งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการพิจารณา อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการพิจารณา อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการพิจารณา อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย http://laws.anamai.moph.go.th

2 การควบคุมและตรวจสอบการกระทำ ของฝ่ายปกครอง การควบคุมแบบ ป้องกัน การควบคุม แบบแก้ไข โดยองค์กร โดยให้ ประชาชน มีส่วนร่วม โดยให้รับรู้ และ การให้ เหตุผล การ อุทธร ณ์ การ ฟ้อง ศาล ภายใ น ภายน อก

3 การอุทธรณ์ในฝ่าย ปกครอง องค์กร / เจ้าหน้าที่ กระบวนการ คำ วินิจฉัย องค์กรเดี่ยว องค์กรกลุ่ม ต้องยื่นต่อผู้ที่ออกคำสั่ง / ผู้มี อำนาจพิจารณา อุทธรณ์ ต้องพิจารณาตาม กม. วิธีปฏิบัติ ฯ / กม. เฉพาะ ระยะเวลา ทบทวนได้ทุกอย่าง โดยหลักจะผูกพัน เจ้าหน้าที่ ถือเป็นที่สุดในฝ่าย ปกครอง วัตถุประสงค์ของ ระบบอุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ทุเลา การบังคับ

4 กลไกการพิจารณา อุทธรณ์ตาม พรบ. สธ. เจ้าพนักงานท้องถิ่น รัฐมนตรีว่ากา รฯ สธ. ประชาชน / ผู้ อุทธรณ์ ศาล ปกคร อง 4) คำ วินิจฉัย อุทธรณ์ 2) อุทธร ณ์ 6) ยื่น ฟ้อง 3) ร่วม ให้ ข้อมูล / ความเห็ น 5) รับคำ วินิจฉั ย & ถือ ปฏิบัติ ตรวจสอบสิทธิของผู้ อุทธรณ์ ตรวจสอบคำสั่งตาม แบบ / ขั้นตอน การแสวงหาข้อเท็จจริง ( โดยคู่กรณีมีส่วน ร่วมในการให้ข้อมูล ) การพิจารณาตาม บทบัญญัติแห่ง กม. สธ. การพิจารณาตามหลัก ความได้สัดส่วน 3) การ พิจารณา 1) ออก คำสั่ง คณะอนุ กก. อท.

5 Website : http://laws.anamai.moph.g o.th

6 กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-4175 โทรสาร 0-2591-8180 e-mail : laws.anamai.mail.go.th Website : http://laws.anamai.moph.go.th


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการพิจารณา อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๓๕ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google