งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เรื่อง รายง าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เรื่อง รายง าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เรื่อง รายง าน

2 นางสาว สินีนาฎ ประเสริฐศรี เลขที่ 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

3 อ. ชมัยพร โคตรโยธา

4 พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ “ ระบบคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการ กำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และ แนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ “ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่น ใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ใน สภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผล ได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

5 “ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า ข้อมูล เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น “ ผู้ให้บริการ ” หมายความว่า ( ๑ ) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่าน ทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ ให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อ ประโยชน์ของบุคคลอื่น ( ๒ ) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อ ประโยชน์ของบุคคลอื่น “ ผู้ใช้บริการ ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม “ พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

6 หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากใน ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นส่วนสำคัญ ของการประกอบกิจการและการดำรงชีวิต ของมนุษย์ หากมีผู้กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตาม คำสั่งที่กำหนดไว้หรือทำให้การทำงาน ผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้ วิธีการใด ๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือ ทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบ คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมี ลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิด ความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของ ประชาชน สมควรกำหนดมาตรการเพื่อ ป้องกันและปราบปรามการกระทำ ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

7 ด้วยในปัจจุบันการ ติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เริ่มเข้าไปมีบทบาท และทวีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามลําดับต่อระบบ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ ในขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์มีแนวโน้มขยายวงกว้าง และทวี ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ นับเป็นพยานหลักฐานสําคัญใน การดําเนินคดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การสืบสวน สอบสวน เพื่อนําตัวผู้กระทํา ความผิดมาลงโทษ จึงสมควรกําหนดให้ผู้ ให้บริการมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

8 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ. ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า " หลักเกณฑ์การ เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้บริการ พ. ศ. ๒๕๕๐ " ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น ต้นไป ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการตามประกาศนี้

9 ข้อ ๔ ในประกาศนี้ " ผู้ให้บริการ " หมายความว่า ( ๑ ) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการ เข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถ ติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่าน ทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะ เป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ( ๒ ) ผู้ให้บริการเก็บรักษา ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของ บุคคลอื่น

10 " ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ " หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดง ถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร ของระบบคอมพิวเตอร์นั้น บริการ ใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายทั่วไป ในหน่วยงานของตนเองอีกด้วย

11 จบแล้วเด้อ ค่ะ / คับ แม่ครู ชมัยพร


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ เรื่อง รายง าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google