งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน

2 การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง คนไทยทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ สามารถนำ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ โดยอาศัยหลักการพึ่งตนเอง 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านจิตใจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านเศรษฐกิจ 4) ด้านเทคโนโลยี 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 ด้านจิตใจ  ต้องเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกที่ดี มี จิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน ตน

4 ด้านสังคม  ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคี ในการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง รู้จักผนึกกำลัง และมีกระบวนการเรียนรู้ที่มีรากฐานแข็งแรง

5 ด้านเศรษฐกิจ  ต้องช่วยกันเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยยึดหลักความ พออยู่ พอกิน สมควรตามอัตภาพของตน

6 ด้านเทคโนโลยี  เทคโนโลยีมีทั้งดีทั้งไม่ดี เมื่อจะนำมาใช้ต้องมีการ เลือกให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ สภาพแวดล้อม และควรช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยี จากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเอง เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน

7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาด และ รอบคอบ หาทางในการเพิ่มมูลค่าโดยยึดหลักของ ความยั่งยืน และที่สำคัญควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน ประเทศ เพื่อพัฒนาให้มั่นคงและเป็นขั้นเป็นตอน ต่อไป

8 ที่เกี่ยวกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน ชีวิตประจำวันด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ ให้นักเรียนยกตัวอย่างโครงการ

9 ตัวอย่างตารางการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจ พอเพียงด้านต่างๆ 1. ด้านเศรษฐกิจ - ลดรายจ่าย 2. ด้านจิตใจ ค่านิยม และ วัฒนธรรม - มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ 3. ด้านสังคม - รู้รักสามัคคี 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาด และรอบคอบ 5. ด้านเทคโนโลยี - ใช้เทคโนโลยีให้เกิด ประโยชน์กับคนหมู่มาก

10 1. ด้านเศรษฐกิจ

11 2. ด้านจิตใจ ค่านิยม และวัฒนธรรม

12 3. ด้านสังคม

13 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

14 5. ด้านเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google