งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Input  กลุ่มเป้าหมาย • ต่อเนื่อง • กลุ่มภาค กลางตอนล่าง  การเขียน โครงการ • หลักการ เหตุผล ( ความเชื่อมโยง ของการบูรณาการ ) • ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Input  กลุ่มเป้าหมาย • ต่อเนื่อง • กลุ่มภาค กลางตอนล่าง  การเขียน โครงการ • หลักการ เหตุผล ( ความเชื่อมโยง ของการบูรณาการ ) • ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Input  กลุ่มเป้าหมาย • ต่อเนื่อง • กลุ่มภาค กลางตอนล่าง  การเขียน โครงการ • หลักการ เหตุผล ( ความเชื่อมโยง ของการบูรณาการ ) • ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ / เชิง คุณภาพ • ผลประโยชน์ ที่ได้รับ ( ชุมชนได้รับ ) Input  กลุ่มเป้าหมาย • ต่อเนื่อง • กลุ่มภาค กลางตอนล่าง  การเขียน โครงการ • หลักการ เหตุผล ( ความเชื่อมโยง ของการบูรณาการ ) • ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ / เชิง คุณภาพ • ผลประโยชน์ ที่ได้รับ ( ชุมชนได้รับ ) Output  ติดตาม อาชีพ / รายได้ / จ้างงาน ( แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ VDO ภาพถ่าย )  สรุปรายงาน ผลการดำเนิน โครงการ + มคอ 3 + ข้อเสนอ โครงการวิจัย Output  ติดตาม อาชีพ / รายได้ / จ้างงาน ( แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ VDO ภาพถ่าย )  สรุปรายงาน ผลการดำเนิน โครงการ + มคอ 3 + ข้อเสนอ โครงการวิจัย Process ฝึกอบรม  ประเมินผล • ตามตัวชี้วัด  การดำเนิน โครงการ • เขียนปัญหา อุปสรรคและ แผนพัฒนา โครงการ Process ฝึกอบรม  ประเมินผล • ตามตัวชี้วัด  การดำเนิน โครงการ • เขียนปัญหา อุปสรรคและ แผนพัฒนา โครงการ โครงการบริการวิชาการ ( ภายใน )

2 Input  กลุ่มเป้าหมาย • ต่อเนื่อง • กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง  การเขียนโครงการ • หลักการเหตุผล ( ความเชื่อมโยงของการบูร ณาการ : การเรียน การสอน + การวิจัย ) • ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ • ผลประโยชน์ที่ได้รับ ( ชุมชนได้รับ ) Input  กลุ่มเป้าหมาย • ต่อเนื่อง • กลุ่มภาคกลาง ตอนล่าง  การเขียนโครงการ • หลักการเหตุผล ( ความเชื่อมโยงของการบูร ณาการ : การเรียน การสอน + การวิจัย ) • ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ • ผลประโยชน์ที่ได้รับ ( ชุมชนได้รับ )

3 Process ฝึกอบรม  ประเมินผล • ตามตัวชี้วัด ( เครื่องมือ )  การดำเนิน โครงการ • เขียนปัญหา อุปสรรคและ แผนพัฒนาโครงการ ในปีถัดไป Process ฝึกอบรม  ประเมินผล • ตามตัวชี้วัด ( เครื่องมือ )  การดำเนิน โครงการ • เขียนปัญหา อุปสรรคและ แผนพัฒนาโครงการ ในปีถัดไป

4 Output  ติดตาม การนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์ อาชีพ / รายได้ / จ้างงาน ( แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ VDO ภาพถ่าย )  สรุปรายงานผลการดำเนิน โครงการ + มคอ 3 + ข้อเสนอโครงการวิจัย Output  ติดตาม การนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์ อาชีพ / รายได้ / จ้างงาน ( แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ VDO ภาพถ่าย )  สรุปรายงานผลการดำเนิน โครงการ + มคอ 3 + ข้อเสนอโครงการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt Input  กลุ่มเป้าหมาย • ต่อเนื่อง • กลุ่มภาค กลางตอนล่าง  การเขียน โครงการ • หลักการ เหตุผล ( ความเชื่อมโยง ของการบูรณาการ ) • ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google