งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมความพร้อมการรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 2552 รอบ 12 เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมความพร้อมการรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 2552 รอบ 12 เดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เตรียมความพร้อมการรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 2552 รอบ 12 เดือน

3 1.เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานมหาวิทยาลัย (ประชุมวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ส่งวาระภายในวันที่ 14 ต.ค. 2552) 2. เสนอสภามหาวิทยาลัย 3. เพื่อใช้ประเมินผลตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ทั้งระดับหน่วยงานและระดับ มหาวิทยาลัย 1.เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลงานมหาวิทยาลัย (ประชุมวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ส่งวาระภายในวันที่ 14 ต.ค. 2552) 2. เสนอสภามหาวิทยาลัย 3. เพื่อใช้ประเมินผลตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ทั้งระดับหน่วยงานและระดับ มหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมการรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 2552 รอบ 12 เดือน

4 1.เป็นตัวชี้วัดที่ตรงกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน โดยตรง 2. เป็นตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ / กิจกรรม โดยตัดตัวชี้วัด ที่เป็น input /process ออก 1.เป็นตัวชี้วัดที่ตรงกับพันธกิจหลักของหน่วยงาน โดยตรง 2. เป็นตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ / กิจกรรม โดยตัดตัวชี้วัด ที่เป็น input /process ออก เตรียมความพร้อมการรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 2552 รอบ 12 เดือน

5 1.ให้ใส่ผลสำเร็จของงานที่เป็น ผลผลิต(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ/กิจกรรม ลงในช่องคำชี้แจงผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน โดยแสดงพัฒนาการของผลงานให้ เห็นอย่างต่อเนื่อง (รอบ 6,9 และ 12 เดือน) แต่ ถ้ายังไม่แล้วเสร็จให้ใส่ข้อมูลที่เป็นผลงาน สุดท้ายที่ทำได้ 1.ให้ใส่ผลสำเร็จของงานที่เป็น ผลผลิต(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ/กิจกรรม ลงในช่องคำชี้แจงผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน โดยแสดงพัฒนาการของผลงานให้ เห็นอย่างต่อเนื่อง (รอบ 6,9 และ 12 เดือน) แต่ ถ้ายังไม่แล้วเสร็จให้ใส่ข้อมูลที่เป็นผลงาน สุดท้ายที่ทำได้ เตรียมความพร้อมการรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 2552 รอบ 12 เดือน

6 2. ให้แนบหลักฐานของการประเมินผลในทุก ตัวชี้วัดในช่องคำชี้แจงผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน โดยใช้ในรูปของการ link โดยใช้ e-file 3. การตรวจให้คะแนนของการดำเนินงาน จะให้ความสำคัญต่อการตรวจหลักฐาน การทำงานที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญ โดย ใช้วิธีการเหมือนการประเมินผลคุณภาพ การศึกษาภายใน 2. ให้แนบหลักฐานของการประเมินผลในทุก ตัวชี้วัดในช่องคำชี้แจงผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน โดยใช้ในรูปของการ link โดยใช้ e-file 3. การตรวจให้คะแนนของการดำเนินงาน จะให้ความสำคัญต่อการตรวจหลักฐาน การทำงานที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญ โดย ใช้วิธีการเหมือนการประเมินผลคุณภาพ การศึกษาภายใน เตรียมความพร้อมการรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 2552 รอบ 12 เดือน

7 4. ฝ่ายวางแผนฯ จะมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 โดยชี้แจงใน รูปแบบการจัดประชุม ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สารนิเทศ 1 (1406) ชั้น 4 อาคารบริหารโดยที่ หน่วยงานสามารถส่งหลักฐานเพิ่มได้ไม่เกิน วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552 4. ฝ่ายวางแผนฯ จะมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 โดยชี้แจงใน รูปแบบการจัดประชุม ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สารนิเทศ 1 (1406) ชั้น 4 อาคารบริหารโดยที่ หน่วยงานสามารถส่งหลักฐานเพิ่มได้ไม่เกิน วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552 เตรียมความพร้อมการรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 2552 รอบ 12 เดือน

8 การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 ตัวอย่างที่ 1 สาขาวิชา สาขาวิชา ตัวอย่างที่ 2 สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 ตัวอย่างที่ 1 สาขาวิชา สาขาวิชา ตัวอย่างที่ 2 สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ เตรียมความพร้อมการรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 2552 รอบ 12 เดือน

9

10

11 หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดรายงานจาก http://eservice.stou.ac.th สารสนเทศ หน่วยงาน / กองแผนงาน / กระดานข่าวและ กิจกรรม /รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบ12 เดือน ระดับหน่วยงานhttp://eservice.stou.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

12 ขอขอบคุณ ค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt เตรียมความพร้อมการรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 2552 รอบ 12 เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google