งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง : สิทธิมนุษยชน ความ ยุติธรรมทางสังคม และการ ปกครองโดยหลักนิติธรรม จัดโดย สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย และ ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง : สิทธิมนุษยชน ความ ยุติธรรมทางสังคม และการ ปกครองโดยหลักนิติธรรม จัดโดย สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย และ ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง : สิทธิมนุษยชน ความ ยุติธรรมทางสังคม และการ ปกครองโดยหลักนิติธรรม จัดโดย สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย และ ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วันที่ 16 กันยายน 2555- 1 ตุลาคม 2555 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วัตถุประสงค์ • เพื่อให้นักกิจกรรมและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ สิทธิมนุษยชน ได้มีโอกาสทบทวนการทำงาน ของตนเองในมิติต่างๆ • เพื่อให้นำเสนอแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนกับ การเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นๆ • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงานด้านสิทธิ มนุษยชนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3 เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัดเนื้อหา ส่วนที่ 1 สิทธิมนุษยชน • สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วไปใน สังคมไทย • ทำความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ที่ ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย •Gender/ เพศสภาวะ • การละเมิดสิทธิมนุษยชน และ พันธกรณี และการนำหลักการไปใช้ วันที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 วันที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 วันที่ 6 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555

4 เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัดเนื้อหา ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี • การปกครองโดยหลักนิติ ธรรม (the rule of law) • ประชาธิปไตย (democrac y) • การกระจายอำนาจ (decentralization) วันที่ 3 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 วันที่ 4 วันพุธที่ 19 กันยายน 2555

5 เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัดเนื้อหา • ความยุติธรรมทางสังคม (social justice) • พลวัตของอำนาจ (dynamics of power) และการเสริมสร้างอำนาจ (empowerment) เป็นต้น • การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement) • การจัดการความขัดแย้งโดยสันติ วิธีกับสิทธิมนุษยชน วันที่ 4 วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 วันที่ 10 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2555 วันที่ 11 วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 วันที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555

6 เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัดเนื้อหา ส่วนที่ 3 การลงพื้นที่ ศึกษา ประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิ มนุษยชน กรณีแรงงานข้าม ชาติ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555

7 เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัดเนื้อหา ส่วนที่ 4 สิทธิมนุษยชนในทาง ปฏิบัติ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และ ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวทางสังคม • กรณีศึกษา ขบวนการประชาชน เพื่อสังคม P MOVE • กระบวนการใช้สื่อเพื่อเคลื่อนไหว ทางสังคม • เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender Alliance-Thai TGA) วันที่ 11 วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 วันที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555

8 เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัดเนื้อหา ส่วนที่ 5 กลไกสิทธิมนุษยชน ระดับ ต่างๆ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ กลไกป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต วันที่ 13 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 วันที่ 14 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 วันที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ส่วนที่ 6 การประยุกต์ใช้สิทธิ มนุษยชนในการทำงาน วันที่ 14 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 วันที่ 16 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

9 รูปแบบการอบรม • การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) • เน้นการสัมมนา (seminar) • การมีส่วนร่วม (participation) แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระหว่างกันของผู้เข้าอบรม และ ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร • เคารพความหลากหลาย • สร้างสรรค์และมีความสุข สนุกสนาน

10 แบ่งกลุ่มกิจวัตรประจำวัน • แบ่งกลุ่มละ 4 คน • หน้าที่ของกลุ่ม กว. – ควบคุมเวลา – แนะนำวิทยากร – ช่วยดูแลความเรียบร้อยบริเวณสถานที่จัดอบรม – ทบทวนตอนเช้า – อื่นๆ

11 เราจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อ..... ??? • เมื่อ.... สิ่งนั้นเข้าใกล้ใจเรามากที่สุด • เมื่อ.... เนื้อหาสาระ มาจากความเป็น จริงที่เกิดขึ้น • เมื่อ.... ประสบการณ์ได้นำมา แลกเปลี่ยนจากทุกคน • เมื่อ.... เราได้ลงมือทำ • เมื่อ.... เราสามารถเชื่อมโยงสิ่งนั้นได้ • เมื่อ.... เราได้มีส่วนร่วม • เมื่อ.... เราใช้ภาษาเดียวกัน • เมื่อ.... เราได้ทำงานเป็นทีมเดียวกัน • เมื่อ.... เราได้เข้าใจและยอมรับใน ความหลากหลาย และลื่นไหลของ กลุ่ม

12 ขอให้เราได้ใช้เวลาอยู่ ร่วมกัน อย่างมีความสุข สนุกสนาน ขอบคุณค่ะ 


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง : สิทธิมนุษยชน ความ ยุติธรรมทางสังคม และการ ปกครองโดยหลักนิติธรรม จัดโดย สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย และ ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google