งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2 ภารกิจ กำหนดนโยบาย แผนพัฒนา การศึกษามาตรฐาน และหลักสูตร แกนกลาง กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง สนับสนุนทรัพยากร จัดตั้ง จัดสรร บริหารงบประมาณ กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง สนับสนุนทรัพยากร จัดตั้ง จัดสรร บริหารงบประมาณ พัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมประสานงานเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ การเรียนการสอน นิเทศ การบริหารและการจัดการ พัฒนาระบบบริหาร ส่งเสริมประสานงานเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ การเรียนการสอน นิเทศ การบริหารและการจัดการ จัดและส่งเสริมการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 ภารกิจ ( ต่อ ) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ประสานสนับสนุน ส่งเสริม และกำกับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ พิเศษ พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน อปท. บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน อปท. บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น

4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ( ประถมศึกษา 183 เขต / มัธยมศึกษา 42 เขต ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ( ประถมศึกษา 183 เขต / มัธยมศึกษา 42 เขต ) คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา (31,255 แห่ง )

5 5 ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ. ย.55) สถานศึกษา 31,255 แห่ง นักเรียน 7,686,871 คน ข้าราชการพลเรือน 1,000 คน ข้าราชการครู 403,492 คน บุคลากรทางการศึกษา 16,782 คน

6 6 ยังมีเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และ ไม่เรียนต่อ ยังมีเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และ ไม่เรียนต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพต่ำ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพต่ำ

7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน บ้าน เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการ ปฏิรูประบบความรู้ของสังคม สร้างโอกาสทางการศึกษาโดย คำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรม ให้เกิดแก่ประชากรทุกกลุ่ม ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพ ชั้นสูงอย่างแท้จริงเร่งพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ นโยบายรัฐบาล

8 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสทางการศึกษา เร่งนำสันติสุขสู่พื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ แก้ไขปัญหายาเสพติด Tablet ส่งเสริมการวิจัย กองทุนตั้งตัวได้ ปฏิรูปการเมือง ใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

9 9

10 10

11 ผลผลิต 11

12 ผลผลิต 12

13 ผลผลิต 13

14 14

15 198,972,784,700215,004,005,700 16,031,221,0008.06 17,004,287,500 25,108,859,500 8,104,572,00047.66 12,925,538,400 10,163,946,200 - 2,761,592,200 -21.37 43,846,146,200 43,513,789,700 -332,356,500-0.76 งบรายจ่ายอื่น 481,260,100 508,118,400 26,858,3005.58 273,230,016,900294,298,719,50021,068,702,6007.71 15 กองทุนคนพิการ 150,000,000 0 0

16 งบปกติ – งบพื้นฐาน สพม. 4 ล้าน สพป.5 ล้าน – งบพัฒนาคุณภาพตามมาตรการ สพท. 3 ล้าน – งบพัฒนาคุณภาพ 9 โครงการ 60,253 ล้าน งบแปรญัตติ – สิ่งก่อสร้าง 1,200 ล้าน – ครุภัณฑ์การศึกษา 1,500 ล้าน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google