งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ โดยใช้การประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ แผนการ ดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ โดยใช้การประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ แผนการ ดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ โดยใช้การประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ แผนการ ดำเนินงาน

2 Page  2 การดำเนินงานกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ  การดำเนินงานของส่วนกลาง – การประกาศกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ – การจัดทำคำแนะนำ, คู่มือหลักเกณฑ์วิชาการ  การดำเนินงานของท้องถิ่น – การออกข้อกำหนดท้องถิ่น – การอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ – การจัดการเหตุรำคาญจากกิจการฯ

3 Page  3 ข้อเสนอ การพัฒนาระบบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ โดยใช้การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ ปี 2555-2559  การจัดทำคำแนะนำ คู่มือวิชาการ แบบตรวจ สถานประกอบการ และคำขอรับอนุญาต สำหรับกิจการภายใต้ พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ. ศ.2535  การประกาศกิจการที่มีความเสี่ยงหรือมี ผลกระทบ ให้เป็นกิจการที่เป็ฯอันตรายต่อ สุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ.2535  การสนับสนุนให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ใช้ เครื่องมือ HIA เพื่อสนับสนุนการควบคุมกิจการ หรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4 Page  4 กระบวน การ HIA กระบวน การ HIA กรอบการพัฒนาระบบกิจการฯ โดยใช้ กระบวนการ HIA การควบคุม กิจการ / กิจกรรมใน ท้องถิ่น การ อนุญา ต คู่มือ, หลักเกณฑ์ วิชาการ แบบตรวจสถาน ประกอบการ, คำขอรับอนุญาต ร่าง คำแนะนำ คกก. สธ. กิจการฯ 135 ประเภท กิจการที่มีความเสี่ยง / ผลกระทบ ( ยังไม่ได้ประกาศเป็นกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ) กระบวน การ HIA กระบวน การ HIA ประกาศเป็น กิจการที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ กระบวน การ HIA กระบวน การ HIA ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ ทั่วไปของ ท้องถิ่นใน การ ควบคุมกิจการ ข้อตกลง, กิจกรรม, แผนงานในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา

5 Page  5 แผนกลยุทธ์ ปี 2556-2559  พัฒนาการจัดทำ ( ร่าง ) คำแนะนำ และคู่มือ วิชาการ โดยใช้ HIA ในกิจการ และประเมินผล การดำเนินงาน  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง – พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น – พัฒนาเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัย สสจ. และ สสอ. ให้สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับท้องถิ่น – ปรับปรุงคู่มือ หลักสูตรการฝึกอบรม  พัฒนาคู่มือ และแนวทางการประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพสำหรับท้องถิ่น  ประสานความร่วมมือระดับนโยบายกับกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พัฒนาระบบและกลไกการใช้ HIA ภายใต้พรบ. การสาธารณสุข พ. ศ.2535  พัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ สำหรับกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เหตุรำคาญ และ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

6 Page  6 แผนการดำเนินงาน ปี 2556 1) จัดทำ ( ร่าง ) คำแนะนำ และคู่มือวิชาการ โดยใช้ HIA – การหลอมเหล็ก – การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ – การผลิตกระดาษต่างๆ – การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง หน่วยงานหลัก : สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม หน่วยงานร่วม : กองประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ, ศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข, ศูนย์อนามัย

7 Page  7 แผนการดำเนินงาน ปี 2556 2) พัฒนาตัวแบบ HIA สำหรับท้องถิ่น – การพัฒนาตัวแบบ HIA 12 พื้นที่ โดยการ สนับสนุนให้ท้องถิ่น ใช้เครื่องมือ HIA เพื่อ สนับสนุนการควบคุมกิจการ – พัฒนาคู่มือ และแนวทางการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพสำหรับท้องถิ่น หน่วยงานหลัก : กองประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ, ศูนย์ อนามัย หน่วยงานร่วม : ศูนย์บริหารกฎหมาย สาธารณสุข, สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม

8 Page  8 แผนการดำเนินงาน ปี 2556 3) พัฒนาระบบและกลไก HIA ใน พรบ. การสาธารณสุข พ. ศ.2535 – ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการ จัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต – ศึกษาประเภทกิจการที่จะต้องจัดทำรายงาน ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพก่อนการ ประกอบกิจการ หน่วยงานหลัก : กองประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ, ศูนย์ บริหารกฎหมายสาธารณสุข, สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ โดยใช้การประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ แผนการ ดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google