งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงระเบียบการ โครงการฝึกงาน ปีการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงระเบียบการ โครงการฝึกงาน ปีการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงระเบียบการ โครงการฝึกงาน ปีการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2 นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาฝึกงาน คือ นักศึกษาในภาควิชาต่าง ๆ ในแต่ละคณะ ขออนุญาตองค์กร หรือบริษัทเพื่อฝึกทำงาน ในสภาพการทำงานจริง ในสถานที่ทำงาน ต่าง ๆ ตามสายงานที่ตัวเองเรียนมา หรือ อาจจะไม่ตรงก็ได้ เพื่อฝึกการทำงานตามกฎ ขององค์กร และฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3 วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในด้าน วิชาชีพที่ศึกษา เพื่อฝึกฝนการมีระเบียบวินัย และการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น เพื่อฝึกฝนการปรับตัว การใช้ชีวิตเมื่อสำเร็จ การศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและภาควิชาสู่การ ทำงานในสังคมภายนอก เพื่อฝึกการทำงานจริง ในหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถปรับตัวและนำไปใช้ในการ ทำงานในชีวิตจริง และการฝึกงานนี้ยังช่วยให้ นักศึกษาเห็นถึงการทำงานในสายงานที่ นักศึกษาเรียน และเห็นความสำคัญของวิชาที่ เรียน

4 หน้าที่ของนักศึกษาฝึกงาน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของบริษัท การสื่อสารกับผู้อื่น ลิขสิทธิ์ บริษัทต่างๆ การมีความเคารพ และมีมารยาท การแต่งกาย การลางาน

5 ความสำคัญของการฝึกงาน เป็นรายวิชาที่ต้องผ่านจึงจะสำเร็จการศึกษา บ่งบอกถึงการยอมรับจากสถานที่ทำงาน อนาคตการได้งานทำของตนเองและเพื่อนร่วมรุ่น อนาคตการได้งานทำของนักศึกษาในคณะและ ของสถาบัน การรับเข้าฝึกงานของรุ่นน้อง แสดงถึงความพร้อมที่จะทำงานเมื่อสำเร็จ การศึกษา แสดงถึงชื่อเสียงของคณะ และมหาวิทยาลัย ฝึกการหางานทำด้วยตนเอง

6 โครงสร้างขั้นตอนของการฝึกงาน ของคณะ ปฏิเ สธ ตอบ รับ

7 กำหนดการและขั้นตอนการฝึกงานปี การศึกษา 2550

8 กำหนดการและขั้นตอนการฝึกงานปี การศึกษา 2550 ( ต่อ )

9 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. กัญจนา พัฒนวรพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อ. นราธิป โกวิท ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อ. สิทธิศักดิ์ วงศ์กนกพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรม มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต อ. วริษา ศรีไตรรัตนรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรม มัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต อ. ทศพล บ้านคลองสี่ ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ อ. ธิดารัตน์ ต่อสุข ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่เอกสาร คุณอมรรัตน์ แสงวงษา ประจำแผนกคณะฯ

10 ตัวอย่างฟอร์มกรอกข้อมูลบริษัท ยื่นพร้อม Transcript และรูปถ่าย 2 รูป

11 ตัวอย่างใบตอบรับจากบริษัท

12 ข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดสถานประกอบการเดิม จัดแสดงบริเวณบอร์ดอาคาร 9 ชั้น 4 ( แสดงถึง กลางเดือน ก. ค.) เว็บไซต์ http://10.109.49.101:8080 ( เว็บไซต์ภายในแสดงถึง กลางเดือน ก. ค.) http://10.109.49.101:8080 เว็บไซต์ http://eng.bu.ac.th http://eng.bu.ac.th การนัดหมาย ข่าวสาร การประชุมต่างๆ ผ่านระบบ email มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ผ่านรายวิชา ประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงระเบียบการ โครงการฝึกงาน ปีการศึกษา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google