งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภัยคุกคามรูปแบบเดิม TRADITIONAL THREATS COLD WAR ERA ยุคสงคราม เย็น การจารกรรม ESPIONAGE การก่อวินาศกรรม SABOTAGE การบ่อนทำลาย SUBVERSION รัฐ ผู้ดำเนินการเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภัยคุกคามรูปแบบเดิม TRADITIONAL THREATS COLD WAR ERA ยุคสงคราม เย็น การจารกรรม ESPIONAGE การก่อวินาศกรรม SABOTAGE การบ่อนทำลาย SUBVERSION รัฐ ผู้ดำเนินการเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภัยคุกคามรูปแบบเดิม TRADITIONAL THREATS COLD WAR ERA ยุคสงคราม เย็น การจารกรรม ESPIONAGE การก่อวินาศกรรม SABOTAGE การบ่อนทำลาย SUBVERSION รัฐ ผู้ดำเนินการเป็น รัฐ STATE ACTORS

3 การจารกรรม วินาศกรรม บ่อนทำลาย ความ ลับ สถาน ที่ บุคค ล การดำเนินการของฝ่ายตรง ข้าม ภัยคุกคามรูปแบบเดิม

4 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ NON – TRADITIONAL THREATS หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ความพยายามจัดระเบียบโลกใหม่ของสหรัฐฯ การต่อต้านของประเทศมุสลิม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบจากสภาวะโลก ความขัดแย้งการใช้ ทรัพยากร และผลประโยชน์ของชาติ การเร่งพัฒนาประเทศและระดับความก้าวหน้า การดิ้นรนแสวงหาพื้นที่และผลประโยชน์ ผู้กระทำ STATE ACTORS และ NON–STATE ACTORS

5 ภัยคุกคามการป้องกัน ภัยคุกคามรูปแบบเดิมภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มาตรการเชิงรับมาตรการเชิงรุก

6 Six clusters of threats Kofi Annan war between States; violence within States, including civil wars, large-scale human rights abuses and genocide; poverty, infectious disease and poverty, infectious disease and environmental degradation; environmental degradation; nuclear, radiological, chemical and biolagical weapons; terrorism; and terrorism; and transnational organized crime.

7 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ. ศ.2552 “ ระเบียบ รปภ.52” ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ. ศ.2552 “ ระเบียบ รปภ.52”

8 ระเบียบ รปภ.2517 การ รปภ. เกี่ยวกับ บุคคล การ รปภ. เกี่ยวกับ เอกสาร การ รปภ. เกี่ยวกับ สถานที่ การ รปภ. ในการ ประชุมลับ

9 วิวัฒนาการทางวิชาการด้าน รปศ. พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 กำหนดให้ราชการ เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น ยกเลิกการ รปภ. เกี่ยวกับเอกสารตาม ระเบียบ รปภ.2517 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง ราชการ พ. ศ.2544

10 การ รปภ. แห่งชาติ หมายถึง มาตรการและการดำเนินการที่ กำหนดขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษา และ คุ้มครองป้องกันสิ่งที่เป็นความลับ หน่วยงานของรัฐ จนท. ของรัฐ และ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้พ้น จากการรั่วไหล การจารกรรม การ ก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลาย การ ก่อการร้าย การกระทำที่เป็นภัยต่อ ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่ง รัฐ และการกระทำที่เป็นการ เปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับของทาง ราชการ การ รปภ. แห่งชาติ หมายถึง มาตรการและการดำเนินการที่ กำหนดขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษา และ คุ้มครองป้องกันสิ่งที่เป็นความลับ หน่วยงานของรัฐ จนท. ของรัฐ และ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้พ้น จากการรั่วไหล การจารกรรม การ ก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลาย การ ก่อการร้าย การกระทำที่เป็นภัยต่อ ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่ง รัฐ และการกระทำที่เป็นการ เปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับของทาง ราชการ

11 ในกรณีที่เห็นเป็นการ สมควร หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี ให้ นรม. จัดให้มีการทบทวนการ ปฏิบัติตามระเบียบนี้ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ. ศ.2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษา ความลับของทางราชการ พ. ศ.2544 การ รปภ. เกี่ยวกับ บุคคล การ รปภ. เกี่ยวกับ สถานที่ การ รปภ. การ ประชุมลับ ระเบียบ รปภ.52

