งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง : สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการปกครองโดยหลักนิติธรรม จัดโดย สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย และ ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง : สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการปกครองโดยหลักนิติธรรม จัดโดย สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย และ ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง : สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการปกครองโดยหลักนิติธรรม จัดโดย สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย และ ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 16 กันยายน ตุลาคม 2555 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักกิจกรรมและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ได้มีโอกาสทบทวนการทำงานของตนเองในมิติต่างๆ เพื่อให้นำเสนอแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3 เนื้อหาหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัดเนื้อหา
ส่วนที่ 1 สิทธิมนุษยชน สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วไปในสังคมไทย ทำความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย Gender/เพศสภาวะ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และพันธกรณี และการนำหลักการไปใช้ วันที่ 2 วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555 วันที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 วันที่ 6 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555

4 เนื้อหาหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัดเนื้อหา
ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี การปกครองโดยหลักนิติธรรม (the rule of law) ประชาธิปไตย(democracy) การกระจายอำนาจ (decentralization) วันที่ 3 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 วันที่ 4 วันพุธที่ 19 กันยายน 2555

5 เนื้อหาหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัดเนื้อหา
ความยุติธรรมทางสังคม (social justice) พลวัตของอำนาจ (dynamics of power) และการเสริมสร้างอำนาจ (empowerment) เป็นต้น การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement) การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน วันที่ 4 วันพุธที่ 19 กันยายน 2555 วันที่10วันอังคารที่25กันยายน 2555 วันที่ 11วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 วันที่ 15วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555

6 เนื้อหาหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัดเนื้อหา
ส่วนที่ 3 การลงพื้นที่ ศึกษาประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีแรงงานข้ามชาติ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555

7 เนื้อหาหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัดเนื้อหา
ส่วนที่ 4 สิทธิมนุษยชนในทางปฏิบัติ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวทางสังคม กรณีศึกษา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคม P MOVE กระบวนการใช้สื่อเพื่อเคลื่อนไหวทางสังคม เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (Thai Transgender Alliance-Thai TGA) วันที่ 11 วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 วันที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555

8 เนื้อหาหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร วันที่จัดเนื้อหา
ส่วนที่ 5 กลไกสิทธิมนุษยชน ระดับต่างๆ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับนานาชาติ กลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันที่ 13 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 วันที่ 14 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 วันที่15 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ส่วนที่ 6 การประยุกต์ใช้สิทธิมนุษยชนในการทำงาน วันที่ 16 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555

9 รูปแบบการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เน้นการสัมมนา (seminar)
การมีส่วนร่วม(participation) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของผู้เข้าอบรม และระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร เคารพความหลากหลาย สร้างสรรค์และมีความสุข สนุกสนาน

10 แบ่งกลุ่มกิจวัตรประจำวัน
แบ่งกลุ่มละ 4 คน หน้าที่ของกลุ่ม กว. ควบคุมเวลา แนะนำวิทยากร ช่วยดูแลความเรียบร้อยบริเวณสถานที่จัดอบรม ทบทวนตอนเช้า อื่นๆ

11 เราจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อ..... ???
เมื่อ....สิ่งนั้นเข้าใกล้ใจเรามากที่สุด เมื่อ.... เนื้อหาสาระ มาจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เมื่อ.... ประสบการณ์ได้นำมาแลกเปลี่ยนจากทุกคน เมื่อ.... เราได้ลงมือทำ เมื่อ.... เราสามารถเชื่อมโยงสิ่งนั้นได้ เมื่อ.... เราได้มีส่วนร่วม เมื่อ.... เราใช้ภาษาเดียวกัน เมื่อ.... เราได้ทำงานเป็นทีมเดียวกัน เมื่อ.... เราได้เข้าใจและยอมรับในความหลากหลาย และลื่นไหลของกลุ่ม

12 ขอให้เราได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข สนุกสนาน ขอบคุณค่ะ 
ขอให้เราได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข สนุกสนาน ขอบคุณค่ะ 


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง : สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการปกครองโดยหลักนิติธรรม จัดโดย สถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย และ ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google