งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ) กฎ ก.พ.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ) กฎ ก.พ.ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ) กฎ ก.พ.ค.

2 ข้อ ๖ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อมี ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือทำ ความเข้าใจกัน................ ถ้าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีความคับ ข้องใจนั้นไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือ ปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคำชี้แจง หรือได้รับ คำชี้แจงแล้วไม่เป็นที่พอใจ ก็ให้ร้องทุกข์ตาม กฎ ก.พ.ค. นี้

3 ข้อ ๗ การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา ซึ่งทำให้เกิดความคับข้องใจต้องมีลักษณะอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังนี้ ๑. ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอื่นใด โดยไม่มีอำนาจหรือ นอกเหนืออำนาจหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ โดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็น สาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่ สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือ มีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระ ให้เกิดขึ้นเกินสมควรหรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ

4 ๒. ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ ๓. ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดำเนินการบางเรื่อง อันเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมี พึงได้ในเวลาอันสมควร ๔. ไม่เป็นไปตามหรือขัดกับระบบคุณธรรม ข้อ ๗ (ต่อ)

5 ข้อ ๘ การร้องทุกข์ให้ร้องได้สำหรับตนเอง เท่านั้นจะร้องทุกข์สำหรับผู้อื่นไม่ได้ และให้ทำ คำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอำนาจวินิจฉัย ร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือ ถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์

6 ข้อ ๒๐ ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาดังนี้ ๑. ในกรณีที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคที่ต่ำกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่า ราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจ วินิจฉัยร้องทุกข์ ๒. ในกรณีที่เหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการบริหาร ส่วนกลางที่ต่ำกว่าอธิบดีให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดี เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์ ๓. ในกรณีที่เหตุเกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้อง ทุกข์และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยร้องทุกข์

7 ข้อ ๓๑ ในกรณีที่เหตุเกิดจากปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ที่สำนักงาน ก.พ. หรือส่งคำร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังสำนักงาน ก.พ. ก็ได้

8 ข้อ ๕๖  เมื่อได้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์แล้ว คำวินิจฉัย นั้นให้เป็นที่สุด  ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับ คำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล ปกครองขั้นต้นต่อไปได้


ดาวน์โหลด ppt ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ) กฎ ก.พ.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google