งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนในการติดต่อเรื่องฝึกงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนในการติดต่อเรื่องฝึกงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนในการติดต่อเรื่องฝึกงาน
ให้นักศึกษาปี 3 ที่ต้องการฝึกงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม ยื่นเรื่องขอฝึกงานที่สารบรรณภาควิชาฯ โดยส่งเอกสารดังนี้ ประวัตินักศึกษา พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 2 ชุด (พิมพ์ตามแบบฟอร์มที่ภาควิชาฯ กำหนด ห้ามเขียน! ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ภาควิชาฯ ใบ Transcript โดยถ่ายสำเนามาให้ จำนวน 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง (ขอได้ที่สำนักทะเบียนจะใช้เกรดเฉลี่ยเทอมสุดท้ายของภาคต้นปี 2553) ชื่อบริษัท/หน่วยงานฝึกงาน? เรียนใคร ? และที่อยู่? ให้นักศึกษาเลือกที่ฝึกงานเอง และติดต่อเอง (เขียนเป็นลายมือ/พิมพ์ให้ชัดเจนตัวบรรจง แนบมากับเอกสารข้างต้น) และเบอร์โทรกลับนักศึกษาหากมีข้อสงสัย

2 กฎเกณฑ์ในการขอฝึกงาน
นักศึกษาขอฝึกงานได้ครั้งละ 1 บริษัท,หน่วยงาน เท่านั้น ถ้านักศึกษาหลายคนจะฝึกงานในบริษัท, หน่วยงานเดียวกันขอให้มาส่งพร้อมกันเพื่อทำจดหมายขอฝึกงานครั้งเดียว ทางภาควิชาจะติดประกาศว่าทางบริษัท รับนักศึกษาฝึกงานหรือไม่ ที่บอร์ดภาควิชาฯ เมื่อบริษัททำการตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่ฝึกงาน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องแน่ใจเรื่องสถานที่ฝึกงานก่อนจะยื่นเรื่องขอและควรจะขอความคิดเห็นจากผู้ปกครองด้วยว่าไม่คัดค้านในการจะฝึกงานในสถานที่นอกเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 เมื่อบริษัท, หน่วยงานตอบปฏิเสธ จึงจะสามารถขอยื่นเรื่องได้ใหม่อีกครั้งโดยทำตามขั้นตอนเดิม
หลังจากบริษัท,หน่วยงานทำการตอบรับเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษามารับจดหมายเพื่อไปรายงานตัวกับบริษัท/หน่วยงาน ในวันที่ 15 มีนาคม (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ก่อนจะออกไปฝึกงานทางภาควิชาฯ จะเรียกประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงาน เช่น การปฏิบัติตัวในระหว่าง การฝึกงาน, การกรอกรายละเอียดในสมุดบันทึกฝึกงาน ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกงานให้สอบถามได้ที่สารบรรณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ (พี่ยวน)

4 กำหนดวันยื่นเอกสารขอไปฝึกงาน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) ยื่นเอกสารได้ในวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2553 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ยื่นเอกสารได้ในวันที่ – 19 พฤศจิกายน 2553 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) ยื่นเอกสารได้ในวันที่ – 3 ธันวาคม 2553 ** ส่งตามกำหนดวันด้วยนะคะ ถ้าหลังจากวันดังกล่าว จะไม่รับเอกสารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น **


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนในการติดต่อเรื่องฝึกงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google