งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนในการติดต่อ เรื่องฝึกงาน ให้นักศึกษาปี 3 ที่ต้องการฝึกงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2554 ยื่นเรื่องขอ ฝึกงานที่สารบรรณภาควิชาฯ โดยส่งเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนในการติดต่อ เรื่องฝึกงาน ให้นักศึกษาปี 3 ที่ต้องการฝึกงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2554 ยื่นเรื่องขอ ฝึกงานที่สารบรรณภาควิชาฯ โดยส่งเอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนในการติดต่อ เรื่องฝึกงาน ให้นักศึกษาปี 3 ที่ต้องการฝึกงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2554 ยื่นเรื่องขอ ฝึกงานที่สารบรรณภาควิชาฯ โดยส่งเอกสาร ดังนี้  ประวัตินักศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 2 ชุด ( พิมพ์ตามแบบฟอร์มที่ภาควิชาฯ กำหนด ห้ามเขียน ! ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ภาควิชาฯ www.cs.kku.ac.th)  ใบ Transcript โดยถ่ายสำเนามาให้ จำนวน 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง ( ขอได้ที่สำนักทะเบียนจะใช้เกรดเฉลี่ยเทอม สุดท้ายของภาคต้นปี 2553)  ชื่อบริษัท / หน่วยงานฝึกงาน ? เรียนใคร ? และที่อยู่ ? ให้นักศึกษาเลือกที่ฝึกงานเอง และ ติดต่อเอง ( เขียนเป็นลายมือ / พิมพ์ให้ชัดเจน ตัวบรรจง แนบมากับเอกสารข้างต้น ) และ เบอร์โทรกลับนักศึกษาหากมีข้อสงสัย

2 กฎเกณฑ์ในการขอ ฝึกงาน นักศึกษาขอฝึกงานได้ครั้งละ 1 บริษัท, หน่วยงาน เท่านั้น ถ้านักศึกษาหลายคนจะฝึกงานในบริษัท, หน่วยงานเดียวกันขอให้มาส่งพร้อมกันเพื่อ ทำจดหมายขอฝึกงานครั้งเดียว ทางภาควิชาจะติดประกาศว่าทางบริษัท รับ นักศึกษาฝึกงานหรือไม่ ที่บอร์ดภาควิชาฯ เมื่อบริษัททำการตอบรับนักศึกษาเข้า ฝึกงาน นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยน ที่ฝึกงาน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องแน่ใจเรื่องสถานที่ ฝึกงานก่อนจะยื่นเรื่องขอและควรจะขอ ความคิดเห็นจากผู้ปกครองด้วยว่าไม่ คัดค้านในการจะฝึกงานในสถานที่นอกเขต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 เมื่อบริษัท, หน่วยงานตอบปฏิเสธ จึงจะ สามารถขอยื่นเรื่องได้ใหม่อีกครั้งโดยทำ ตามขั้นตอนเดิม หลังจากบริษัท, หน่วยงานทำการตอบรับ เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษามารับจดหมาย เพื่อไปรายงานตัวกับบริษัท / หน่วยงาน ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 ( จะแจ้งให้ ทราบอีกครั้ง ) ก่อนจะออกไปฝึกงานทางภาควิชาฯ จะ เรียกประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ การฝึกงาน เช่น การปฏิบัติตัวในระหว่าง การฝึกงาน, การกรอกรายละเอียดใน สมุดบันทึกฝึกงาน ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกงานให้ สอบถามได้ที่สารบรรณภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ 043-342910 หรือ 089- 7102651 ( พี่ยวน )

4 กำหนดวันยื่นเอกสารขอไปฝึกงาน 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ยื่นเอกสารได้ในวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2553 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (ICT) ยื่นเอกสารได้ในวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2553 3. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) ยื่นเอกสารได้ในวันที่ 29 – 3 ธันวาคม 2553 ** ส่งตามกำหนดวันด้วยนะคะ ถ้าหลังจาก วันดังกล่าว จะไม่รับเอกสารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น **


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนในการติดต่อ เรื่องฝึกงาน ให้นักศึกษาปี 3 ที่ต้องการฝึกงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2554 ยื่นเรื่องขอ ฝึกงานที่สารบรรณภาควิชาฯ โดยส่งเอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google