งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์. การค้ามนุษย์คือ  การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การ ขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่ เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์. การค้ามนุษย์คือ  การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การ ขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่ เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้ามนุษย์

2 การค้ามนุษย์คือ  การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การ ขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่ เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วย การบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการ ลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการ หลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิ ชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยง ภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมี การให้ หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของ บุคคลผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่น

3 การค้ามนุษย์  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ด้านการค้ามนุษย์ 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และต่างประเทศ โดยมี เป้าหมายเพื่อให้เกิดกลไกประสานงาน กลางด้านการค้ามนุษย์ บูรณาการข้อมูล บริการและความช่วยเหลือจากส่วน ราชการทุกกระทรวง รวมทั้งเกิดระบบ สนับสนุนข้อมูล เพื่อการตัดสินใจสำหรับ ผู้บริหารในระดับนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ตาม โครงสร้างดังนี้

4 การค้ามนุษย์  ระดับชาติ กำหนดให้กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานกลางประสานการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ระดับจังหวัด กำหนดให้แต่งตั้ง คณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเป็นเลขานุการ รวมทั้งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์

5 การค้ามนุษย์  ต่างประเทศ กำหนดให้แต่งตั้ง คณะกรรมการประจำประเทศต่างๆ โดยมี เอกอัครราชทูต / กงสุลใหญ่เป็นประธาน และมีผู้แทนประกอบด้วย กงสุลใหญ่ กิตติมศักดิ์ ทูตแรงงาน ผู้แทนด้านความมั่นคง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน และชุมชนไทยทำหน้าที่ประสานการให้ ข้อมูลและความช่วยเหลือเหยื่อการค้า มนุษย์

6 สภาพปัญหา  ปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในไทยเกิด ขึ้นกับทั้งบุคคลที่มีสัญชาติไทย และบุคคล ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยในพื้นที่ภาคเหนือของ ไทยเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่มีปัญหาการค้ามนุษย์มากที่สุด พื้นที่หนึ่งในประเทศ อาจเพราะ มีปัจจัยหลายอย่างเอื้อต่ออาชญากรรม ดังกล่าว ทั้งหญิงสาวหน้าตาสะสวยที่ตก เป็นเหยื่อในการถูกล่อลวงไปค้าประเวณี รวมถึงพื้นที่ซึ่งมีชายแดนติดกับเพื่อนบ้าน หลายประเทศ

7 ผลกระทบ  การค้ามนุษย์ คือ อาชญากรรมที่ส่งผล กระทบต่อ คุณค่า และ ศักดิ์ศรี แห่งความเป็น มนุษย์ที่ถูกกระทำเสมือน เป็นเพียง สินค้า ที่มี มูลค่าสำหรับซื้อขายและ ทำรายได้ให้กับเจ้าของ เท่านั้น

8 แนวทางการแก้ไข  การรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในประเทศต้น ทางและประสานงานสร้างเครือข่ายในการ ทำงานให้การบำบัดฟื้นฟูด้านจิตใจ ร่างกาย และสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน ที่ ผ่านมา มูลนิธิฯได้มีการประสานงานไปยัง ประเทศมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า มนุษย์ในประเทศมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่องและ เพื่อให้เกิดความเท่าทันต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศ ไทยมาเลเซียได้เดินทางมาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับกฎหมายและกลไกการต่อต้านการค้า มนุษย์ของประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการ ทำงานการคุ้มครองผู้เสียหายและการต่อต้าน ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

9 ผู้จัดทำ ชื่อ น. ส. ขวัญชนก ล่ามพระยา รหัส 50111428 หมู่เรียน คพ 50. ค 5.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา section 01

10 THE END


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์. การค้ามนุษย์คือ  การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การ ขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่ เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google