งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พ. ศ.2495 ประกาศใช้ พ. ร. บ. ป้องกันการ กระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ. ศ.2495 บก. ปค. พ. ศ.2508 จัดตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พ. ศ.2495 ประกาศใช้ พ. ร. บ. ป้องกันการ กระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ. ศ.2495 บก. ปค. พ. ศ.2508 จัดตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พ. ศ.2495 ประกาศใช้ พ. ร. บ. ป้องกันการ กระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ. ศ.2495 บก. ปค. พ. ศ.2508 จัดตั้ง กองบัญชาการป้องกันและ ปราบปรามคอมมิวนิสต์ เมื่อ 17 ธ้นวาคม 2508 ( บก. ปค.) กอ. ปค. พ. ศ.2512 แปรสภาพเป็น กองอำนวยการ ป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ เมื่อ 9 กรกฎาคม 2512 ( กอ. ปค.) กอ. รมน. พ. ศ.2516 แปรสภาพ กอ. ปค. เป็น กอง อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ( กอ. รมน.) โดยยังคงมีหน้าที่ตาม พ. ร. บ. คอมมิวนิสต์ ฯ

5 อำนาจเจ้าพนักงาน ตาม มาตรา 20 อำนาจเจ้าพนักงาน ตาม มาตรา 20 สามารถจับกุม ตรวจค้น ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น หรือหมายจับ ( พ. ศ.2522)

6 พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พ. ศ.2525 ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของ กอ. รมน. พ. ศ.2525 ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของ กอ. รมน. - ยาเสพติด - จัดระเบียบและเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน - พัฒนาความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ - ปัญหาชนกลุ่มน้อยและผู้หลบหนีเข้าเมือง - ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ( หน่วยสันติ นิมิต ) - ปฏิบัติงานด้านการข่าวและปฏิบัติการจิตวิทยา ( ปจว.)

7 พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พ. ศ.2543 ยกเลิก พ. ร. บ. ป้องกัน การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ฯ พ. ศ.2543 ยกเลิก พ. ร. บ. ป้องกัน การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ ฯ พ. ศ.2544 ปรับลดบทบาท กอ. รมน. พ. ศ.2544 ปรับลดบทบาท กอ. รมน.

8 พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พ. ศ.2545 จัดตั้ง กอ. รมน. ตามคำสั่ง สำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 158/2545 ลง 29 พ. ค.45 โดยมีภารกิจบทบาท คือ - ประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ ส่วนราชการปกติมีขีดจำกัดในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นเอกภาพอย่างเป็นระบบในทิศทาง เดียวกัน - ดำเนินการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เข้า มามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง - สามารถลดบทบาทให้เล็กลงเรื่อยๆเมื่อส่วน ราชการสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

9 พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พ. ศ.2549 จัดตั้ง กอ. รมน. ตามคำสั่ง สำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 205/2549 ลง 30 ตุลาคม 2549 มีภารกิจบทบาท คือ พ. ศ.2549 จัดตั้ง กอ. รมน. ตามคำสั่ง สำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 205/2549 ลง 30 ตุลาคม 2549 มีภารกิจบทบาท คือ - ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มภัย คุกคามฯ - ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินแนวโน้มภัย คุกคามฯ - อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และ เสริมการปฏิบัติในการจัดระเบียบความมั่นคง ในพื้นที่ทั่วประเทศ - อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และ เสริมการปฏิบัติในการจัดระเบียบความมั่นคง ในพื้นที่ทั่วประเทศ - เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ฯ สร้าง ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ - เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ฯ สร้าง ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ - ดำเนินการอื่นๆตามที่ สมช. ครม. หรือ นรม. มอบหมาย - ดำเนินการอื่นๆตามที่ สมช. ครม. หรือ นรม. มอบหมาย

10 บทเฉพาะ กาล บทเฉพาะ กาล หมวด 3 หมวด 3 หมวด 2 ม.15 - 23 หมวด 2 ม.15 - 23 หมวด 1 ม.1 - 14 หมวด 1 ม.1 - 14 กอ. รม น. ภาร กิจ โอน กิจการ กำหน ดโทษ

11 มาตรา 3 “ การรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร ” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อ ป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟู สถานการณ์ใด ที่เป็นภัยหรืออาจเป็น ภัยอันเกิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข ทำลาย หรือ ทำความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ ให้ กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบ เรียบร้อยของประชาชน หรือความ มั่นคงของรัฐ

12 มาตรา 3 มาตรา 3 “ พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่ง ผู้อำนวยการแต่งตั้งให้ ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้

13

14

15

16

17 ขอบคุณ ครับ หน. กมส. สบค. กอ. รมน.


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พัฒนาการบทบาทของ กอ. รมน. พ. ศ.2495 ประกาศใช้ พ. ร. บ. ป้องกันการ กระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ. ศ.2495 บก. ปค. พ. ศ.2508 จัดตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google