งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

21/09/571 การพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดย นายประสงค์ ประไพ ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา เกษตรกร บรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "21/09/571 การพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดย นายประสงค์ ประไพ ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา เกษตรกร บรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 21/09/571 การพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดย นายประสงค์ ประไพ ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา เกษตรกร บรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกร ระดับประเทศ วันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร ( พืชสวน ) จ. สมุทรสาคร

2 21/09/572 ความสำคัญของภาคเกษตร

3 21/09/573 ความสำคัญของภาคเกษตร

4 21/09/574 ความสำคัญของภาคเกษตร

5 21/09/575 ความสำคัญของภาคเกษตร

6 ปัญหาของ เกษตรกรไทย - เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาหนี้สินและความ ยากจน โดยในปี 2550 ประเทศไทยมีคนยากจน ทั้งสิ้น 5.4 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกร ร้อยละ 56.9 - ภาคเกษตรไม่สามารถเร่งพัฒนาผลิตภาพการผลิต ได้ทันต่อสภาพการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความ รุนแรงมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยมีแนวโน้มลดลง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา - การส่งออกหลักของภาคเกษตรยังคงอยู่ในรูป ของสินค้าขั้นปฐม - การขาดสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน : ภาคการเกษตร - มีการอพยพเข้าสู่นอกภาคเกษตรทั้งในรูปของการ เคลื่อนย้ายแบบชั่วคราวและถาวร

7 สถานการณ์ของกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 20,242 กลุ่ม สมาชิก จำนวน 515,950 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของประชากรภาคการเกษตร ทั้งหมด (5.44 ล้านคน )

8 การพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer 1. สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กรและ ชุมชน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 2. การเชื่อมโยงเครือข่าย 3. การมีส่วนร่วม 4. การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5. การจัดการกับทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน ท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด 6. การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์

9 Smart Farmer คือใคร ? Smart Farmer หรือเกษตรกรปราดเปรื่อง คือ บุคคลที่มี ความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบ รู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละ สาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและ การตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความ ปลอดภัย ของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม

10 คุณสมบัติ ของ Smart Farmer 1. มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ 2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ๓. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความ ปลอดภัยของผู้บริโภค ๔. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม / สังคม ๕. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ๖. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด

11 แนวทางการขับเคลื่อนกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกร ให้เป็น Smart Farmer ประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ 1 ) แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ของกรมส่งเสริมการเกษตร / เขต / จังหวัด 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน นโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ของกรมส่งเสริมการเกษตร 3) การสำรวจ จำแนกและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่อ จัดทำฐานข้อมูล Smart Farmer และ Smart Officer 4) การคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบที่มีคุณสมบัติการเป็น Smart Farmer 5) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรอย่าง ต่อเนื่อง โดยจัดให้การศึกษา อบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ภายใต้โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการอยู่แล้ว เพื่อให้บรรลุผลตามคุณสมบัติที่กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์กำหนด

12 การดำเนินงานที่สนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ปี 2556 1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 1.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (1 อำเภอ 1 กลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรต้นแบบ ) 1) อบรมวิทยากรเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้ 2) จัดทำสื่อการถ่ายทอดความรู้ 3) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนายกระดับกลุ่ม 2. เอกสารวิชาการ เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เกษตรกรและเคหกิจเกษตร 3. ชุมนุมแม่บ้านเกษตรกรและแสดงนิทรรศการและสินค้า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับเขต 1) ชุมนุมแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต 2) จัดงานแสดงนิทรรศการและสินค้ากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร 4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรระดับประเทศ

13 13


ดาวน์โหลด ppt 21/09/571 การพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โดย นายประสงค์ ประไพ ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา เกษตรกร บรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google