งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สามารถชาย จอมวิญญา ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ การดำเนินงานตาม กฎหมายป้องกัน และปราบปรามการค้า มนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สามารถชาย จอมวิญญา ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ การดำเนินงานตาม กฎหมายป้องกัน และปราบปรามการค้า มนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สามารถชาย จอมวิญญา ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ การดำเนินงานตาม กฎหมายป้องกัน และปราบปรามการค้า มนุษย์

2 ขอบเขตเนื้อหา โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ พม. ใน การต่อต้านการค้ามนุษย์ การดำเนินงานตามกฎหมายป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ กลไกการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์

3 โครงสร้างและอำนาจ หน้าที่ของ พม. พม. สป. พม. ( สำนักงาน เลขานุการป คม.) พมจ. ( ศปคม. 75 จังหวัด ) พส. สท.

4 การดำเนินงานตาม กฎหมาย พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551

5 การดำเนินงานฯ ( ต่อ )  คณะกรรมการระดับชาติ 2 คณะ  คณะกรรมการ ปคม. – นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  คณะกรรมการ ปกค. – รอง นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

6 จัดทำแนวทางการคัดแยก ผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์

7 อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  กฎกระทรวง 1 ฉบับ

8 อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ )  ระเบียบ 7 ฉบับ  ประกาศ 1 ฉบับ

9 การดำเนินงานตาม พ. ร. บ. ฯ ( ต่อ )  อบรมเผยแพร่ พ. ร. บ. ฯ 10 รุ่น

10 กลไกการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ กลไกการ ทำงาน ระหว่าง ประเทศ ระดับชาติ

11 กลไกการป้องกันและ ปราบปรามฯ ( ต่อ ) ระหว่าง ประเทศ ทวิภาคี ไทย - กัมพูชาไทย - ลาว ไทย - เวียดนาม ไทย - พม่า พหุภาคี COMMITASEAN

12 กลไกการป้องกันและ ปราบปรามฯ ( ต่อ ) ระดับช าติ บริหาร ( ตาม พ. ร. บ. ฯ ) คณะกก. ป คม. คณะอนุกก. นโยบายฯ คณะอนุกก. ประมง คณะอนุกก. ฐานข้อมูล คณะกก. ปกค. อนุกรรมการ ต่าง ๆ ปฏิบัติ ( มติ ครม. ปรับสู่ พ. ร. บ. ฯ ) ศปคม. แห่งชาติ ศปคม. จังหวัด ( กทม. + 75 จว.) ศปคม. ระหว่าง ประเทศ

13 ลูกจ้างค้ามนุษย์ ความคาดหวังจาก พม. และภาคี เครือข่าย  มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ศป คม. จังหวัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และบูรณาการทำงานระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของผู้เสียหาย  เป็นกลไกหลักในการประสานงานกับ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

14 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สามารถชาย จอมวิญญา ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ การดำเนินงานตาม กฎหมายป้องกัน และปราบปรามการค้า มนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google