำเนินการ อสม. อปท. ครูพี่เลี้ยง ผอ. รร. รพ. สต.

9 จุดเด่น การติดตามงาน การ กระตุ้นการดำเนินงาน การสนับสนุนสิ่งของ ให้กำลังใจ ผู้นำ ในการปฏิบัติงาน ความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้นำ ชุมชน

10 สิ่งที่ต้องพัฒนา ชุมชนต้องการให้ช่วยคิด แผนงาน / กิจกรรม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความต่อเนื่อง / ยั่งยืนของการ พัฒนา ความเป็นเจ้าของโครงการ

11 สิ่งที่ต้องพัฒนา การสนับสนุนจากทีมงาน ตารางการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ทักษะการเขียนรายงานวิจัยเชิง คุณภาพ

12 แผนการดำเนินงานในปี 2555 กิจกรรม พ. ศ. 2554 พ. ศ. 2555 ตคตค พยพย ธคธค มคมค กพกพ มี ค เม ย พคพค มิ ย กคกค สคสค กยกย 1. ขออนุมัติ คณะกรรมการ จริยธรรม 2. ประสาน / สนันสนุน การดำเนินงาน

13 แผนการดำเนินงานในปี 2555 กิจกรรม พ. ศ. 2554 พ. ศ. 2555 ตคตค พยพย ธคธค มคมค กพกพ มี ค เม ย พคพค มิ ย กคกค สคสค กยกย 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนา ทีมงาน 4. ติดตามงาน / ถอดบทเรียน 5. การเขียนรายงาน

14 งบประมาณ ปี 2554 ขอ 205.000 บาท ได้รับ 305,000 บาท เหลือ 85,000 บาท ปี 2555 ขอ 205,000 บาท

15 เดือนแผนกิจกรรมแผนงบประมาณ ต. ค.-54 ประชุมเครือข่าย 10000 พ. ย.-54 ธ. ค.-54 ประชุมผู้ปกครอง 5000 ม. ค.-55 ซื้อวัสดุ 10000 ก. พ.-55 ประชุมเครือข่าย 10000 มี. ค.-55 ติดตามงาน 10000 เม. ย.-55 สนับสนุนการดำเนินงาน 10000 พ. ค.-55 ซื้อวัสดุ 10000 มิ. ย.-55 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 90000 ก. ค.-55 ส. ค.-55 ตอบแทนที่ปรึกษา / 40000 ก. ย.-55 จัดทำรายงาน 10000 รวม 205000 แผนการใช้งบประมาณ

16 การสนับสนุนที่ต้องการ ผู้จดบันทึกการประชุม / ทำรายงาน การประชุม ผู้ประสานงาน การเงิน เจ้าหน้าที่โสตฯ ( ถ่ายรูป บันทึกเสียง ) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ประสานงาน พิธีกร


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัยปฏิบัติการเสริมสร้างพลัง ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัย ก่อนเรียน และประถมศึกษาในจังหวัด เชียงใหม่ด้วยการใช้กระบวนการสุนทรีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google