งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริการวิชาการ (ภายใน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริการวิชาการ (ภายใน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริการวิชาการ (ภายใน)
Output ติดตาม อาชีพ/รายได้/จ้างงาน(แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ VDO ภาพถ่าย) สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ + มคอ 3 + ข้อเสนอโครงการวิจัย Input กลุ่มเป้าหมาย ต่อเนื่อง กลุ่มภาคกลางตอนล่าง การเขียนโครงการ หลักการเหตุผล (ความเชื่อมโยงของการบูรณาการ) ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ผลประโยชน์ที่ได้รับ ( ชุมชนได้รับ) Process ฝึกอบรม ประเมินผล ตามตัวชี้วัด การดำเนินโครงการ เขียนปัญหาอุปสรรคและแผนพัฒนาโครงการ

2 Input ต่อเนื่อง กลุ่มภาคกลางตอนล่าง การเขียนโครงการ หลักการเหตุผล
กลุ่มเป้าหมาย ต่อเนื่อง กลุ่มภาคกลางตอนล่าง การเขียนโครงการ หลักการเหตุผล (ความเชื่อมโยงของการบูรณาการ : การเรียนการสอน+การวิจัย) ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ผลประโยชน์ที่ได้รับ (ชุมชนได้รับ)

3 ฝึกอบรม ประเมินผล การดำเนินโครงการ ตามตัวชี้วัด(เครื่องมือ)
Process ฝึกอบรม ประเมินผล ตามตัวชี้วัด(เครื่องมือ) การดำเนินโครงการ เขียนปัญหาอุปสรรคและแผนพัฒนาโครงการในปีถัดไป

4 ติดตาม การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
Output ติดตาม การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อาชีพ/รายได้/จ้างงาน(แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ VDO ภาพถ่าย) สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ + มคอ 3 + ข้อเสนอโครงการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริการวิชาการ (ภายใน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google