งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน
การศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ.๒๕๕๕ Free Powerpoint Templates

2

3

4

5 อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา
นำเสนอโดย: นายอัลหะซัน มะหะหมัด ...อาจารย์ที่ปรึกษา... อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา

6 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี
สถานประกอบการ: ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี สถานที่ตั้ง… อาคารส่วนราชการศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

7 ทำไมถึงเลือกสถานที่แห่งนี้:
- ใกล้บ้าน สะดวกในการไปปฏิบัติงาน - เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและเกี่ยวข้องกับต่างประเทศซึ่งตรงกับสาขาที่เรียนมา - เป็นหน่วยงานที่ Contact กับหน่วยงานต่างๆทั้งในภาครัฐ นอกภาครัฐ และเอกชน (ไตรภาคี) ซึ่งทำให้สามารถมีทักษะในการทำงานและประสบการณ์ในภาคส่วนของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค - เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต

8 เตรียมตัวอย่างไร: ศึกษาลักษณะงานที่ปฏิบัติงานด่านตรวจคนเข้าเมือง
ศึกษาเงื่อนไขและกฎต่างๆของตรวจคนเข้าเมือง ฝึกการวางตัวในสังคม การพูดจา การแต่งกาย การเข้าสังคมและ การควบคุมอารมณ์

9 สังเขปงานด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฏร์ธานี:
เป็นหน่วยงานราชการบริหารในระดับกองบังคับการ ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่มีภารกิจและหน้าที่ในการตรวจอนุญาตบุคคลที่เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ การให้บริการและควบคุมตรวจสอบบุคคลด่างด้าวระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร จนกระทั่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ตลอดจนติดตาม ดูแลคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์ลักลอบหลบหนีหรือเข้ามาประกอบอาชญากรรมในราช อาณาจักร รวมทั้งผู้ให้การช่วยเหลือเพื่อไม่ให้มีการก้าวล้ำอธิปไตยและกระทบต่อการ รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม /

10 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สุราษฎร์ธานีมีลักษณะงานดังนี้
1.       งานตรวจบุคคลและพาหนะทาง อากาศ 2.       งานตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ 3.       งานบริการคนเข้าเมือง 4.       งานผลักดันส่งกลับ 5.       งานสืบสวนปราบปราม 6.       งานธุรการ การเงินและพัสดุ

11 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย:
งานที่รับผิดชอบอะไรเอ่ย ? งานบริการคนเข้าเมือง Stam re-entry permit งานขออยู่ต่อ -mou -แจ้งอยู่เกินกว่า90วัน -สรุปยอดการบริการคนเข้าเมืองของวัน

12

13

14

15

16 ประโยชน์ที่ได้รับ: ฝึกทักษะในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การวางตัวในสังคม ฝึกทักษะในการเจรจา แนวโน้ม ฝึกการกล้าแสดงออกและสร้างให้เกิดความมั่นใจในตนเอง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ การควบคุมอารมณ์ เป็นการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ก่อนการเข้าทำงานจริงในสังคม

17 ปัญหาและอุปสรรค: การเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่ การควบคุมอารมณ์ในบางครั้ง
การพิมพ์เอกสาร

18 ข้อเสนอแนะ: ควรมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้มากกว่านี้ มีการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษา และมีการ ติดตามนักศึกษาอยู่ตลอกเวลา ความชัดเจนของรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา

19 ประมวลภาพกิจกรรม:

20 ประมวลภาพกิจกรรม:

21 รายงานผลการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ: จบการนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google