งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนนวมราชา นุสรณ์. การดำเนินการ พัฒนา กำหนด มาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนนวมราชา นุสรณ์. การดำเนินการ พัฒนา กำหนด มาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนนวมราชา นุสรณ์

2 การดำเนินการ พัฒนา กำหนด มาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา

3 การดำเนินการ พัฒนา ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา

4 การดำเนินการ พัฒนา จัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนา : สู่เป้าหมาย ความสำเร็จ

5 การดำเนินการ พัฒนา การพัฒนา : สู่เป้าหมายความสำเร็จ A1 (Awarenss) : สร้างความ ตระหนัก

6 การดำเนินการ พัฒนา A2 (Attempt) : จัดกิจกรรม / กระบวนการ พัฒนาที่หลากหลาย : แผนปฏิบัติการประจำปี : จัดกิจกรรม / กระบวนการ พัฒนาที่หลากหลาย : ติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินการ

7 การดำเนินการ พัฒนา A3 (Achievement ) : ความสำเร็จ / ผลผลิต ของการพัฒนา โดยมี การ ประเมินความสำเร็จ 3 ส่วน * ระบบการประกันคุณภาพภายใน * มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา * ตามกิจกรรม / แผนงาน / โครงการ

8 การดำเนินการ พัฒนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) นำผลสรุปการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ นำมาพัฒนา ในปีการศึกษาถัดไป


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนนวมราชา นุสรณ์. การดำเนินการ พัฒนา กำหนด มาตรฐาน การศึกษาของ สถานศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google