งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม KSP BUNDIT โดย นางราณี จีนสุทธิ์ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม KSP BUNDIT โดย นางราณี จีนสุทธิ์ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรม KSP BUNDIT โดย นางราณี จีนสุทธิ์ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร
โดย นางราณี จีนสุทธิ์ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร โทร

2 กระบวนการจัดส่งข้อมูลให้คุรุสภา ในรูปแบบเดิม
- กระดาษ - ไฟล์ Excel นำเข้าฐานข้อมูล

3 การไหลของข้อมูลในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ
สถาบันผลิตครู บันทึกข้อมูลในโปรแกรม KSP BUNDIT อัฟโหลดข้อมูลผ่านโปรแกรมหรือเว็บไซต์ - พิมพ์บัญชีรายชื่อ - พิมพ์หนังสือนำส่ง - พิมพ์แบบคำขอ คุรุสภา - รับข้อมูล - รับเอกสาร - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสาร - ตรวจสอบการชำระเงิน จัดทำบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาอนุมัติ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตฯ พิมพ์ใบอนุญาตแบบประกาศและแบบพกพา จัดส่งให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

4 FLOW CHART การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นแบบคำขอมีใบอนุญาต กรมการปกครอง ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ KSPBUNDIT ฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาที่ คุรุสภารับรอง ตรวจสอบการขอรับใบอนุญาต ธนาคารกรุงไทย / Post / เคาเตอร์ บันทึกข้อมูลเข้าระบบ TPEIS นำรายชื่อเสนอกลั่นกรอง นำรายชื่อเสนอ กมว. อนุมัติ พิมพ์ใบอนุญาตและบัตรประจำตัว ตรวจสอบสถานะ ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา จัดส่งให้ผู้ประกอบวิชาชีพ สิ้นสุดการทำงาน

5 โปรแกรม KSP BUNDIT การติดตั้งโปรแกรม KSP BUNDIT การใช้งานโปรแกรม
การจัดส่งแฟ้มข้อมูลให้คุรุสภาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

6 การติดตั้งโปรแกรม ดาวน์โหลดโปรแกรม ได้ที่....

7

8

9

10

11

12

13

14

15 วิธีการใช้งานโปรแกรม

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 การจัดส่งแฟ้มให้คุรุสภาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 การล้างข้อมูล - เริ่มใหม่

49

50

51 ออกจากระบบงาน

52 มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการบันทึกข้อมูลหรือจัดส่งข้อมูล แจ้งด่วนที่...
มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการบันทึกข้อมูลหรือจัดส่งข้อมูล แจ้งด่วนที่... โทรศัพท์/โทรสาร Ksp.or.th

53 จบเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ
นางราณี จีนสุทธิ์ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร โทรศัพท์/โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม KSP BUNDIT โดย นางราณี จีนสุทธิ์ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google