งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์
โครงการวิจัยปฏิบัติการเสริมสร้างพลังชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียน และประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการใช้กระบวนการสุนทรียปรัศนี และขุมทรัพย์ชุมชน ปีงบประมาณ 2554 – 2556 The Participatory Action Research on Community Empowerment focused on Dental Health Promotion in Preschool and Primary School Children in Chiang Mai Province on ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์

2 วัตถุประสงค์ ศึกษาและรวบรวมสินทรัพย์ชุมชนโดยใช้รูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ศึกษารูปแบบการพัฒนาความสามารถของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน และเสริมสร้างพลังชุมชน ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการเสริมสร้างพลังชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัยก่อนเรียน และประถมศึกษา

3 กิจกรรมปี 2554 1. ประสานการดำเนินการวิจัย และทำข้อตกลงการวิจัย (MOU) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ประชุมวางแผนการดำเนินการวิจัยร่วมกับพื้นที่ 3. พัฒนาศักยภาพภาคีการวิจัย เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แนวคิดการเสริมสร้างพลังชุมชนตามกระบวนการสุนทรียปรัศนีและการใช้สินทรัพย์ชุมชนเป็นฐาน

4 กิจกรรมปี 2554 4. การศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดแพร่และเชียงราย
5. ศึกษาชุมชนใช้วิธีการศึกษาเชิงบวกแบบมีส่วนร่วม และค้นหาศักยภาพและขุมพลังชุมชน (Community Asset ) โดยใช้กระบวนการสุนทรียปรัศนี และการใช้สินทรัพย์ชุมชนเป็นฐาน 6. ถอดบทเรียนรู้และประเมินผลการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม หลังดำเนินการวิจัยระยะที่ 1 (Phase Ⅰ Formative Evaluation) 7. สรุปรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการวิจัยระยะที่ 1

5 กิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการ/สนับสนุนชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การตรวจฟัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ทันตบุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุข(ผ่านการอบรม) ประชุมผู้ปกครอง คืนข้อมูลพฤติกรรม/สภาวะทันตสุขภาพ วิทยากรให้ความรู้ทันตสุขภาพ สาธิตทำอาหารอ่อนหวาน ควบคุมการนำขนมมาโรงเรียน

6 กิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการ/สนับสนุนชุมชน
การจัดงานวันเด็ก(ตรวจฟันเด็กเล็ก) โรงเรียนประถมศึกษา ปลูกผักสวนครัว ปราศจากน้ำอัดลม

7 จุดเด่น ชุมชนเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ (จากกองทุนสุขภาพ) ชุมชนเป็นเจ้าภาพดำเนินงาน

8 จุดเด่น ผู้นำชุมชนหลากหลายประเภทเป็นเจ้าภาพดำเนินการ อสม. อปท.
ครูพี่เลี้ยง ผอ.รร. รพ.สต.

9 จุดเด่น การติดตามงาน การกระตุ้นการดำเนินงาน
การติดตามงาน การกระตุ้นการดำเนินงาน การสนับสนุนสิ่งของ ให้กำลังใจผู้นำ ในการปฏิบัติงาน ความสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้นำชุมชน

10 สิ่งที่ต้องพัฒนา ชุมชนต้องการให้ช่วยคิดแผนงาน/กิจกรรม
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความต่อเนื่อง/ยั่งยืนของการพัฒนา ความเป็นเจ้าของโครงการ

11 สิ่งที่ต้องพัฒนา การสนับสนุนจากทีมงาน ตารางการปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ทักษะการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ

12 แผนการดำเนินงานในปี 2555 กิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 ตค พย ธค มค กพ
มีค เมย พค มิ ย กค สค ก ย 1.ขออนุมัติคณะกรรมการจริยธรรม 2. ประสาน/สนันสนุน การดำเนินงาน

13 แผนการดำเนินงานในปี 2555 กิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 ตค พย ธค มค กพ
มีค เมย พค มิ ย กค สค ก ย 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทีมงาน 4. ติดตามงาน/ ถอดบทเรียน 5. การเขียนรายงาน

14 งบประมาณ ปี 2554 ขอ 205.000 บาท ได้รับ 305,000 บาท เหลือ 85,000 บาท
ปี ขอ บาท ได้รับ 305,000 บาท เหลือ 85,000 บาท ปี ขอ 205,000 บาท

15 แผนการใช้งบประมาณ เดือน แผนกิจกรรม แผนงบประมาณ ต.ค.-54 ประชุมเครือข่าย
10000 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ประชุมผู้ปกครอง 5000 ม.ค.-55 ซื้อวัสดุ ก.พ.-55 มี.ค.-55 ติดตามงาน เม.ย.-55 สนับสนุนการดำเนินงาน พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 90000 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ตอบแทนที่ปรึกษา/ 40000 ก.ย.-55 จัดทำรายงาน รวม 205000

16 การสนับสนุนที่ต้องการ
ผู้จดบันทึกการประชุม / ทำรายงานการประชุม ผู้ประสานงาน การเงิน เจ้าหน้าที่โสตฯ(ถ่ายรูป บันทึกเสียง) เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน พิธีกร


ดาวน์โหลด ppt ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google