งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงระเบียบการโครงการฝึกงาน ปีการศึกษา2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงระเบียบการโครงการฝึกงาน ปีการศึกษา2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงระเบียบการโครงการฝึกงาน ปีการศึกษา2550
การประชุมชี้แจงระเบียบการโครงการฝึกงาน ปีการศึกษา2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2 นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน คือ นักศึกษาในภาควิชาต่าง ๆ ในแต่ละคณะ
ขออนุญาตองค์กร หรือบริษัทเพื่อฝึกทำงานในสภาพการทำงานจริง ในสถานที่ทำงานต่าง ๆ ตามสายงานที่ตัวเองเรียนมา หรืออาจจะไม่ตรงก็ได้ เพื่อฝึกการทำงานตามกฎขององค์กร และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในด้านวิชาชีพที่ศึกษา เพื่อฝึกฝนการมีระเบียบวินัย และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อฝึกฝนการปรับตัว การใช้ชีวิตเมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและภาควิชาสู่การทำงานในสังคมภายนอก เพื่อฝึกการทำงานจริง ในหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและนำไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริง และการฝึกงานนี้ยังช่วยให้นักศึกษาเห็นถึงการทำงานในสายงานที่นักศึกษาเรียน และเห็นความสำคัญของวิชาที่เรียน

4 หน้าที่ของนักศึกษาฝึกงาน
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของบริษัท การสื่อสารกับผู้อื่น ลิขสิทธิ์ บริษัทต่างๆ การมีความเคารพ และมีมารยาท การแต่งกาย การลางาน

5 ความสำคัญของการฝึกงาน
เป็นรายวิชาที่ต้องผ่านจึงจะสำเร็จการศึกษา บ่งบอกถึงการยอมรับจากสถานที่ทำงาน อนาคตการได้งานทำของตนเองและเพื่อนร่วมรุ่น อนาคตการได้งานทำของนักศึกษาในคณะและของสถาบัน การรับเข้าฝึกงานของรุ่นน้อง แสดงถึงความพร้อมที่จะทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา แสดงถึงชื่อเสียงของคณะ และมหาวิทยาลัย ฝึกการหางานทำด้วยตนเอง

6 โครงสร้างขั้นตอนของการฝึกงานของคณะ
ลงชื่อแจ้งความประสงค์ฝึกงาน ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด/เว็บไซต์ กรอกข้อมูลบริษัท ฝึกงาน ออกจดหมายขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงาน หนังสือส่งตัวจากคณะ แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปฏิเสธ ตอบรับ

7 กำหนดการและขั้นตอนการฝึกงานปีการศึกษา2550

8 กำหนดการและขั้นตอนการฝึกงานปีการศึกษา2550(ต่อ)

9 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. กัญจนา พัฒนวรพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อ.นราธิป โกวิท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อ.สิทธิศักดิ์ วงศ์กนกพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต อ.วริษา ศรีไตรรัตนรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต อ.ทศพล บ้านคลองสี่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อ. ธิดารัตน์ ต่อสุข ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่เอกสาร คุณอมรรัตน์ แสงวงษา ประจำแผนกคณะฯ

10 ตัวอย่างฟอร์มกรอกข้อมูลบริษัท
ยื่นพร้อม Transcript และรูปถ่าย 2 รูป

11 ตัวอย่างใบตอบรับจากบริษัท

12 ข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดสถานประกอบการเดิม
จัดแสดงบริเวณบอร์ดอาคาร 9 ชั้น 4 (แสดงถึงกลางเดือน ก.ค.) เว็บไซต์ (เว็บไซต์ภายในแสดงถึงกลางเดือน ก.ค.) เว็บไซต์ การนัดหมาย ข่าวสาร การประชุมต่างๆ ผ่านระบบ มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ผ่านรายวิชา ประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงระเบียบการโครงการฝึกงาน ปีการศึกษา2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google