งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates รายงานผลการ ปฏิบัติงาน การศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates รายงานผลการ ปฏิบัติงาน การศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates รายงานผลการ ปฏิบัติงาน การศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ. ศ. ๒๕๕๕

2 Free Powerpoint Templates Page 2

3 Free Powerpoint Templates Page 3

4 Free Powerpoint Templates Page 4

5 Free Powerpoint Templates Page 5 นำเสนอโดย : นายอัลหะซัน มะหะหมัด... อาจารย์ที่ปรึกษา... อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา

6 Free Powerpoint Templates Page 6 สถานประกอบการ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี สถานที่ตั้ง … อาคารส่วนราชการศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

7 Free Powerpoint Templates Page 7 ทำไมถึงเลือกสถานที่แห่งนี้ : - ใกล้บ้าน สะดวกในการไป ปฏิบัติงาน - เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ชาวต่างชาติและเกี่ยวข้องกับต่างประเทศซึ่ง ตรงกับสาขาที่เรียนมา - เป็นหน่วยงานที่ Contact กับ หน่วยงานต่างๆทั้งในภาครัฐ นอกภาครัฐ และเอกชน ( ไตรภาคี ) ซึ่งทำให้ สามารถมีทักษะในการทำงานและประสบการณ์ ในภาคส่วนของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค - เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานใน อนาคต

8 Free Powerpoint Templates Page 8 เตรียมตัวอย่างไร : ศึกษาลักษณะงานที่ปฏิบัติงานด่านตรวจคนเข้าเมือง ศึกษาเงื่อนไขและกฎต่างๆของตรวจคนเข้าเมือง ฝึกการวางตัวในสังคม การพูดจา การแต่งกาย การเข้าสังคมและ การควบคุมอารมณ์

9 Free Powerpoint Templates Page 9 สังเขปงานด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฏร์ธานี : เป็นหน่วยงานราชการบริหารในระดับกองบังคับการ ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้า เมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคน เข้าเมือง ที่มีภารกิจและหน้าที่ในการตรวจอนุญาตบุคคลที่เดินทางเข้า - ออก ราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ การให้บริการและควบคุมตรวจสอบ บุคคลด่างด้าวระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร จนกระทั่งเดินทางออกนอก ราชอาณาจักร ตลอดจนติดตาม ดูแลคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์ลักลอบหลบหนีหรือ เข้ามาประกอบอาชญากรรมในราช อาณาจักร รวมทั้งผู้ให้การช่วยเหลือเพื่อไม่ให้มี การก้าวล้ำอธิปไตยและกระทบต่อการ รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม /

10 Free Powerpoint Templates Page 10 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สุราษฎร์ธานีมีลักษณะงาน ดังนี้ 1. งานตรวจบุคคลและพาหนะทาง อากาศ 2. งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ 3. งานบริการคนเข้าเมือง 4. งานผลักดันส่งกลับ 5. งานสืบสวนปราบปราม 6. งานธุรการ การเงินและพัสดุ

11 Free Powerpoint Templates Page 11 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย : งานที่รับผิดชอบอะไรเอ่ย ? งานบริการคนเข้าเมือง -Stam re-entry permit - งานขออยู่ต่อ -mou - แจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน - สรุปยอดการบริการคนเข้าเมืองของวัน

12 Free Powerpoint Templates Page 12

13 Free Powerpoint Templates Page 13

14 Free Powerpoint Templates Page 14

15 Free Powerpoint Templates Page 15

16 Free Powerpoint Templates Page 16 ประโยชน์ที่ได้รับ : ฝึกทักษะในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การวางตัวในสังคม ฝึกทักษะในการเจรจา แนวโน้ม ฝึกการกล้าแสดงออกและสร้างให้เกิดความมั่นใจในตนเอง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ การควบคุมอารมณ์ เป็นการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ก่อนการเข้าทำงานจริงใน สังคม

17 Free Powerpoint Templates Page 17 ปัญหาและอุปสรรค : การเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่ การควบคุมอารมณ์ในบางครั้ง การพิมพ์เอกสาร

18 Free Powerpoint Templates Page 18 ข้อเสนอแนะ : ควรมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้มากกว่านี้ มีการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษา และมี การ ติดตามนักศึกษาอยู่ตลอกเวลา ความชัดเจนของรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา

19 Free Powerpoint Templates Page 19 ประมวลภาพกิจกรรม :

20 Free Powerpoint Templates Page 20 ประมวลภาพกิจกรรม :

21 Free Powerpoint Templates Page 21 ข้อเสนอแนะ : จบการนำเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates รายงานผลการ ปฏิบัติงาน การศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google