งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายหัวข้อ เทคนิคการ ควบคุมงานก่อสร้าง ตอน : แนวทางการ ทำงานของ ผู้ควบคุมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายหัวข้อ เทคนิคการ ควบคุมงานก่อสร้าง ตอน : แนวทางการ ทำงานของ ผู้ควบคุมงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายหัวข้อ เทคนิคการ ควบคุมงานก่อสร้าง ตอน : แนวทางการ ทำงานของ ผู้ควบคุมงาน

2 วัตถุประสงค์ของการบรรยาย สร้างแนวความคิดในการทำงานให้ทันกับการ พัฒนาทางเทคโนโลยี สร้างแนวความคิดในการเรียนรู้การบริหารจัดการ ในการทำงานภาคสนาม

3 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง ในความหมายของหัวข้อการอบรม แบ่งเป็น 3 ส่วน • เทคนิค • การ ควบคุม • งาน ก่อสร้าง

4 เทค นิค ในความหมายของผู้บรรยาย คือ กลวิธี การทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และ แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อให้บรรลุถึง เป้าหมายในภาระกิจ การ ควบคุม ในความหมายของผู้บรรยาย คือ การ ดำเนินการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ หลักการ ตามที่ระบุในข้อตกลงของการ ดำเนินการในภาระกิจ งาน ก่อสร้าง ในความหมายของผู้บรรยาย คือ ลักษณะของการบูรณาการรูปแบบจากจิต นาการของนักออกแบบ ให้เกิดเป็น ปฏิมากรรมวัตถุทางเทคโนโลยี

5 เทคนิคงานก่อสร้าง ที่ดี  เทคนิคการควบคุมงาน ที่ดี  แผนผังหลักพื้นฐานการทำงาน

6 นวัตกรรมของงานก่อสร้าง ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งก่อสร้าง กษัตริย์ หรือผู้มีอำนาจของอาณาจักร นักออกแบบ ผู้ควบคุมงาน กำหนดแนวทางและเป้าหมาย • ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องงบประมาณ • เวลาขึ้นอยู่กับความต้องการของคำสั่ง สั่งการ + หารือ

7 นวัตกรรมของงานก่อสร้าง ยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง ที่เหมาะสม การควบคุมานที่สอดคล้อง กับเทคนิคการก่อสร้าง ราคาที่เหมาะสม ระยะเวลา ที่เหมาะสม เริ่มเห็นคุณค่าของทรัพยากร ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี

8 องค์ประกอบและปัจจัยที่เลือกใช้เทคนิคที่ใช้ สำหรับดำเนินการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสม ประเภทของการก่อสร้างสภาพแวดล้อม พิจารณา เลือก

9 การแบ่งประเภทของงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมอาคาร งานวิศวกรรมอุตสาหกรรม เขื่อน สาธารณูปโภค ต่างๆ ถนน อุตสาหกรรม สาธารณะ อุตสาหกรรม ธุรกิจ ที่อยู่อาศัย อาคารธุรกิจ หน่วยงาน ราชการ

10 การพิจารณาสภาพแวดล้อมของงานก่อสร้าง สถานที่ตั้งของงานก่อสร้าง สภาพภูมิอากาศ เส้นทางการคมนาคม วัฒนธรรมของชุมชน สิ่งก่อสร้าง

11 คุณสมบัติที่ผู้ควบคุมงานควรฝึกปฏิบัติให้ คุ้นเคยในระหว่างทำงาน มีหัวใจพัฒนาและใฝ่รู้ มีแนวคิด ด้านวิทยาศาสตร์ มีใจเป็นธรรม มนุษย์สัมพันธ์ คุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายหัวข้อ เทคนิคการ ควบคุมงานก่อสร้าง ตอน : แนวทางการ ทำงานของ ผู้ควบคุมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google