งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกซื้อสินค้า. สะท้อนคิด บทความ ภัยเงียบจาก โทรศัพท์มือถือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกซื้อสินค้า. สะท้อนคิด บทความ ภัยเงียบจาก โทรศัพท์มือถือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกซื้อสินค้า

2 สะท้อนคิด บทความ ภัยเงียบจาก โทรศัพท์มือถือ

3 ความหมายของการเลือกซื้อ การเลือกซื้อ คือ การใช้เงินตรา แลกเปลี่ยนกับสิ่งของที่เราต้องการ หรือจำเป็นมาใช้ประโยชน์กับตนเอง และครอบครัว และเพื่ออำนวยความ สะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตอย่าง มีความสุข

4 การวางแผนการเลือกซื้อ สินค้า วิเคราะห์ทรัพยากร ความจำเป็น ความต้องการ เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ พิจารณาเวลาที่จะซื้อ พิจารณาสถานที่ที่จะซื้อ วิธีการซื้อ : ซื้อด้วยเงินสด หรือเงินผ่อน

5 เหตุผลในการเลือกซื้อ 1. ค่านิยม 2. บุคลิกเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลต่อ สินค้า 3. สภาพของครอบครัว 4. อายุ 5. ฐานะทางเศรษฐกิจ 6. ความเชื่อและทัศนะคติ

6 หลักการเลือกซื้อสินค้า 1. ศึกษาแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ ต้องการซื้อ 2. ซื้อสินค้าที่จำเป็น 3. ซื้อสินค้าที่ดูแลรักษาง่ายและทำ ความสะอาดได้ 4. เลือกซื้อของที่มีอยู่ในประเทศ เพราะราคาถูกกว่า 5. เลือกสินค้าที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานอุตสาหกรรม

7 6. เลือกซื้อสินค้าที่มีขายตามฤดูกาล 7. ซื้อของจำนวนมาก ๆ ย่อมได้ราคา ที่ถูกกว่า 8. การซื้อสินค้าที่มีของแถม หรือ ลด ราคาควรพิจารณาให้รอบคอบ 9. การซื้อของที่ต้องชั่งน้ำหนักควร ตรวจสอบเครื่องชั่งให้อยู่ในสภาพที่ ถูกต้องที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

8 ปัจจัยสี่

9 การเลือกซื้ออาหาร อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกาย ค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่สุดคือ อาหาร ดังนั้นเรา จึงควรรู้จักการเลือกซื้ออาหารอย่างฉลาด เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพดี ดังนั้นหลักการ เลือกซื้ออาหารมีดังนี้ 1. ซื้ออาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น 2. ซื้ออาหารที่มีอยู่ตามฤดูกาล 3. ซื้ออาหารโดยเปรียบเทียบคุณค่าของ อาหาร 4. ซื้ออาหารจากแหล่งที่พิจารณาแล้วว่ามี ราคาถูกกว่า เช่น ตลาดสด ร้ายขายของ ส่ง

10 5. ซื้ออาหารโดยพิจารณาจากส่วนที่กินได้ ของอาหาร 6. ซื้ออาหารที่มีความปลอดภัย ไม่มีสี ไม่มี สารตกค้าง ตลาดปลา ซึกิจิ ที่ โตเกียว

11 การเลือกซื้อเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นปัจจัยสำคัญที่ เราต้องใช้เพื่อห่อหุ้มร่างกายให้อบอุ่น เป็นสิ่ง ที่บอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ หลักการเลือก ซื้อมีดังนี้ 1. สำรวจความต้องการของตนเอง 2. เลือกสถานที่ที่จะซื้อ 3. ตรวจสอบคุณภาพก่อนการซื้อ 4. ตรวจดูการเย็บ 5. เลือกสีและแบบ

12 6. ลองสวมใส่ก่อนซื้อ 7. ระวังมารยาท ถ้าผู้ซื้อมีมารยาทดี ผู้ขายก็ ยินดีบริการ

13 การเลือกซื้อยารักษาโรค หากมีความจำเป็นต้องเลือกซื้อยามา รับประทานเอง ควรพิจารณาดังนี้ 1. ควรซื้อยาเมื่อทราบอาการที่แน่ชัดของ ตนเอง 2. ไม่ซื้อยาเพราะเชื่อคำโฆษณา 3. ควรอ่านฉลากยาให้แน่ใจเพื่อจะได้ทราบ คุณสมบัติ 4. ควรซื้อยาสามัญประจำบ้านเพื่อเตรียม หรือเพื่อบรรเทาอาการเล็กน้อย

14

15 การเลือกซื้อที่อยู่อาศัย หลักในการเลือกซื้อบ้านมีหลักการ ดังต่อไปนี้ 1. สภาพแวดล้อมควรอยู่ในชุมชนที่ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 2. มีสาธารณูปโภคดี 3. การคมนาคมที่สะดวกสบาย 4. ราคาและคุณภาพ 5. ต้องดูตัวบ้าน ดูการออกแบบ วัสดุ ก่อสร้าง ทิศทางลม 6. บริการในชุมชนนั้น : มีตลาดร้านค้า สถานพยาบาล...

16 7. รายได้ 8. อาชีพผู้ที่จะซื้อที่อยู่อาศัย 9. ขนาดครอบครัว

17 ใบงานที่ 1 เรื่อง การวางแผน ซื้อสินค้า


ดาวน์โหลด ppt การเลือกซื้อสินค้า. สะท้อนคิด บทความ ภัยเงียบจาก โทรศัพท์มือถือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google