งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระทำทาง ปกครอง YOUR SUBTITLE GOES HERE. การกระทำทางปกครอง เป็นการกระทำของรัฐที่ มิใช่การกระทำทางนิติ บัญญัติหรือทางตุลาการ แต่เป็นการใช้อำนาจใน ฝ่ายบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระทำทาง ปกครอง YOUR SUBTITLE GOES HERE. การกระทำทางปกครอง เป็นการกระทำของรัฐที่ มิใช่การกระทำทางนิติ บัญญัติหรือทางตุลาการ แต่เป็นการใช้อำนาจใน ฝ่ายบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระทำทาง ปกครอง YOUR SUBTITLE GOES HERE

2 การกระทำทางปกครอง เป็นการกระทำของรัฐที่ มิใช่การกระทำทางนิติ บัญญัติหรือทางตุลาการ แต่เป็นการใช้อำนาจใน ฝ่ายบริหาร ซึ่งมีทั้งฝ่าย การเมืองและฝ่าย ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นฝ่าย ปกครองโดยแท้ กระทำ การที่มีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ

3 รูปแบบของการกระทำทาง ปกครอง 1. การปฏิบัติการทาง ปกครอง (Administrative real act) เป็นการกระทำตาม อำนาจหน้าที่

4 คำสั่งทางปกครอง : การ ใช้อำนาจกฎหมายของ เจ้าหน้าที่ที่มีผลต่อการ สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น : การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุ ธรณ์ การรับรองและการ จดทะเบียน

5 องค์ประกอบคำสั่งทาง ปกครอง 1. เป็นคำสั่ง คำวินิจฉัย รวมทั้งมาตรการต่างๆ 2. มีอำนาจในการออก คำสั่ง

6 3. ในคำสั่ง ต้องมี เนื้อหาให้ผู้รับคำสั่ง กระทำการหรืองดเว้น การกระทำเป็นการชัด แจ้ง 4. เป็นนิติกรรมฝ่าย เดียวที่ออกโดยรัฐหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

7 5. การสั่งต้องมี ลักษณะของการใช้ อำนาจทางปกครอง เช่น มหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตรแก่ นิสิตที่จบหลักสูตร

8 6. เป็นการกระทำที่ไป กระทบสิทธิหรือหน้าที่ ของประชาชนหรือ บุคคลใด

9 สัญญาทางปกครอง หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญา อย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นหน่วยงานทางปกครอง หรือเป็นบุคคลซึ่งกระทำแทน รัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญา สัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำ บริการสาธารณะ หรือ จัดให้มี สิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวง ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ

10 ประเภทสัญญาทางปกครอง 1. สัญญาสัมปทาน : รัฐ ตกลงอนุญาตให้ เอกชนลงทุนใน กิจการด้าน สาธารณูปโภค

11 ประเภทสัญญาทางปกครอง 2. สัญญาให้จัดทำ บริการสาธารณ : สัญญาที่ให้เอกชนเข้า ทำภารกิจ ซึ่งโดย ปกติอยู่ในอำนาจของ รัฐโดยตรง เช่น สัญญาให้เอกชน กำจัดขยะ

12 ประเภทสัญญาทางปกครอง 3. สัญญาให้จัดให้มีสิ่ง สาธารณูปโภค เช่น ให้เอกชนก่อสร้าง ปรับปรุงโรงพยาบาล ก่อสร้างวางท่อประปา

13 ประเภทสัญญาทางปกครอง 4. สัญญาให้ให้แสวง ผลประโยชน์จาก ทรัพยากร : รัฐญ อนุญาตหรือยินยอม ให้เอกชนแสวงหา ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ

14 ความแตกต่าง ระหว่างสัญญา ทางปกครอง กับสัญญาทาง แห่ง

15 1. สัญญาทางแพ่งยึดหลัก สัญญาต้องเป็นสัญญา เปลี่ยนแปลงโดยไม่ ยินยอมไม่ได้ สัญญาทางปกครอง ฝ่าย ปกครองสามารถ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อ สัญญาได้เพื่อประโยชน์สา ธารณ

16 2. สัญญาทางปกครองที่ รัฐทำกับเอกชน หากมี กรณีเร่งด่วน รัฐสามารถ บังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ ต้องฟ้องต่อศาล

17 3. สัญญาทางปกครองนำ หลักการของสัญญาทาง แพ่งมาใช้โดยอนุโลม ในกรณีที่ยังไม่มีการ สร้างหลักสัญญาทาง ปกครองขึ้นมาโดยตรง

18 4. สัญญาทางปกครอง ต้องทำเป็นหนังสือ สัญญาทางแพ่งอาจเป็น หนังสือหรือตกลงด้วย วาจาก็ได้

19 หลักการ แบ่งแยก อำนาจ

20 ระบบการใช้อำนาจ อธิปไตย 1. ระบบสมัชชา 2. ระบบประธานาธิบดี 3. ระบบรัฐสภา

21 ระบบสมัชชา ใช้อำนาจอธิปไตย กระทำทางนิติบัญญัติ และทางการบริหาร รวมศูนย์อยู่ที่องค์กร เดียว โดยรัฐสภา

22 ระบบ ประธานาธิบดี แบ่งการใช้อำนาจ อธิปไตยกระทำนิติ บัญญัติ และ อำนาจ อธิปไตยในการบริหาร ออกจากันอย่างเคร่งครัด

23 ระบบรัฐสภา แบ่งการใช้อำนาจ อธิปไตยกระทำทาง นิติบัญญัติและ ทางการบริหารออก จากกันไม่เคร่งครัด เป็นลักษณะการ ถ่วงดุลอำนาจ

24 ความสำคัญของการ แบ่งแยกอำนาจ 1. เป็นที่มาของการ แบ่งแยกองค์กรการใช้ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจ ตุลาการ ออกจากกันแต่ ไม่เด็ดขาด

25 2. หลักการแบ่งแยก อำนาจมิได้ห้ามมิให้ องค์กรที่ใช้อำนาจ ใช้อำนาจของ องค์กรฝ่ายอื่นได้

26 3. การแบ่งแยกอำนาจ มิได้หมายความว่า อำนาจทั้งสามจะต้องมี อำนาจเท่าเทียมกัน อำนาจใดอำนาจหนึ่ง อาจอยู่เหนืออำนาจหนึ่ง ได้ แต่ไม่เด็ดขาด

27 4. หลักการแบ่งแยก อำนาจเน้นการคานและ ถ่วงดุลการใช้อำนาจ เพื่อมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีอำนาจเด็ดขาดปราศ จาการควบคุม

28 อำนาจอธิปไตย องค์กรผู้ใช้อำนาจนิติ บัญญัติ องค์กรผู้ใช้อำนาจ การบริหาร องค์กรผู้ใช้อำนาจ ตุลาการ ตุลาการ ( ศาล ) การกระทำทาง ตุลาการ ฝ่ายปกครอง การกระทำของฝ่ายปกครอง วุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎร การกระทำ ทางนิติบัญญัติ

29 your topic goes here YOUR SUBTOPICS GO HERE

30 your topic goes here YOUR SUBTOPICS GO HERE

31 transitional page

32 elements WWW.ANIMATIONFACTORY.COM


ดาวน์โหลด ppt การกระทำทาง ปกครอง YOUR SUBTITLE GOES HERE. การกระทำทางปกครอง เป็นการกระทำของรัฐที่ มิใช่การกระทำทางนิติ บัญญัติหรือทางตุลาการ แต่เป็นการใช้อำนาจใน ฝ่ายบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google