งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภานิสิต: บทบาทและทิศทางในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภานิสิต: บทบาทและทิศทางในอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภานิสิต: บทบาทและทิศทางในอนาคต
สภานิสิต: บทบาทและทิศทางในอนาคต โดย อาจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2538

2 หัวข้อการบรรยาย บทบาทสภานิสิตในอดีต บทบาทสภานิสิตในปัจจุบัน
บทบาทสภานิสิตในอนาคต การขับเคลื่อนไปข้างหน้า???

3 บทบาทสภานิสิตในอดีต สภานิสิตมีไว้ทำอะไร? มีไว้ตัดงบประมาณ?
มีไว้ค้าน อบจ. กับชมรมต่างๆ? หรือ “พิทักษ์ผลประโยชน์ของนิสิตคือหน้าที่ที่ต้องอุทิศของสภาฯ”?

4 พิทักษ์ผลประโยชน์ของนิสิต ???
ระดับกิจกรรม สจม. : ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสมของการดำเนินกิจกรรม และ การใช้จ่ายเงินของนิสิตโดยรวม ระดับนิสิต : ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ที่นิสิตพึง จะได้รับจากมหาวิทยาลัยตามสมควร ระดับมหาวิทยาลัย : ผลักดันให้เกิดการพัฒนานิสิตตามความคาดหวังของมหาวิทยาลัย

5 บทบาทสภานิสิตในปัจจุบัน
คุณเข้าใจว่าสภานิสิตมีบทบาทอย่างไร?

6 เข้าใจตรงกันหรือไม่? : ระดับ สจม.
ตัดงบประมาณได้ยิ่งมากยิ่งดีหรือใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด? เพิ่มงบประมาณได้หรือไม่ หากโครงการมีประโยชน์จริง? กิจกรรมมีประโยชน์แก่นิสิตโดยรวม แก่นิสิตส่วนน้อย หรือแก่ใคร? เคยติดตามการดำเนินโครงการบ้างหรือไม่? เคยมีนโยบายกิจกรรมและทิศทางการพัฒนานิสิตหรือไม่? ควรมีหรือไม่? และควรมีไว้ทำไม?

7 เข้าใจตรงกันหรือไม่? : ระดับกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและสังคม
เข้าใจตรงกันหรือไม่? : ระดับกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยและสังคม ประท้วงๆๆ โดยใช้ความเป็น “ปัญญาชน” ให้เป็นประโยชน์พอหรือไม่? เคยพูดคุยกับนิสิตว่ามีสิทธิประโยชน์อันควรใดที่ต้องดูแลหรือไม่? เคยส่งเสริมหรือผลักดันให้การดำเนินกิจกรรมของนิสิตเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของจุฬาฯ หรือไม่?

8 บทบาทสภานิสิตในอนาคต: ประเด็นเชิงนโยบาย???
ด้านกิจกรรม สจม. นั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไร? ด้านสิทธิประโยชน์ของนิสิตที่เหมาสม ควรเป็นอย่างไร?? ด้านพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ควรเป็นเช่นไรเพื่อให้นิสิตมีความรู้คู่คุณธรรม??? ด้านการสร้างพลเมืองที่พึงประสงค์ของสังคมหรือผู้นำในสังคมควรมีลักษณะอย่างไร????

9 เราจะเคลื่อนไปในทิศทางนั้นได้อย่างไร? : ประเด็นเชิงปฏิบัติการ (1)
ต้องมีนโยบายกิจกรรมของ สจม. ที่ชัดเจนและมีทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย สภานิสิตต้องกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนั้น นโยบายการดำเนินกิจกรรมของ อบจ. ประจำปี แผนงานและงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานและงบประมาณของชมรมที่สอดคล้องกัน สภานิสิตต้องประเมินตนเองอยู่เสมอว่าได้ทำตามนี้หรือไม่?

10 บุคลากรของสภานิสิต : ประเด็นเชิงปฏิบัติการ (2)
บุคลากรของสภานิสิต : ประเด็นเชิงปฏิบัติการ (2) บุคลากรเข้าใจบทบาทตรงกันหรือยัง? บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และสิทธิที่พึงมีของนิสิตจุฬา หรือยัง? บุคลากรเข้าใจทิศทางในการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยหรือยัง? บุคลากรเข้าใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ “พลเมือง” ไทยแล้วหรือยัง?

11 ระบบการทำงาน : ประเด็นเชิงปฏิบัติการ (3)
ระบบการทำงาน : ประเด็นเชิงปฏิบัติการ (3) ระบบข้อมูลและเอกสารเอื้อต่อการทำงานของสภานิสิตที่ต้องการหรือไม่? ข้อมูลโครงการกิจกรรมสำหรับประเมินความสอดคล้องกับนโยบาย และความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ข้อมูลสำหรับการติดตามผลดำเนินกิจกรรมสำหรับการวัดผลสำเร็จ

12 งบประมาณ เข้าใจตรงกันหรือยัง? : ประเด็นเชิงปฏิบัติการ (4)
ต้องดู “เงิน” และ “การใช้จ่าย” อีกหรือไม่? งบประมาณมิได้หมายถึงแค่ตัวเงิน หากแต่รวมถึงงานที่ทำ จึงควรพิจารณาว่าสอดคล้องกับนโยบาย มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้หรือไม่? งานที่ทำมีประโยชน์หรือไม่ดูจากอะไร? ผลผลิตหรือผลสำเร็จ? ใครได้รับผลประโยชน์เหล่านั้น? เงินที่จ่ายเพื่อให้เกิดผลผลิต/ผลสำเร็จ กับผู้ได้รับประโยชน์คุ้มค่ากันหรือไม่? การใช้จ่ายต่างๆ มีการติดตามหรือไม่? มีการประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินการว่าช่วยพัฒนาคุณภาพนิสิตได้อย่างไรหรือไม่?

13 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น???


ดาวน์โหลด ppt สภานิสิต: บทบาทและทิศทางในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google