งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภานิสิต : บทบาทและทิศทางใน อนาคต โดย อาจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประธานสภานิสิต ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภานิสิต : บทบาทและทิศทางใน อนาคต โดย อาจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประธานสภานิสิต ปีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภานิสิต : บทบาทและทิศทางใน อนาคต โดย อาจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2538

2 หัวข้อการบรรยาย บทบาทสภานิสิตในอดีต บทบาทสภานิสิตใน ปัจจุบัน บทบาทสภานิสิตใน อนาคต การขับเคลื่อนไป ข้างหน้า ???

3 บทบาทสภานิสิตในอดีต สภานิสิตมีไว้ทำอะไร ? มีไว้ตัดงบประมาณ ? มีไว้ค้าน อบจ. กับชมรม ต่างๆ ? หรือ “ พิทักษ์ผลประโยชน์ ของนิสิตคือหน้าที่ที่ต้อง อุทิศของสภาฯ ”?

4 พิทักษ์ผลประโยชน์ของนิสิต ??? ระดับกิจกรรม สจม. : ทำหน้าที่ ในการตรวจสอบ ความถูกต้อง เหมาะสมของการดำเนินกิจกรรม และ การใช้จ่ายเงินของนิสิต โดยรวม ระดับนิสิต : ดูแลรักษาสิทธิ ประโยชน์ที่นิสิตพึง จะได้รับ จากมหาวิทยาลัยตามสมควร ระดับมหาวิทยาลัย : ผลักดันให้ เกิดการพัฒนานิสิตตามความ คาดหวังของมหาวิทยาลัย

5 บทบาทสภานิสิตในปัจจุบัน คุณเข้าใจว่าสภานิสิตมีบทบาท อย่างไร ?

6 เข้าใจตรงกันหรือไม่ ? : ระดับ สจม. ตัดงบประมาณได้ยิ่งมากยิ่งดีหรือใช้ งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด ? เพิ่มงบประมาณได้หรือไม่ หาก โครงการมีประโยชน์จริง ? กิจกรรมมีประโยชน์แก่นิสิตโดยรวม แก่ นิสิตส่วนน้อย หรือแก่ใคร ? เคยติดตามการดำเนินโครงการบ้าง หรือไม่ ? เคยมีนโยบายกิจกรรมและทิศทางการ พัฒนานิสิตหรือไม่ ? ควรมีหรือไม่ ? และ ควรมีไว้ทำไม ?

7 เข้าใจตรงกันหรือไม่ ? : ระดับกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและ สังคม  ประท้วงๆๆ โดยใช้ความเป็น “ ปัญญาชน ” ให้เป็นประโยชน์พอ หรือไม่ ?  เคยพูดคุยกับนิสิตว่ามีสิทธิประโยชน์ อันควรใดที่ต้องดูแลหรือไม่ ?  เคยส่งเสริมหรือผลักดันให้การดำเนิน กิจกรรมของนิสิตเป็นไปอย่าง สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต บัณฑิตของจุฬาฯ หรือไม่ ?

8 บทบาทสภานิสิตในอนาคต : ประเด็นเชิงนโยบาย ??? ด้านกิจกรรม สจม. นั้นมีเป้าหมายเพื่อ อะไร ? ด้านสิทธิประโยชน์ของนิสิตที่เหมาสม ควรเป็นอย่างไร ?? นิสิตมีความรู้คู่คุณธรรม ด้านพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับ นโยบายของมหาวิทยาลัย ควรเป็นเช่น ไรเพื่อให้นิสิตมีความรู้คู่คุณธรรม ??? ด้านการสร้างพลเมืองที่พึงประสงค์ของ สังคมหรือผู้นำในสังคมควรมีลักษณะ อย่างไร ????

9 เราจะเคลื่อนไปในทิศทางนั้น ได้อย่างไร? : ประเด็นเชิง ปฏิบัติการ (1) สจม. ต้องมีนโยบายกิจกรรมของ สจม. ที่ ชัดเจนและมีทิศทางที่สอดคล้องกับการ พัฒนามหาวิทยาลัย สภานิสิตต้องกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามนั้น  นโยบายการดำเนินกิจกรรมของ อบจ. ประจำปี  แผนงานและงบประมาณที่สอดคล้องกับ นโยบาย  แผนงานและงบประมาณของชมรมที่ สอดคล้องกัน  สภานิสิตต้องประเมินตนเองอยู่เสมอว่า ได้ทำตามนี้หรือไม่ ?

10 บุคลากรของสภานิสิต : ประเด็นเชิงปฏิบัติการ (2) บุคลากรเข้าใจบทบาทตรงกันหรือยัง ? บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และ สิทธิที่พึงมีของนิสิตจุฬา หรือยัง ? บุคลากรเข้าใจทิศทางในการพัฒนา นิสิตของมหาวิทยาลัยหรือยัง ? บุคลากรเข้าใจคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ “ พลเมือง ” ไทยแล้วหรือยัง ?

11 ระบบการทำงาน : ประเด็นเชิงปฏิบัติการ (3) ระบบข้อมูลและเอกสารเอื้อต่อการ ทำงานของสภานิสิตที่ต้องการหรือไม่ ?  ข้อมูลโครงการกิจกรรมสำหรับ ประเมินความสอดคล้องกับนโยบาย และความเป็นไปได้ในการดำเนินการ  ข้อมูลสำหรับการติดตามผลดำเนิน กิจกรรมสำหรับการวัดผลสำเร็จ

12 งบประมาณ เข้าใจตรงกันหรือ ยัง? : ประเด็นเชิงปฏิบัติการ (4) ต้องดู “ เงิน ” และ “ การใช้จ่าย ” อีกหรือไม่ ? งบประมาณมิได้หมายถึงแค่ตัวเงิน หากแต่ รวมถึงงานที่ทำ จึงควรพิจารณาว่าสอดคล้องกับ นโยบาย มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้ หรือไม่ ? งานที่ทำมีประโยชน์หรือไม่ดูจากอะไร ?  ผลผลิตหรือผลสำเร็จ ?  ใครได้รับผลประโยชน์เหล่านั้น ?  เงินที่จ่ายเพื่อให้เกิดผลผลิต / ผลสำเร็จ กับผู้ได้รับ ประโยชน์คุ้มค่ากันหรือไม่ ? การใช้จ่ายต่างๆ มีการติดตามหรือไม่ ? มีการประเมินผลความคืบหน้าของการ ดำเนินการว่าช่วยพัฒนาคุณภาพนิสิตได้อย่างไร หรือไม่ ?

13 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น???


ดาวน์โหลด ppt สภานิสิต : บทบาทและทิศทางใน อนาคต โดย อาจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประธานสภานิสิต ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google