งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2 การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คนไทยทุกเพศ ทุกวัย และทุกอาชีพ สามารถนำหลักการของเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยอาศัยหลักการพึ่งตนเอง 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านจิตใจ 2) ด้านสังคม 3) ด้านเศรษฐกิจ 4) ด้านเทคโนโลยี 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 ด้านจิตใจ ต้องเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกที่ดี มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มี ความเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

4 ด้านสังคม ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคีในการพัฒนาสังคมให้มี ความเข้มแข็ง รู้จักผนึกกำลัง และมีกระบวนการเรียนรู้ที่มีรากฐานแข็งแรง

5 ด้านเศรษฐกิจ ต้องช่วยกันเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยยึดหลักความพออยู่ พอกิน สมควร ตามอัตภาพของตน

6 ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีทั้งดีทั้งไม่ดี เมื่อจะนำมาใช้ต้องมีการเลือกให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ สภาพแวดล้อม และควรช่วยกันพัฒนา เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเอง เพื่อให้สอดคล้องและเป็น ประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน

7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาด และรอบคอบ หาทางในการ เพิ่มมูลค่าโดยยึดหลักของความยั่งยืน และที่สำคัญควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน ประเทศ เพื่อพัฒนาให้มั่นคงและเป็นขั้นเป็นตอนต่อไป

8 ให้นักเรียนยกตัวอย่างโครงการ
ที่เกี่ยวกับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันด้าน ต่างๆ ดังต่อไปนี้

9 ตัวอย่างตารางการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านต่างๆ
1. ด้านเศรษฐกิจ - ลดรายจ่าย  2. ด้านจิตใจ ค่านิยม และวัฒนธรรม - มีจิตใจเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ 3. ด้านสังคม - รู้รักสามัคคี  4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ 5. ด้านเทคโนโลยี - ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก

10 1. ด้านเศรษฐกิจ

11 2. ด้านจิตใจ ค่านิยม และวัฒนธรรม

12 3. ด้านสังคม

13 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14 5. ด้านเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google