งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามและรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเกษตร ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามและรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเกษตร ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามและรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเกษตร ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

2 ขอให้กอง / สำนักผู้รับผิดชอบ โครงการดำเนินการ ๑.ตรวจสอบและยืนยันเป้าหมายการดำเนินงาน โครงการจำแนกตามผลผลิตเชิงปริมาณและ คุณภาพ ( เอกสารแนบ ๑ ) ทำเครื่องหมาย หากเป้าหมายถูกต้อง และแก้ไขตัวเลขกรณีไม่ถูกต้อง คลิกดาวน์ โหลดแฟ้มข้อมูล คลิกดาวน์ โหลดแฟ้มข้อมูล ๒. กำหนดประเด็นการติดตามงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ( เอกสารแนบ ๒ ) ประกอบด้วย กิจกรรมสำคัญ ของโครงการ การติดตามงานจำแนกเป็นรายไตรมาสและ ความรู้ที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติ ตามแบบ กำหนดกรอบการติดตามงานและประเด็นที่ เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติ คลิกดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูล คลิกดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูล

3 ๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตรตามผลผลิตเชิงปริมาณ ( เอกสาร แนบ ๓ ) คลิกดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล คลิกดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล ๓. ๑ กำหนดประเด็นรายงาน ปริมาณงาน หน่วยวัด ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ สัดส่วน / น้ำหนักของกิจกรรม หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบดำเนินการ คำอธิบายวิธีการรายงาน ความก้าวหน้าและผลสำเร็จของกิจกรรมตาม แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริม การเกษตร ( ก ๑ / ๑ ) ๓. ๒ บันทึกข้อมูลการจัดสรรโครงการ กิจกรรมและงบประมาณตาม คง. ๒ จำแนกเป็น รายหน่วยงานลงในระบบรายงานผลการ ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร (e-Project Management System)

4 ๔. การรายงานผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของ เกษตรกรตามผลผลิต เชิงคุณภาพ ( เอกสารแนบ ๔ ) คลิกดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูล คลิกดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูล กำหนดประเด็นการนำความรู้ไปปฏิบัติตาม ของเกษตรกรภายหลังเข้าร่วมโครงการและผล ที่ได้รับจากการนำความรู้ไปปฏิบัติ ตามแบบ สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามของ เกษตรกร ( กสก.) ทั้งนี้ จัดทำประเด็น ตามข้อ ๑, ๒, ๓. ๑ และ ๔ ส่ง กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ และบันทึก ข้อมูลตามข้อ ๓. ๒ ลงในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔


ดาวน์โหลด ppt การติดตามและรายงานผลการ ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเกษตร ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google