งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผักปลอดภัยจากสารพิษ นางสาววรรณิศา เลี่ยมดำ 5510610329 ภาคพัฒนาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผักปลอดภัยจากสารพิษ นางสาววรรณิศา เลี่ยมดำ 5510610329 ภาคพัฒนาการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผักปลอดภัยจากสารพิษ นางสาววรรณิศา เลี่ยมดำ 5510610329 ภาคพัฒนาการเกษตร

2 ผักปลอดภัยจากสารพิษ ผักปลอดภัยจากสารพิษ หมายถึง ผลผลิต พืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืช ตกค้างอยู่ หรือมีตกค้างอยู่ไม่เกินระดับ มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำ หนดไว้ ใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 163 พ. ศ. 2538 ลงวันที่ 28 เมษายน 2538 เรื่อง อาหารที่ มีสารพิษตกค้าง

3 ข้อดีของการปลูกผักปลอดภัยจาก สารพิษ 1. ทำ ให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความ ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 2. ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจาก ไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืช ทำ ให้ เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย 3. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ สารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืช 4. ลดปริมาณการนำ เข้าสารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืช 5. เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ได้มี คุณภาพ ทำ ให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้น 6. ลดปริมาณสารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืชที่จะปนเปื้อน เข้าไปในอากาศและนํ้า ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง

4 ความสำคัญของ พืชผักปลอด สารพิษ ผักเป็นพืชที่ทุกคนต้องบริโภคเป็นประจำทุกวันไม่มากก็น้อย แตกต่างกันไป เนื่องจากผักประกอบไปด้วย สารอาหารที่จำเป็นต่อการ ดำรงชีวิตของมนุษย์หลายอย่าง ได้แก่ วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ โดยเฉพาะธาตุเหล็ก และแคลเซียมแป้งและน้ำตาลจะเป็นแหล่งพลังงาน และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเซลลูโลสและไฟเบอร์ซึ่งช่วย ในระบบการ ย่อยอาหารและขับถ่ายของร่างกาย ช่วยให้เกิดพลังงานให้มีความ ต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ของร่างกาย และยังช่วยให้ร่างกายฟื้น หายจากโรคได้อย่างรวดเร็ว การได้บริโภคผักต่าง ๆ ที่ปลอดภัยจาก สารพิษในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ ดี ีและแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากร่างกายขาดอาหารประเภทผักหรือได้รับ ไม่เพียงพอหรือบริโภคผักที่ มีสารพิษตกค้างในปริมาณมากเข้าไปจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทำงานได้ไม่ปกติ อาจเกิดอาการผิดปกติขึ้น ทำให้ความ ต้านทานโรคต่าง ๆ ของร่างกายลดลง เพราะฉะนั้นผักจึง เป็นพืชที่นิยม บริโภคกันทุกครัวเรือน โดยจะสังเกตได้จากอาหารเกือบทุกชนิดจะต้องมี ผักเป็นส่วนประกอบในการ ชูรสอาหารจานโปรดให้มีรสชาติดีขึ้น หรือใช้ ประดับจานอาหารให้สวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้น

5 ประโยชน์ของการปลูกพืชผักให้ ปลอดสารพิษ 1. ทำให้ได้ผลผลิตผักที่มีคุณภาพดี สวยงามไม่มีสารพิษ ตกค้างและเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 2. ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น เนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัด ศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ 3. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ ปุ๋ยและสารเคมีในการบำรุงรักษาป้องกัน กำจัดศัตรูพืชลง และ ลดปริมาณการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ ซึ่งแต่ละปีมีการ สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก 4. เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผักเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีและปลอดภัยจาก สารพิษ ทำ ให้จำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น 5. ลดปริมาณสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนเข้า ไปในน้ำและอากาศ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ให้เสื่อมโทรมและลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt ผักปลอดภัยจากสารพิษ นางสาววรรณิศา เลี่ยมดำ 5510610329 ภาคพัฒนาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google