งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม อย.น้อย โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม อย.น้อย โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม อย.น้อย โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

2 ร่างกายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ถ้าอวัยวะส่วนใด ส่วนหนึ่ง ผิดปกติปัญหาด้านสุขภาพ จะ ตามมา แต่ถ้าเราเฝ้าระวังเรื่องอาหาร สังเกตสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงอบายมุข สุขภาพ ของเราจะสมบูรณ์แข็งแรง นี่คือ ปณิธานที่เราชาว อย. น้อย โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย มุ่ง ที่จะเป็นอาสาสมัครดูแลด้าน อาหารและยา

3 ที่มาและความสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จัดทำแผนการเรียนรู้ บูรณาการ เรื่อง การคุ้มครอง ผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ.2522 การอุปโภคบริโภคเป็น สิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ของมนุษย์ทุกคน แต่จะแน่ใจได้ อย่างไรว่า สิ่งที่เราใช้ หรือ รับประทานจะมีความสะอาด ปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ซึ่ง ผู้บริโภคควรตระหนักถึงความ ปลอดภัย

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สมาชิกในชุมนุมคุ้มครอง ผู้บริโภคและนักเรียน ทุกคน มีความรู้ และความเข้าใจ ถึงสิทธิและหน้าที่ของ ผู้บริโภค 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติและ เลือกซื้ออาหารและ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถถ่ายทอด ความรู้ให้กับผู้อื่น ตลอดจนสร้างเครือข่ายคุ้มครอง ผู้บริโภคทั้งในโรงเรียน และชุมชน

5 การดำเนินงาน • จัดตั้งชุมนุม อย. น้อยมีคณะกรรมการ ดำเนินงานเป็นนักเรียนจำนวน 30 คน • โดยมีคุณครูศราวุฒิ สุขจันทรา ครูที่ปรึกษา คุณครูเจียมจิต หน่อสุข ครูที่ปรึกษา ผอ. วีระ โกวิทางกูร ที่ปรึกษาและ ควบคุมการดำเนินงาน

6 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  จัดทำแผนงาน / กิจกรรม  แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน  เป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรม อย. น้อย

7 แผนพัฒนากิจกรรม อย. น้อย 1.กิจกรรมด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการ คุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมหน้า เสาธง การจัดป้าย นิเทศ กิจกรรมเสียง ตามสาย 1 นาที เพื่อสุขภาพ อย. น้อยพบ เพื่อน

8 แผนพัฒนากิจกรรม อย. น้อย 2. กิจกรรมรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในวัน สำคัญต่างๆ การเดินรณรงค์ การสาธิตและจัด จำหน่ายอาหาร การประกวด ผลงานนักเรียน ไข้เลือดอ อก น้ำสมุนไพรเพื่อ สุขภาพ

9 แผนพัฒนากิจกรรม อย. น้อย 3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย การกล่าว สุนทรพจน์ การ เรียงความ ฯลฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ การเก็บข้อมูล สถิติร้านอาหาร การทดสอบสาร ปนเปื้อน ฯลฯ การอ่านฉลาก โภชนาการ ภาษาอังกฤษ โครงการอาหารเพื่อ สุขภาพ ฯลฯ การแต่งเพลง อย. น้อย ฯลฯ โครงงาน สุขภาพ เมนูสุขภาพ ฯลฯ รู้สิทธิชีวิตสดใส ฯลฯ

10 แผนพัฒนากิจกรรม อย. น้อย 4. กิจกรรมการจัดโครงงานแบบกำหนดหัวข้อและ มุ่งเน้นรูปแบบการนำเสนอผลงานนักเรียน สร้างรายได้ระหว่าง เรียน อาหารกลางวัน เกษตร ทฤษฎีใหม่ รางวัลสถานศึกษา พอเพียง ปี พ. ศ.2554 โครงงาน ส่งเสริม สุขภาพ สมุนไพรกำจัดเหา, สมุนไพรกำจัด หิต, สมุนไพรลูกประคบ

11 แผนพัฒนากิจกรรม อย. น้อย 5. กิจกรรมการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ การทดสอบสาร ปนเปื้อน ตรวจสอบ สุขาภิบาลห้องน้ำ ตรวจสอบฉลาก ผลิตภัณฑ์

12 แผนพัฒนากิจกรรม อย. น้อย 6.กิจกรรมสร้างและขยายเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ขยายเครือข่ายใน โรงเรียน ขยายเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน ขยายเครือข่าย ในชุมชน

13 “สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยาก ได้ต้องทำเอง”

14 “เราชาวม่วงขาว ยินดีให้ ความร่วมมือสนับสนุน ด้านการศึกษากับทุก หน่วยงาน”


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม อย.น้อย โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google