งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรม KSP BUNDIT โดย นางราณี จีนสุทธิ์ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร โทร. 022806169.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรม KSP BUNDIT โดย นางราณี จีนสุทธิ์ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร โทร. 022806169."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรม KSP BUNDIT โดย นางราณี จีนสุทธิ์ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร โทร. 022806169

2 กระบวนการจัดส่งข้อมูลให้คุรุ สภา ในรูปแบบเดิม - กระดาษ - ไฟล์ Excel นำเข้าฐานข้อมูล

3 การไหลของข้อมูลในการขอขึ้นทะเบียนรับ ใบอนุญาตฯ สถาบันผลิตครู บันทึกข้อมูลในโปรแกรม KSP BUNDIT อัฟโหลดข้อมูลผ่านโปรแกรมหรือเว็บไซต์ http://upload.ksp.or.th/kspbundit/ - พิมพ์บัญชีรายชื่อ - พิมพ์บัญชีรายชื่อ - พิมพ์หนังสือนำส่ง - พิมพ์หนังสือนำส่ง - พิมพ์แบบคำขอ - พิมพ์แบบคำขอคุรุสภา - รับข้อมูล - รับข้อมูล - รับเอกสาร - รับเอกสาร - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสาร - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสาร - ตรวจสอบการชำระเงิน - ตรวจสอบการชำระเงิน จัดทำบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณา เห็นชอบ เสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาอนุมัติ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตฯ พิมพ์ใบอนุญาตแบบประกาศและ แบบพกพา จัดส่งให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

4 FLOW CHART การขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอ บการ ขอรับ ใบอนุญ าต กรมการปกครอง ฐานข้อมูลทะเบียน ราษฎร์ ฐานข้อมูลผู้สำเร็จ การศึกษาตาม หลักสูตรปริญญาที่ คุรุสภารับรอง พิมพ์ใบอนุญาต และบัตร ประจำตัว จัดส่งให้ผู้ประกอบ วิชาชีพ นำรายชื่อ เสนอ กมว. อนุมัติ สิ้นสุดการ ทำงาน ตรวจสอบสถานะ ผ่านเว็บไซต์คุรุ สภา KSPBUNDIT ยื่นแบบคำขอมี ใบอนุญาต บันทึก ข้อมูลเข้า ระบบ TPEIS ธนาคารกรุงไทย / Pay @ Post / เคาเตอร์ นำรายชื่อ เสนอ กลั่นกรอง

5 โปรแกรม KSP BUNDIT การติดตั้งโปรแกรม KSP BUNDIT การใช้งานโปรแกรม การจัดส่งแฟ้มข้อมูลให้คุรุสภาด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

6 การติดตั้งโปรแกรม ดาวน์โหลดโปรแกรม ได้ที่.... http://upload.ksp.or.th/ ksphttp://upload.ksp.or.th/ kspbundit/ http://upload.ksp.or.th/ ksp

7

8

9

10

11

12

13

14

15 วิธีการใช้งานโปรแกรม

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 การจัดส่งแฟ้มให้คุรุสภาด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 การล้างข้อมูล - เริ่มใหม่

49

50

51 ออกจากระบบงาน

52 มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการบันทึก ข้อมูลหรือจัดส่งข้อมูล แจ้งด่วน ที่... โทรศัพท์ / โทรสาร 022806169 e-mail : ITKSP@ Ksp.or.th

53 จบเพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ นางราณี จีนสุทธิ์ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2280 6169


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรม KSP BUNDIT โดย นางราณี จีนสุทธิ์ กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร โทร. 022806169.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google