12 ผู้รักษาการตามระเบียบฯ ให้ นายกรัฐมนตรี รักษาการ ตามระเบียบนี้ ( ระเบียบข้อ 6)

13 องค์การรักษาความ ปลอดภัย ฝ่ายพลเรือน สำนักข่าวกรอง แห่งชาติ ฝ่ายทหาร ศูนย์รักษาความ ปลอดภัย ฝ่ายตำรวจ กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล

14 ความรับผิดชอบในการ รปภ. ภายใน หน่วยงานของรัฐ “ หัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐ ”

15 หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการ อบรม ให้ จนท. ของรัฐ ได้ทราบโดยละเอียดถึงความ จำเป็น และมาตรการของ การ รปภ. และ อบรมเพิ่มเติมตามโอกาสอัน สมควร

16 ภยันตรายที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่

17 นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงการ กระทำโดย ไม่ เจตนา หรือการขาดจิตสำนึก ในการ รปภ. เช่น ทิ้งก้น บุหรี่ ไม่บำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

18 หลักการขั้นมูลฐาน “ จงให้ศัตรูอยู่แต่ภายนอก ” 1. ต้องมีการเฝ้า ตรวจ 2. ต้องมีการพิสูจน์ทราบ 3. ต้องมีการขัดขวาง

19

20

21

22

23 การ รปภ. เกี่ยวกับบุคคล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการ ผู้รอบรรจุแต่งตั้ง ผู้จะเข้าถึงสิ่งที่เป็น ความลับของราชการ ผู้ที่มอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่สำคัญ

24 มาตรกา ร ผ่านการตรวจสอบประวัติ มีข้อมูลเสียหายให้หน่วยงานของรัฐ สั่งเลิกบรรจุ/เลิกจ้าง พบภายหลังให้ย้ายออกจากตำแหน่ง รับรองความไว้วางใจ รายงานองค์การ รปภ.

25 การตรวจสอบ ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ / วิธีการที่ กำหนดในประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี ( ตอนนี้ยังไม่ประกาศ )

26 หัวหน้าส่วนราชการ จัดให้มีการ ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ โดย ทำหนังสือส่ง หัวหน้า สน./ สภ. ภูมิลำเนาของผู้นั้น ตรวจสอบพิมพ์ ลายนิ้วมือ โดยระบุว่าตรวจสอบ ประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ ส่ง รปภ. 1 และผลการตรวจสอบ ให้องค์การรักษาความปลอดภัย

27 ร้องขอองค์การ รปภ. ให้ ตรวจสอบ / พฤติการณ์ - เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับ ของทางราชการ ชั้นลับมาก ลับที่สุด การ รหัส - มีพฤติการณ์ที่อาจเป็น ภัยต่อความมั่นคง - จะให้ดำรงตำแหน่งที่ สำคัญในหน่วยงานรัฐ

28 บุคคลจะพ้นภารกิจ ที่เป็น ความลับ - คัดชื่อออกจากทะเบียนความ ไว้วางใจ - คืนข้อมูลข่าวสาร หลักฐาน - ชี้แจงไม่ให้เปิดเผยข่าวสารที่ ทราบ / หลักฐาน - ลงนามในแบบบันทึกรักษา ความลับ

29 การดำเนินการ รปภ. บุคคล ตรวจสอบ ประวัติ ขรก. / ลูกจ้าง กำหนดระดับความ ไว้วางใจ อบรม รปภ.

30

31

32

33

34

35

36

37

38 พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ.2540 มาตรา 16 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ ของทางราชการ พ. ศ.2544

39 การกำหนดชั้นความลับ ลับที่สุด TOP SECRET ลับมาก SECRET ลับ CONFIDENTIAL


ดาวน์โหลด ppt ภัยคุกคามรูปแบบเดิม TRADITIONAL THREATS COLD WAR ERA ยุคสงคราม เย็น การจารกรรม ESPIONAGE การก่อวินาศกรรม SABOTAGE การบ่อนทำลาย SUBVERSION รัฐ ผู้ดำเนินการเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google